.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2546

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

48 ResultsPage 2 of 5
ชื่อหนังสือ การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-223-4
ชื่อหนังสือ การวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-331-1
ชื่อหนังสือ การหาค่าความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 130 บาท ลด 20% เหลือ 104 บาท
ISBN 974-537-262-5
ชื่อหนังสือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-276-5
ชื่อหนังสือ การออกแบบทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-271-4
ชื่อหนังสือ การเกษตรยั่งยืน : หลักการ แนวทาง และตัวอย่างระบบฟาร์ม
ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา
นางผกาพรรณ สกุลมั่น
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-372-9
ชื่อหนังสือ การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2
ผู้แต่ง รศ.สิริวรรณ นันทจันทูล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 220 บาท
ISBN 974-537-386-9
ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและพัฒนาการของพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-254-4
ชื่อหนังสือ คู่มือวิธีการเก็บและวิเคราะห์แพลงก์ตอน
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
โสภณา บุญญาภิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-277-3
ชื่อหนังสือ จุลกายวิภาคศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.กรรณิกา ชัชวาลวานิช
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 220 บาท
ISBN 974-537-376-1

sex tubeporno izle