.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหนังสือใหม่

56-22_resize.jpg
ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้แต่ง :  อรอนงค์ นัยวิกุล
จำนวนหน้า :  366 หน้า
ราคา :  320 บาท

ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 ส่วนคือ
ส่วนที่หนึ่ง  :  อธิบายถึงความสำคัญของข้าว ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานของโครงสร้าง  และองค์ประกอบทางเคมีของข้าว
ส่วนที่สอง  :  เกี่ยวข้องกับการแปรรูปข้าว เริ่มตั้งแต่หลักการ วิธีการ และขั้นตอนของเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวแบบต่าง ๆ
ส่วนที่สาม  :  เน้นการใช้ประโยชน์จากข้าว ทั้งในรูปเมล็ดข้าว และผลพลอยได้จากข้าวเพื่อทำผลิตภัณฑ์  ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร
56-04_resize.jpg
เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง :  จรัลวิไล จรูญโรจน์
จำนวนหน้า :  250 หน้า
ราคา :  210 บาท

การวิจัยเป็นการค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการที่รัดกุมเป็นระบบในขอบเขตปัญหาที่กำหนดไว้ โดยมีแนวคิดหรือทฤษฎีมาสนับสนุนเพื่อให้องค์ความรู้ที่ค้นพบมีความน่าเชื่อถือ  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการวิจัยด้านภาษาศาสตร์  และสาขาวิชาใกล้เคียงแก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป  โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการวิจัยมาก่อน  โดยเริ่มจากความหมายของการวิจัย เทคนิคการหาหัวข้อวิจัย การออกแบบการวิจัย การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัยการเขียนข้อเสนองานวิจัย ฯลฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ว่าด้วยการใช้สถิติเพื่อการวิจัยนั้น ผู้เขียนพยายามอธิบายให้ชัดเจนที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้อ่านในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา  ซึ่งโดยทั่วไปมักมีพื้นฐานทางการคำนวณไม่มากนัก
6-60ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ.jpg
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์
จำนวนหน้า :  309 หน้า
ราคา :  210 บาท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เป็นตำราอธิบายความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจ เพื่อจักสามารถรู้จัก เข้าใจและเคารพกฎหมาย ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายทั้งของตนเองและของผู้อื่น ในตำราแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน อันประกอบด้วย ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้และการตีความกฎหมาย ส่วนที่ ๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เรื่องว่าด้วยบุคคล ประเภทของทรัพย์ นิติกรรมสัญญา หนี้ ครอบครัวและมรดก และส่วนที่ ๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ซึ่งอธิบายถึงหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดทางอาญา และกฎหมายอาญาภาคความผิดว่าด้วยความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม อันได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ศึกษาวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในระดับปริญญาตรี ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

57-19.jpg
หลักสถิติ 1

ชื่อผู้แต่ง :  พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
จำนวนหน้า :  339 หน้า
ราคา :  250 บาท

ตำรา "หลักสถิติ 1"  เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิต  นักศึกษา  ที่ต้องเรียนวิชาสถิติ  และผู้ที่สนใจจะทำงานวิจัย  ได้ศึกษาเนื้อหาทางสถิติ  ซึงจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางสถิติ  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจงของค่าสถิติ  การอนุมานเชิงสถิติ  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การทดสอบไคสแควร์  สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย  พร้อมตัวอย่าง  แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัด  ที่หลากหลายสาขาวิชา  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ในงานด้านต่างๆ
49-15.jpg
เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  จิตธนา แจ่มเมฆ
 อรอนงค์ นัยวิกุล
จำนวนหน้า :  224 หน้า
ราคา :  180 บาท

เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น เป็นหนังสือแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี เริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของอุตสาหกรรมขนมอบ การรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการปฏิบัติ และเทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ในเรื่องคุณสมบัติ หน้าที่ และประโยชน์ของวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์ เช่น ขนมปัง ขนมปังหวาน โดนัตยีสต์ และแดนิชเพสตรี รวมทั้งอธิบายถึงคุณลักษณะและการเสื่อมเสียของขนมปังด้วย ผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มคือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงฟู เช่น เค้ก โดนัตเค้ก และคุกกี้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประเภท เพสตรี คือ พัฟ พาย และชูเพสตรี เป็นต้น ในบทสุดท้ายเป็นการแนะนำสุขลักษณะและการจัดโรงงานเบเกอรี เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจตามกำลังความสามารถของผู้อ่านที่สนใจในสาขาวิชาชีพนี้
3-60การจัดการความปลอดภัยอาหาร 5.jpg
การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  วราภา มหากาญจนกุล
 สิริพร สธนเสาวภาคย์
 สุดสาย ตรีวานิช
 ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
จำนวนหน้า :  274 หน้า
ราคา :  250 บาท

เป็นหนังสือแนะนำความรู้เบื้องต้น และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการอาหารทุกคน เพื่อให้สามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคได้ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานบริการอาหาร โดยครอบคลุมด้านอันตรายในอาหารและโรคจากอาหารเป็นพาหะ การป้องกันโรคจากอาหารเป็นพาหะ เส้นทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัย สุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ สุขลักษณะส่วนบุคคล การจัดการของเสีย การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การจัดการแมลงและสัตว์อื่น การฝึกอบรม การจัดการความปลอดภัยอาหารของงานบริการอาหารโดยการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบริการอาหาร และข้อกำหนดด้านอาหารสำหรับงานบริการอาหารทั้งในและต่างประเทศ
การเปิดหนังสือเล่มนี้ ถือเป็นก้าวแรกหรือจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาสำหรับการดำเนินการเพื่ออาหารปลอดภัย หากความรู้ได้นำไปสู่การปฏิบัติ ย่อมส่งผลต่อการผลักดันและยกระดับการจัดการความปลอดภัยอาหารของธุรกิจบริการอาหารของคนไทยทั้งภายในและต่างประเทศให้ได้รับการยอมรับ และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
2-60 english for.jpg
English for Athletes and Referees

ชื่อผู้แต่ง :  Choosri Banditvilai
จำนวนหน้า :  193 หน้า
ราคา :  160 บาท

English for Athletes and Referees is designed to help learners equip themselves with the most common language used in different kinds of sports. Learners will gain familiarity with the vocabulary, phrases and language functions commonly used in sports. The texts are gleaned from many sources, but are carefully selected to be culturally suitable in the local context. Learners are provided with the opportunity to practice announcing, discussing about and commentating on sports events. Key vocabulary and expressions are covered, along with exercises that maximize what has been learned about each topic. The book’s format and content make it easy to follow and achieve the language skills used in sports and related jobs.

1-60 เทคนิคการสำรวจ.jpg
เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดิน และการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์โครงการบัณฑิตศึกษาฯ
จำนวนหน้า :  464 หน้า
ราคา :  380 บาท

การสร้างความยั่งยืนในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน การนำที่ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนั้น ยังทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจนอาจส่งผลให้เกิดความไม่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

การทำความเข้าใจในปัญหาของการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยการวิเคราะห์เชิงระบบ ผ่านมุมมองแบบสหวิทยาการ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เป็นนักวิชาการในสถาบันการศึกษา ในส่วนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงผู้นำชุมชน กลุ่มชุมชน และชาวบ้าน ถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยให้ผู้เรียน ผู้ทำงานวิจัย และบุคคลทั่วไป สามารถทำความเข้าใจในปัญหาของการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่มีความซับซ้อน และสามารถวางแผนและกำหนดแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

.jpg
ภาษาตระกูลไท

ชื่อผู้แต่ง :  วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
จำนวนหน้า :  478 หน้า
ราคา :  500 บาท

การศึกษาคำศัพท์ภาษาตระกูลไท สามารถช่วยค้นหาความหมายของคำหรือเทียบเคียงความหมายของคำที่ปรากฏในวรรณคดี หรือวรรณกรรมได้ บางครั้งคำศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยังให้ความหมายไม่ครอบคลุม ดังคำว่า "โพน" ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย เรื่อง คำฉันท์กล่อมช้าง และสรรพสิทธิ์คำฉันท์ ซึ่งพจนานุกรมให้ไว้ 3 ความหมาย คือ วิธีคล้องช้างเถื่อน จอมปลวก และแกว่ง ถ้าจะแปลตามนี้หาได้ความหมายชัดเจนไม่ ซึ่งคำนี้ ภาษาไตพ่าเก่ แปลว่า เที่ยวไป ดั้นด้นไป และถ้าแปลตามนี้ความหมายในวรรณคดีทั้งสองเล่มก็จะได้ความชัดเจน นี่คือ ประโยชน์ของการศึกษาภาษาตระกูลไท นอกจากนี้คำศัพท์ยังบ่งบอกวัฒนธรรมทางภาษาได้อย่างดียิ่ง เช่น ผาแดง นางไอ่ ชื่อวรรณกรรมของภาคอีสาน สามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้ เช่น  "ผาแดง" หมายถึง ผู้บวชเกินสิบพรรษา แต่ไม่ได้รับการเถราภิเษก ใช้เรียกผู้ลาสิกขาออกมา และ "นางไอ่" หมายถึง ลูกสาวคนที่ 4
.jpg
วิศวกรรมปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์

ชื่อผู้แต่ง :  สิริพล อนันตวรสกุล
จำนวนหน้า :  245 หน้า
ราคา :  300 บาท

วิศวกรรมปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ เป็นตำราที่มุ่งเน้นอธิบายกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ โดยพิจารณาตั้งแต่กลไกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์รูปแบบต่าง ๆ ในรูปของสมการเคมี และคณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถจำลองกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ และเข้าใจถึงผลกระทบของสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ที่มีต่อโครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเมอร์ที่ผลิตขึ้น ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ การกำหนดสภาวะการเกิด ปฏิกิริยาและสัดส่วนของสารตั้งต้นที่เหมาะสม เพื่อผลิตพอลิเมอร์ให้มีโครงสร้างโมเลกุลตามที่ต้องการ โดยครอบคลุมทั้งปฏิกิริยาและกระบวนการเกิดพอลิเมอร์แบบขั้น แบบโซ่ และการเกิดพอลิเมอร์ร่วม ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ประกอบวิชาเคมีพอลิเมอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ และวิศวกรรม ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และยังเหมาะสำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
55-39_resize.jpg
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
จำนวนหน้า :  468 หน้า
ราคา :  350 บาท

เนื่องจากความต้องการความรู้ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทผู้ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ ที่จัดได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร" ซึ่งประกอบด้วยความรู้และพื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว
หนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรทั้งสิ้น เช่น เทคนิคที่สำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการแปรรูปที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการวัดค่าคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสเคมี กายภาพและจุลินทรีย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนสุดท้ายยังเน้นความสำคัญในด้านภาชนะบรรจุการจัดการคุณภาพและสิทธิบัตร
หนังสือ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร" เล่มนี้ นอกจากเหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นหนังสือที่ควรแก่การอ่านและนำไปใช้สำหรับบุคลากรที่ทำงานในด้านการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งผู้ที่ต้องการเข้าใจและเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 การเงินบุคคล.jpg
การเงินบุคคล

ชื่อผู้แต่ง :  ศิรินุช อินละคร
จำนวนหน้า :  238 หน้า
ราคา :  180 บาท

การบริหารการเงินบุคคลมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคล  หากบุคคลมีการบริหารการเงินบุคคลที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้วจะช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย  หนังสือเล่มนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการเงินบุคคลตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ  การบริหารเงินสด  การใช้เครดิต  การบริหารรายจ่ายทั้งในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  การซื้อบ้าน  การซื้อรถยนต์  และการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลด้วยการทำประกันชีวิต  รวมทั้งการลงทุนของบุคคล  ตลอดจนการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณอายุและการวางแผนจัดการทรัพย์สินของบุคคล  ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลนำไปใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
59-32สาหร่ายปรสิตพืช.jpg
สาหร่ายปรสิตพืช

ชื่อผู้แต่ง :  อนุรักษ์ สันป่าเป้า
จำนวนหน้า :  159 หน้า
ราคา :  200 บาท

หนังสือ สาหร่ายปรสิตพืช เป็นหนังสือเล่มแรกของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักสาหร่ายอีกมุมมองหนึ่ง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านสาหร่ายปรสิตพืช อาทิ ชีววิทยา พืชอาศัย การเป็นปรสิต ความหลากหลาย การเพาะเลี้ยง การจัดจำแนกชนิดโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา หรือเทคนิคทางชีวโมเลกุล ผลกระทบของสาหร่าย และแนวทางการจัดการ ซึ่งได้เรียบเรียงและรวบรวมจากตำราเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งจากประสบการณ์การทำวิจัยของผู้เขียนเอง นำมาประมวลเพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของสาหร่ายปรสิตพืช และสามารถนำไปต่อยอดการศึกษา หรือค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต

59-31มัคคุเทศก์ 4.jpg
มัคคุเทศก์

ชื่อผู้แต่ง :  พิมพรรณ สุจารินพงค์
จำนวนหน้า :  224 หน้า
ราคา :  190 บาท

สิ่งแรกที่อยากจะให้ข้อคิดในการที่จะเข้ามาสู่อาชีพมัคคุเทศก์ ขอให้ทุกคนมองถึงการมีจรรยาบรรณ คุณธรรม และความมีใจรักในงานบริการ รวมถึงความจริงใจต่ออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อรักงานรักอาชีพแล้วจรรยาบรรณจะเกิด ความสุขในงานจะเกิด ในการทำงานต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา มัคคุเทศก์ต้องพร้อมที่จะรับกับทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นและต้องแก้ไขสถานการณ์ ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ โดยการแก้ปัญหานั้นต้องเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ณ สถานการณ์นั้น รวมถึงผลกระทบที่ตามมาจะกระทบในทางที่เสียหายกับลูกค้าให้น้อยที่สุด "ทำงานทุกอย่างถ้าทุ่มเทด้วยใจเต็มร้อย งานที่เราทำจะประสบผลสำเร็จและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข"
57-20.jpg
ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม

ชื่อผู้แต่ง :  จรัลวิไล จรูญโรจน์
จำนวนหน้า :  185 หน้า
ราคา :  100 บาท

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมแก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป
มนุษย์เราเรียนรู้ภาษาผ่านทางกระบวนการทางสังคม ภาษาจึงมีความสัมพันธ์กับสังคมและผู้ใช้ภาษาซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมอย่างลึกซึ้ง หากเราต้องการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพถึงระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สุภาพ มีมุมมองและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน เราก็ควรเข้าใจภาษาในแง่มุมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม นอกเหนือไปจากที่จะเข้าใจเพียงระบบเสียง คำ และไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ
 เล่ม 2_Page_1.jpg
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จำนวนหน้า :  332 หน้า
ราคา :  300 บาท

นับจากการพิมพครั้งแรกในป พ.ศ. 2539 จนถึง ปจจุบันไดปรับปรุงเนื้อหาเปนระยะจนถึงการพิมพ ครั้งที่ 6 ดังนั้นในการพิมพครั้งนี้คณาจารยจึงถือโอกาส ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมใหครอบคลุมและทันสมัยมาก ขึ้น ทําใหตองแบงหนังสือเป น 2 เลม โดยเนื้อหาในเลม แรกเกี่ยวของกับความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ อาหาร พื้นฐานเกี่ยวกับสวนประกอบอาหาร จุลินทรีย ในอาหาร อาหารดัดแปรพันธุกรรม การเก ็ บรักษาเมล ็ ด ธัญพืช วัตถุเจือปนอาหาร ตลอดจนหลักการแปรรูป อาหาร โดยอธิบายถึงปฎิบัติการเฉพาะหนวย การ แปรรูปโดยใชความรอน การแชเยือกแข็ ง การทําแหง การใชพลังงานไมโครเวฟ และการฉายรังสีอาหาร การ ถนอมรักษาอาหารดวยสารเคมี คุณภาพอาหารและการ ควบคุม สําหรับเลมที่ 2 เนนเนื้อหาความรูในดานเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไดแก นม ไข เนื้อ สัตว สัตวนํา ไขมัน นํามัน ผัก ผลไม เมล ็ ดถั่ว นัต พืชหัว ธัญชาติ ขนมอบ เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ลูกกวาด และช ็อกโกแลต อาหารหมักดองและแนวทางการจัดการ สุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนให แนวคิดดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร จากประสบการณของคณาจารยนับจากการกอ ตั้งภาควิชามานานกวา 50 ป จึงหวังเปนอยางยิงวา ่ ความรูที่ไดถายทอดไวในหนังสือทั้ง 2 เลมนี้ สามารถ สงผลใหผูอานทั้งที่เปนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดรับประโยชนเพื่อรวมกันพัฒนาสังคมและประเทศ ชาติ ดวยผลิตภัณฑอาหารที่ดี มีคุณภาพ และรักษาสิ่ง แวดลอมอยางยั่งยืนตอไป

 เล่ม 1_Page_1.jpg
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 1

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จำนวนหน้า :  335 หน้า
ราคา :  300 บาท

นับจากการพิมพครั้งแรกในป พ.ศ. 2539 จนถึง ปจจุบันไดปรับปรุงเนื้อหาเปนระยะจนถึงการพิมพ ครั้งที่ 6 ดังนั้นในการพิมพครั้งนี้คณาจารยจึงถือโอกาส ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมใหครอบคลุมและทันสมัยมาก ขึ้น ทําใหตองแบงหนังสือเป น 2 เลม โดยเนื้อหาในเลม แรกเกี่ยวของกับความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ อาหาร พื้นฐานเกี่ยวกับสวนประกอบอาหาร จุลินทรีย ในอาหาร อาหารดัดแปรพันธุกรรม การเก ็ บรักษาเมล ็ ด ธัญพืช วัตถุเจือปนอาหาร ตลอดจนหลักการแปรรูป อาหาร โดยอธิบายถึงปฎิบัติการเฉพาะหนวย การ แปรรูปโดยใชความรอน การแชเยือกแข็ ง การทําแหง การใชพลังงานไมโครเวฟ และการฉายรังสีอาหาร การ ถนอมรักษาอาหารดวยสารเคมี คุณภาพอาหารและการ ควบคุม สําหรับเลมที่ 2 เนนเนื้อหาความรูในดานเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไดแก นม ไข เนื้อ สัตว สัตวนํา ไขมัน นํามัน ผัก ผลไม เมล ็ ดถั่ว นัต พืชหัว ธัญชาติ ขนมอบ เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ลูกกวาด และช ็อกโกแลต อาหารหมักดองและแนวทางการจัดการ สุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนให แนวคิดดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร จากประสบการณของคณาจารยนับจากการกอ ตั้งภาควิชามานานกวา 50 ป จึงหวังเปนอยางยิงวา ่ ความรูที่ไดถายทอดไวในหนังสือทั้ง 2 เลมนี้ สามารถ สงผลใหผูอานทั้งที่เปนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดรับประโยชนเพื่อรวมกันพัฒนาสังคมและประเทศ ชาติ ดวยผลิตภัณฑอาหารที่ดี มีคุณภาพ และรักษาสิ่ง แวดลอมอยางยั่งยืนตอไป
58-6.jpg
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ชื่อผู้แต่ง :  
จำนวนหน้า :  252 หน้า
ราคา :  120 บาท

การสื่อสารเป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ผู้สื่อสารควรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เข้าใจปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสาร การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเริ่มที่ "ภาษา"
ผู้ใช้ภาษาควรตระหนักถึงความสำคัญ โดยเริ่มจาก "การคิด" ที่ถือว่าเป็นทักษะที่มีบทบาทโดยตรงต่อการสื่อสาร ทั้งกระบวนการรับสารด้วยการอ่านและการฟัง และกระบวนการส่งสารด้วยการพูดและการเขียน
57-07.jpg
วิศวกรรมสำรวจ

ชื่อผู้แต่ง :  วัฒนวงศ์ รัตนวราห
 ธนัช สุขวิมลเสรี
จำนวนหน้า :  233 หน้า
ราคา :  200 บาท

การสำรวจ เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีในการกำหนดตำแหน่ง และการหาความสัมพันธ์เชิงตำแหน่ง มีความเกี่ยวข้องกับการวัดระยะระหว่างจุด การวัดมุม และการหาทิศทางของแนวเส้นตรง  โดยข้อมูลหรือปริมาณต่าง ๆ ที่รังวัดได้ในภาคสนาม  ได้แก่  ระยะราบ (Horizontal Distance)  ระยะดิ่ง (Vertical Distance)  ระยะลาด (Slope Distance)  มุมราบ (Horizontal Angle)  และมุมดิ่ง (Vertical Angle)  ซึ่งจะนำมาคำนวณและถ่ายทอดออกมา เป็นแผนที่ที่มีความถูกต้อง  เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  ในปัจจุบันเทคโนโลยีของการสำรวจมีการพัฒนาขั้นสูง  ทั้งด้านวิธีการและเครื่องมือ ทำให้การสำรวจเป็นศาสตร์ที่มีความพิเศษ และนำไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
หนังสือ วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)  ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนและการสอนในวิชาการสำรวจ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษา และผู้ที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพในงานแผนที่และสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจได้โดยง่าย และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
59-24หลักความสัมพัน 4.jpg
หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :  จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
จำนวนหน้า :  217 หน้า
ราคา :  200 บาท

วามสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations : IR)  เป็นวิชาที่น่าสนใจและชวนศึกษา  เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ  มีหลากหลายมิติ  หลากหลายระดับ  และมีขอบเขตที่กว้างขวาง  นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังเป็นเรื่องใกล้ตัว  และเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวันที่สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้ง ด้านบวกและด้านลบ  เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้มี 8 บท  ประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  อำนาจและผลประโยชน์แห่งชาติ  เครื่องมือในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2-ปัจจุบัน  องค์การระหว่างประเทศในปัจจุบัน  และบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
เนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ  เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  มีขอบเขตกว้างขวาง  และซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายให้ครอบคลุมได้ทั้งหมด  อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้พยายามนำเสนอเนื้อหาอย่างง่าย  เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจมากขึ้น  และรู้จักนำความรู้เกี่ยวกับหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปประยุกต์ใช้ อธิบายเหตุการณ์ปัจจุบัน  อันจะเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
59-23 หลักการประชาสัมพันธ์ ปกใหม่.jpg
หลักการประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้แต่ง :  ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
จำนวนหน้า :  327 หน้า
ราคา :  290 บาท

การประชาสัมพันธ์ มีบทบาทสำคัญมากในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความร่วมมือสนับสนุนของสาธารณชน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ตำราเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเป็นนักประชาสัมพันธ์ระดับมืออาชีพ สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ เลือกเครื่องมือและสื่อใหม่ในยุคดิจิทัลในการสื่อสารมีกลวิธรในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้รับสารกลุ่มต่างๆ รวมทั้งการจัดการวิกฤตและการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
59-22 มลพิษทางดิน_Page_1.jpg
มลพิษทางดิน

ชื่อผู้แต่ง :  ศุภมาศ พนิชศักดิ์์พัฒนา
 ชัยสิทธิ์ ทองจู
 แสงดาว เขาแก้ว
จำนวนหน้า :  433 หน้า
ราคา :  380 บาท

“มลพิษทางดิน" เป็นตำราด้านมลพิษทางดินเล่มแรกในประเทศไทย ที่มองดินเป็นทั้งรากฐานการผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตครอบคลุมวิชาการด้านมลพิษทางดินที่สำคัญทั้งหมด โดยมุ่งประเด็นความรู้ทางดินด้านสิ่งแวดล้อม (environmental soil science) และด้านวิชาการทางดินเพื่อการผลิตในทางเกษตร (soils for agricultural production) ดังนั้นจึงเหมาะกับบุคคลทั่วไปทั้งภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทั้งเพื่อเชิงวิชาการและการผลิต เนื้อหาของตำราเล่มนี้ประกอบด้วย

สมบัติของดินและคุณภาพน้ำเพื่อการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สารมลพิษทางดินที่สำคัญ ได้แก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส สารกำจัดศัตรูพืช ธาตุพิษ ฝนกรด การกร่อนของดิน ดินกรด ดินเปรี้ยว และดินเค็ม  เนื้อหาอ่านง่าย มีการให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้อ่านที่ไม่ใช่นักปฐพีวิทยาหรือนักสิ่งแวดล้อม มีการรวบรวมข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศที่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังมีข้อแนะนำในการลดปัญหามลพิษทางดินในด้านต่างๆ

 

 II.jpg
เคมีอนินทรีย์ II

ชื่อผู้แต่ง :  ลัดดา มีศุข
จำนวนหน้า :  205 หน้า
ราคา :  180 บาท

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเคมีอนินทรีย์ต่อเนื่องจากเคมีอนินทรีย์ I ได้แก่ สมบัติของโลหะแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชันหรือสารเชิงซ้อน ซึ่งเป็นสารสำคัญทางเคมี อนินทรีย์รวมทั้งทฤษฎีและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับสารกลุ่มนี้มีเรื่องของสารออร์แกโนเมทาลิกซึ่งเป็น สารประกอบโคออร์ดิเนชันหรือสารเชิงซ้อนที่มีลักษณะเฉพาะ คือ มีพันธะระหว่างคาร์บอนกับโลหะ ปัจจุบันนี้ในวิทยาการสาขาต่างๆมีการนำสารประกอบโคออร์ดิเนชันไปใช้ประโยชน์มากขึ้น นอกเหนือจากการมีบทบาทต่อการเร่งปฏิกิริยาหลายชนิด ในกระบวนการอุตสาหกรรม ที่บรรจุไว้ใน เรื่องสารออร์แกโนเมทาลิกแล้ว บทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ที่สำคัญในระบบชีววิทยาได้แก่ เรื่องของฮีโมโกลบินและไมโอโกลบิน วิตามินบี12โปรตีนและเอ็นไซม์ บางชนิด ปิดท้ายด้วยตัวอย่างสารโคออร์ดิเนชันที่ใช้เป็นยา
.jpg
วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
จำนวนหน้า :  264 หน้า
ราคา :  240 บาท

วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานจากหลายรายวิชา ในสาขาไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารแอนะล็อก การสื่อสารดิจิทัล การสื่อสารไร้สาย การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย การสื่อสารผ่านดาวเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เห็นภาพรวม และเข้าใจหลักการพื้นฐานของการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสื่อสารและการประยุกต์ใช้ ที่ทันสมัย เช่น Wi-Fi OFDM FTTH ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หรือผู้สนใจทั่วไป
.jpg
พลศาสตร์อัคคีภัย

ชื่อผู้แต่ง :  ณัฐศักดิ์ บุญมี
จำนวนหน้า :  290 หน้า
ราคา :  350 บาท

พลศาสตร์อัคคีภัยมีเนื้อหา8 บท เริ่มจาก บทนำเกี่ยวกับไฟและพื้นฐานทางวิศวกรรมป้องกัน อัคคีภัย บทที่ 2 อุณหเคมีและกฎการอนุรักษ์ของปริมาตรควบคุม บทที่ 3 การเผาไหม้ของเปลวไฟ แบบผสมก่อน บทที่ 4 อธิบายถึงการจุดติดไฟแบบสพอนเทเนียสซึ่งหลายครั้งที่การจุดติดไฟ ในลักษณะนี้เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ของกองวัสดุขนาดใหญ่ เช่น กองกากอ้อย หรือกองขยะ บทที่ 5 การจุดติดไฟและการลามไฟของเชื้อเพลิงของแข็งและของเหลว บทที่ 6 อัตราการเผาไหม้ และอัตราการปล่อยพลังงานความร้อนของกองเพลิง บทที่ 7 พฤติกรรมของลำควันและควันไหล ใต้เพดาน และบทที่ 8 อธิบายถึงพฤติกรรมของเพลิงไหม้ภายในพื้นที่จำกัด เช่น เพลิงไหม้ภายใน อาคาร ในตอนท้ายของบทที่ 8 ได้แนะนำความรู้เบื้องต้นของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ จำลองเพลิงไหม้เพื่อผู้สนใจสามารถใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมจำลอง เพลิงไหม้
57-10_resize.jpg
หลักการประกอบอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  อบเชย วงศ์ทอง
 ขนิษฐา พูนผลกุล
จำนวนหน้า :  152 หน้า
ราคา :  120 บาท

หนังสือ หลักการประกอบอาหาร ได้กล่าวถึงความรู้ตั้งแต่เรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ในการเตรียมหุงต้มอาหาร  เทคนิคพื้นฐานในการประกอบอาหาร  เริ่มจากการชั่ง  ตวง  จนถึงวิธีหุงต้มแบบต่าง ๆ จากนี้ได้กล่าวถึงคุณสมบัติการเลือกซื้อ  การเตรียม  การหุงต้ม  รวมทั้งการเก็บรักษา สัตว์บก สัตว์ปีก ปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ นอกจากนี้ได้พูดถึงเรื่องเครื่องเทศ  เครื่องปรุงรส  ล้วนมีความสำคัญต่อการประกอบอาหารทั้งสิ้น
57-22_resize.jpg
Authentic English Texts for Advanced Learners

ชื่อผู้แต่ง :  Choosri Banditvilai
จำนวนหน้า :  182 หน้า
ราคา :  150 บาท

THE BOOK : Authentic English Texts for Advanced Learners was originally designed for University Studies, born out of the author's perception that texts designed for Thai students should have local relevance in order to be meaningful, and therefore to encourage English reading.  The texts are gleaned from many sources, but were carefully selected to be culturally suitable in the local context. Thus, the book has many wider applications for people, young and old, wishing to improve their English reading skills, be it for study, business or pleasure. The reader is guided in a step-by-step process through the strategies of reading and the logical processes of reading authentic texts. Key vocabulary and grammatical points are covered, along with exercises to maximize the learners' understanding. The format and content make the book an easy avenue towards accelerated reading standards for teachers and students.
58-2.jpg
Fundamental English 2

ชื่อผู้แต่ง :  Patsara Pongsukvajchakul, Ph.D.
จำนวนหน้า :  154 หน้า
ราคา :  130 บาท

This book, Fundamental English 2, mainly serves the students of Kasetsart University, Sri-racha Campus.  The book is composed of seven units.  Each unit is divided into two parts.  In the Language Focus part, the students will review their knowledge in grammatical structures at a more complex level.  As the grammatical structures and their usages are being explained, the students will do some exercises to check their understandings.  In the Reading Comprehension part, passages and exercises are provided for the students to practice their reading skills and to test their comprehension.  At the back of the book, the students are provided with the list of verb forms and answer keys.  With the contents in this book, the students are expected to be able to use the grammatical structures at a more complex level correctly as well as improve their writing and reading skills.
59-14พระพุทธศาสนา.jpg
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง :  ประเวศ อินทองปาน
จำนวนหน้า :  287 หน้า
ราคา :  200 บาท

มนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินำมาซึ่งความเจริญสมัยใหม่ ตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ส่งผลก่อให้เกิดปญั หาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ปจั จุบัน มีเสียงเรียกร้องให้มนุษย์กลับมาเยียวยาโลกและถนอมสิ่งแวดล้อมเพื่อหาทางออก โดยเฉพาะทัศนะแนวพระพุทธศาสนาและวิธีคิดของโลกตะวันออกได้รับความสนใจมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งภูมิปัญญาตะวันตกและตะวันออก โดยวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานในพระคัมภีร์และเอกสารต่างๆ อาทิ พระพุทธศาสนากับป่าไม้ สัตว์ น้ำ พุทธปรัชญา และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทพระสงฆ์ไทย และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังสามารถใช้เป็นตำราเรียนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ศาสนากับสิ่งแวดล้อม ปรัชญาสิ่งแวดล้อม และวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องทั้งในระดับในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย อีกทัง้ ยังเหมาะสำหรับพุทธบริษัท และผู้สนใจทั่วไป
59-15 ระบบควบคุมฝังตัว.jpg
ระบบควบคุมฝังตัว

ชื่อผู้แต่ง :  วโรดม ตู้จินดา
จำนวนหน้า :  374 หน้า
ราคา :  350 บาท

ในปัจจุบันที่คุณภาพของไมโครคอนโทรลเลอร์ และซอฟต์แวร์สนับสนุนถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การเรียนรู้ระบบควบคุมฝังตัวไม่จำเป็นต้องอาศัยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ราคาแพงจากต่างประเทศอีกต่อไป ปัญหาที่พบบ่อย คือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่มีความยืดหยุ่นมากพอหากต้องการดัดแปลงให้เข้ากับระบบที่ใช้อยู่ หรือมีอุปกรณ์บนบอร์ดที่ไม่ได้ใช้งาน ทำให้มีต้นทุนที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองพลังงาน หนังสือ “ระบบควบคุมฝังตัว” ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ตัวควบคุม PID ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ตัวควบคุมขั้นสูงที่สังเคราะห์โดยวิธี  H การควบคุมความเร็วและตำแหน่งของดีซีมอเตอร์ จนถึงแนวทางสมัยใหม่ในการพัฒนา เช่น การสร้างต้นแบบรวดเร็วโดยอาศัย พลานต์จำลอง โดยมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและอิมพลีเมนต์ระบบควบคุมป้อนกลับบนสมองกลฝังตัว ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดหาซื้อได้ในประเทศไทย ผู้พัฒนาสามารถสร้างได้โดยง่ายและต้นทุนต่ำ แต่มีสมรรถนะเพียงพอสำหรับงานควบคุมอุตสาหกรรมจริง จุดเด่นอีกประการ คือ มีซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้เป็นโอเพนซอร์สที่ดาวน์โหลดฟรี
58-5.jpg
ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  รังสินี โสธรวิทย์
จำนวนหน้า :  331 หน้า
ราคา :  350 บาท

ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร เล่มนี้จะกล่าวถึงพอลิเมอร์ชีวภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตเป็นฟิล์มและสารเคลือบผิวบริโภคได้  พอลิเมอร์ชีวภาพจัดเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญ จึงมีส่วนผลักดันให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาทางด้านฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพเป็นอย่างมาก นักศึกษาทั่วไปที่สนใจในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์จากชีวภาพ รวมทั้งผู้ประกอบการที่จะนำความรู้ในสาขานี้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอีกแนวทางใหม่ในการใช้วัสดุย่อยสลายได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป
59-12เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน.jpg
เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง :  สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
จำนวนหน้า :  300 หน้า
ราคา :  220 บาท

เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบเศรษฐกิจในภาพรวม เนื้อหาของตำราเล่มนี้เป็นพื้นฐานของการศึกษา เศรษฐศาสตร์มหภาคในระดับสูงต่อไป โดยให้รายละเอียด ความรู้เรื่องการวัดขนาดของระบบเศรษฐกิจ การหารายได้ประชาชาติ ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ การผลิต การว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในเศรษฐศาสตร์มหภาค รวมทั้งแบบจำลองอย่างง่าย เพื่อการอธิบายกลไกการทำงานและความเชื่อมโยงของตัวแปรข้างต้นในระบบเศรษฐกิจ
59-8การสร้างงานสถาปัตยกรรม.jpg
การสร้างงานสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยี BIM ฉบับเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  พิทาน ทองศาโรจน์
จำนวนหน้า :  152 หน้า
ราคา :  300 บาท

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารโดยนำเทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling มาเป็นหัวใจหลักในการทำงานกำลังเป็นที่นิยม และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารในอนาคต โดยในหนังสือเรียน จะกล่าวถึงการนำเสนอแนวคิดของระบบ BIM ตัวอย่างของการใช้งาน และแบบฝึกหัดสำหรับสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร ทั้งที่เป็นแบบสถาปัตยกรรมและภาพมุมมอง 3 มิติของอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันได้แก่ โปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในการใช้งานของวงการสถาปัตยกรรมในประเทศไทย และในโลกปัจจุบันหนังสือเล่มนี้มีใช้กระบวนการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนในรูปแบบของตัวอย่างงานเป็นสำคัญ ดังนั้นเนื้อหาส่วนต่างๆในบทเรียนแต่ละบทจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในการทำงานสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยี BIM ผ่านทางขั้นตอนในตัวอย่างเพื่อทำการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนเป็นขั้นตอนทีละขั้นตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานไปจนเสร็จสิ้นการทำงานทั้งหมด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนของผู้เรียนในชั้นเรียน จึงสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารสำหรับทบทวนในภายหลังจากการเรียนในชั้นเรียน โดยผู้สอนมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในประเด็นต่างๆได้ครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มเติมหลังจากการได้ฟังบรรยาย และกลับไปทบทวนภายหลังกับหนังสือเรียนเล่มนี้
2-การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร.jpg
การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
จำนวนหน้า :  216 หน้า
ราคา :  299 บาท

การอัดแพร่สุญญากาศ เป็นกระบวนการที่ทำให้สารสำคัญที่ต้องการ สามารถแพร่ซึมลึกเข้าไปสู่ภายในชั้นเนื้ออาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หนังสือเล่มนี้ มุ่งหวังสร้างความเข้าใจถึงกลไก และหลักการของกระบวนการอัดแพร่สุญญากาศในอาหาร ปัจจัย กระบวนการ และผลกระทบต่ออาหาร ทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาการของเทคโนโลยีนี้ พร้อมยกตัวอย่างการออกแบบกระบวนการอัดแพร่สุญญากาศเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับอุตสาหกรรมอาหารได้ต่อไป หวังว่าหนังสือเล่มนี้จักเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรมอาหาร
59-9 มนุษย์กับสังคม 13_img_0.jpg
มนุษย์กับสังคม

ชื่อผู้แต่ง :  คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
จำนวนหน้า :  211 หน้า
ราคา :  160 บาท

มนุษย์กับสังคม อธิบายถึงธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ การตั้งถิ่นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม วัฒนธรรมและการขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบสังคมด้านการเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข  หนังสือมนุษย์กับสังคมเล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานความเข้าใจมนุษย์และสังคมท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสังคมต่างๆและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อสังคม
59-7 พฤกษศาสตร์ทั่วไป.jpg
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
จำนวนหน้า :  174 หน้า
ราคา :  120 บาท

ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแต่ละคนผ่านการสอนวิชาพฤกษศาสตร์มาเป็นเวลานาน มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี โดยกลั่นกรองเนื้อหาแต่ละบทให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถจัดหาตัวอย่างพืชมาประกอบ เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 โครงสร้างพืชมีท่อลำเลียง ตอนที่ 2 สรีรวิทยาพืช และตอนที่ 3 ความหลากหลายของพืช ความรู้จากบทปฏิบัติการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิตและผู้สนใจศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในวิชาขั้นสูงต่อไป

59-6  Interacting .jpg
Interacting in Scientific English

ชื่อผู้แต่ง :  Pornsiri Muangsamai
จำนวนหน้า :  145 หน้า
ราคา :  180 บาท

Interacting in Scientific English aims at strengthening learnes, listening, speaking, reading and writing skills so that they can use basic spoken and written discourses in scientific contexts for effectively communicating, consuming and exchanging information, and writing summaries, letters and resumes.
59-2 พืชไร่.jpg
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา
จำนวนหน้า :  168 หน้า
ราคา :  140 บาท

การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตรนั้น ภาคปฏิบัติการ (Laboratory) นับว่ามีบทบาทสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตเป็นอย่างยิ่ง ตำราประกอบการสอนที่ดีในภาคปฏิบัติถือเป็นรากฐานของการสร้างนักวิทยาศาสตร์ทีผ่านงานทดลองเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระสำคัญครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชไร่ทั้งหมด ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ ได้แก่ การจำแนกพืช ดิน ปุ๋ยและน้ำ ภูมิอากาศและการปลูกพืช ธาตุอาหารพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การจัดการวัชพืช เครื่องจักรกลทางการเกษตร เมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การสืบพันธุ์ของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร จึงนับว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ
59-1การหล่อลื่น.jpg
การหล่อลื่น

ชื่อผู้แต่ง :  สถาพร เชื้อเพ็ง
จำนวนหน้า :  142 หน้า
ราคา :  120 บาท

การหล่อลื่น (Lubrication) เป็นพื้นฐานของกระบวนการทำงานในด้านวิศวกรรมที่จำเป็นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆตำราการหล่อลื่นเล่มนี้ มีเนื้อหาที่ทันสมัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการให้ความรู้ของความรุดหน้าของวิทยาการหล่อลื่นและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สอง เน้นที่สมบัติของของไหล ความหนืด และสารหล่อลื่น และส่วนที่สาม อธิบายเกี่ยวกับแบริ่ง สมการของเรย์โนลส์ด และการหล่อลื่นในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ การหล่อลื่นแบบไฮโดรสแตติก การหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิกทั้งในทรัสต์แบริ่งและเจอร์นัลแบริ่งและการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก นอกจากนี้ยังได้เสริมเนื้อหาของความสัมพันธ์ระหว่างความเสียดทาน การหล่อลื่น และการสึกหรออีกด้วย ในแต่ละบได้แทรกตัวอย่างการวิเคราะห์และการคำนวณเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบตลอดจนการใช้งาน ดังนั้น ตำราเล่มนี้จึงให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนไปถึงระดับที่นำไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนาด้านการหล่อลื่นได้
58-42.jpg
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช เพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์

ชื่อผู้แต่ง :  สิริภัทร์ พราหมณีย์
จำนวนหน้า :  106 หน้า
ราคา :  260 บาท

สาระในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย บทนำ การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคนิคการฆ่าเชื้อ พื้นฐานทางชีววิทยาของพืชสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชและเอมบริโอ การเพาะเลี้ยงแคลลัส ความหลากหลายของโซมาโคลน การเพาะเลี้ยงพืชปลอดเชื้อไวรัส การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อการผลิตสาร secondary metabolites รวมทั้งบทปฏิบัติการ (1) การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2) เตรียมฮอร์โมน หรือสารควบคุมการเจริญที่ใช้ในการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง (3) การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังมีภาพการทดลองที่ทำให้การอธิบายเข้าใจมากขึ้น และผู้เขียนพยายามอธิบายให้เข้าใจง่าย
58-40.jpg
กลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์

ชื่อผู้แต่ง :  ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข
จำนวนหน้า :  284 หน้า
ราคา :  330 บาท

กลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์ เป็นหนังสือด้านวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมธรณีเทคนิค มีเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ แร่ประกอบในหิน วัฏจักรทางธรณีการเกิดหินและดิน สมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของหิน ซึ่งเป็นความรู้ที่ใช้ในการจำแนกหินทางวิศวกรรมและนำไปสู่การประเมินสมบัติด้านกำลังและพฤติกรรมการรับแรงของหิน ในการประยุกต์ด้านงานวิศวกรรมนั้น หนังสือเล่มนี้อธิบายการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับแรงของหินรอบผนังอุโมงค์และการเสริมกำลังโดยใช้ระบบค้ำยันรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบผนังคอนกรีต ผนังปูนพ่น และหมุดตรึงหิน ซึ่งวิศวกรปฐพีและวิศวกรธรณีเทคนิคสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและเลือกระบบค้ำยันผนังอุโมงค์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักคิดทางวิชาการ อีกทั้งยังมีความประหยัดในเชิงเศรษฐศาสตร์และปลอดภัยในเชิงวิศวกรรม
58-13.jpg
เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตร

ชื่อผู้แต่ง :  อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
จำนวนหน้า :  328 หน้า
ราคา :  280 บาท

เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตรเป็นหนังสือที่กล่าวถึงทฤษฎี อุปกรณ์ เทคนิคการวัด และการประยุกต์ใช้ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพภายในของผลผลิตเกษตร ได้แก สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ การตอบสนองต่อการสั่นในย่านความถี่เสียง คลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราโซนิกส์ และเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกข้อมูลและผลจากการวิจัยในเนื้อหาเพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ชัดเจนขึ้น ข้อมูลแบบฝึกหัดและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้จาก aendt.blogspot.com หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจที่ทำงานวิจัยและต้องการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพภายในแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตรต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป
58-8.jpg
การออกแบบเขื่อนหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ชื่อผู้แต่ง :  เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช
จำนวนหน้า :  294 หน้า
ราคา :  720 บาท

ชายฝั่งของประเทศไทยได้ถูกกัดเซาะอย่างหนักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างพยายามใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมในการปกป้องชายฝั่ง หลายครั้งที่โครงการก่อสร้างดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมชายฝั่ง หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและใช้เป็นคู่มือในการออกแบบที่ถูกต้อง โดยเนื้อหาที่ได้ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง การคัดเลือกรูปแบบโครงสร้างเพื่อปกป้องชายฝั่ง ทฤษฎีคลื่นและระดับน้ำ ทฤษฎีการออกแบบองค์ประกอบต่างๆของเขื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่ก่อสร้างจากหิน รวมไปถึงการยกตัวอย่างที่ได้ออกแบบไว้จริง จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลจนถึงระดับกรม หวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป
58-11.jpg
STRUCTURAL SYSTEM ESSENTIALS : Analysis and Modelling

ชื่อผู้แต่ง :  Benjapon Wethyavivorn
จำนวนหน้า :  196 หน้า
ราคา :  300 บาท

This book is for those wishing to comprehend the analysisi and behaviour of structural systems including essential knoeledge pertinent to more advanced subjects such as structural dynamics,finite element and stability with the least possible mathematical involvement. It is also the author's intent to instil the 'feel' of what is happening in the process of structural system anailsis and its characteristic behaviour through very simple structures. It is written in informal style and language to tell the story of'structural systems' as they undergo loading events. The author hopes that this book will make the analysis of structural systems more comprehensible' a model on the computer screen less enigmatic' and computer-aided design tools more comforting companions.
58-10.jpg
การฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง

ชื่อผู้แต่ง :  รัฐชา ชัยชนะ
จำนวนหน้า :  226 หน้า
ราคา :  220 บาท

หนังสือการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่งให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางชลธีวิทยา ความสำคัญของแหล่งน้ำนิ่ง รวมถึงปัญหาความเสื่อมโทรมจากการเกิดยูโทรฟิเคชัน (eutrophication) หรือการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชที่ได้รับสารอาหารปริมาณมากจากแหล่งกำเนิดภายนอกและภายในแหล่งน้ำ และผลกระทบของการเกิดยูโทรฟิเคชัน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงแนวทาง ขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำนิ่งเพื่อลดปริมาณสารอาหารที่ลงสู่แหล่งน้ำ และเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชที่จะนำไปสู่การเกิดยูโทรฟิเคชัน ได้แก่ การพิจารณาและกำจัดปัจจัยที่ทำให้แหล่งน้ำนิ่งเปลี่ยนแปลง การควบคุมสารอาหารพืช การจัดการทางชีวภาพ การฟื้นฟูพืชน้ำ และการรักษาความเสถียรของแหล่งน้ำนิ่งที่ได้รับการฟื้นฟู ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ยังได้แสดงตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆที่นำหลักการของการฟื้นฟูแหล่งน้ำนิ่งไปใช้และประสบผลสำเร็จ
58-9.jpg
แอคติโนมัยซีท

ชื่อผู้แต่ง :  พงศ์ระวี นิ่มน้อย
จำนวนหน้า :  275 หน้า
ราคา :  260 บาท

หนังสือนี้เป็นหนังสือเล่มแรกของประเทศไทยที่เขียนและรวบรวมเนื้อหาความรู้ในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับแอคติโนมัยซีท ได้แก่ การอธิบายลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุ์ศาสตร์เชิงลึก เทคนิคการเพาะเลี้ยง การก่อโรคและการใช้ประโยชน์ อีกทั้งอธิบายถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆที่ใช้ระบุชนิด เช่น การวิเคราะห์ผนังเซลล์ การวิเคราะห์ปริมาณนิวคลิโอไทด์ชนิด Gและ C การศึกษายีนส่วน 16S rRNA การทำดีเอ็นเอดีเอ็นเอไฮบริไดซ์เซซัน และการแยกบริสุทธิ์สารเมแทโบไลต์ ซึ่งยังไม่เคยมีหนังสือเล่มใดเขียนอธิบายไว้มาก่อน และยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอคติโนมัยซีททั้งจากบทความวิจัย และบทความทางวิชาการใหม่ๆ ซึ่งจะมาช่วยเติมเต็ม และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงนักวิจัยในองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี
58-7.jpg
พื้นฐานการจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม เพื่อการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง

ชื่อผู้แต่ง :  จุฑา พิชิตลำเค็ญ
จำนวนหน้า :  200 หน้า
ราคา :  300 บาท

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวแบบจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม (Stochastic simulation) ซึ่งมีตัวแปรนำเข้าที่ไม่แน่นอน (Random inputs) ส่งผลให้เอาต์พุตที่คำนวณได้ไม่แน่นอน การตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตนั้นมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน เช่น การวางแผนการเงินที่มีความไม่แน่นอนด้านค่าใช้จ่ายและรายได้ในอนาคต แต่ละบทของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆของการพัฒนาตัวอบบจำลองสถานการณ์ เช่น การจำลองตัวแปรนำเข้า การวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบจำลอง และการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด ประสบการณ์การสอนมาเป็นระยะเวลานาน เอื้อให้ผู้เขียนได้กลั่นกรองเนื้อหาที่เหมาะสมกับแบบจำลองที่มักใช้ในแวดวงวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใช้สำนวนการเขียนที่กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ตัวอย่างประกอบการอธิบาย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานและเหตุผลทางทฤษฎีของการพัฒนาตัวแบบจำลองสถานการณ์ มิใช่เพียงแค่ทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
58-32.jpg
แบบจำลองเศรษฐมิติ นอกเหนือจากแบบจำลองถดถอย

ชื่อผู้แต่ง :  บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
จำนวนหน้า :  372 หน้า
ราคา :  330 บาท

แบบจำลองเศรษฐมิติ (Econometric Model) คือ เครื่องมือสำหรับการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ อธิบายไว้ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ หรือ เพื่อพยากรณ์ปรากฏการณ์ต่างๆในอนาคต หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง แบบจำลอง probit แบบจำลอง logit การทดสอบ cointgration แบบจำลอง simultaneous equation system แบบจำลอง ARIMA แบบจำลอง SVAR หรือ แบบจำลอง GARCH ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการศึกษาเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ของประเทศไทย เพื่อให้การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การใช้ของแบบจำลองแต่ละรูปแบบ และการนำไปใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด
58-37.jpg
วิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้แต่ง :  วิรัช หิรัญ
จำนวนหน้า :  201 หน้า
ราคา :  200 บาท

วิศวกรรมจราจรเป็นสาขาหนึ่งของศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมเพื่อทำให้การเคลื่อนย้ายคนและสินค้าบนเส้นทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิชาการทางด้านวิศวกรรมจราจรจึงเป็นศาสตร์สำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจรที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื้อหาของตำราเล่มนี้ให้รายละเอียดของคุณลักษณะของถนน ยานพาหนะ ผู้ขับขี่และคนเดินเท้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการจราจร การรวบรวมข้อมูลด้านการจราจร และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความจุและระดับการให้บริการของทางหลวง รวมถึงการออกแบบควบคุมทางแยกด้วยสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นประโยชน์กับนิสิตและวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร งานทางหลวง และงานวางแผนการขนส่ง
.jpg
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง :  เกษม จันทร์แก้ว
จำนวนหน้า :  386 หน้า
ราคา :  280 บาท

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยความเข้าใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานไปสู่กระบวนการสิ่งแวดล้อม และกระบวนการวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป โดยอาศัยพื้นฐานทางนิเวศวิทยาเป็นหลัก นำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสร้างความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทั้งในสภาวะนิ่งและสภาวะเคลื่อนที่ ให้เห็นมุมองเชิงมิติทางทรัพยากรศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของเสียและมลพิษ และทรัพยากรสังคม ยิ่งไปกว่านี้ยังมีเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์การจัดการที่จะให้มุมมองและวิสัยทัศน์ของการจัดการ หลักการ กลไก และการสร้างนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
58-39.jpg
ธุรกิจการค้าปลีก

ชื่อผู้แต่ง :  วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
จำนวนหน้า :  435 หน้า
ราคา :  350 บาท

หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจค้าปลีกในยุค AEC ต้องอาศัยการส่งมอบคุณค่าเพิ่มที่แตกต่างจากธุรกิจค้าปลีกอื่น ด้วยผลประโยชน์ หรือประสบการณ์ใหม่ๆที่เหนือกว่า เพื่อสร้างความประทับใจและเน้นกิจกรรมในการรักษาฐานลูกค้าให้ยาวนาน นอกจากนี้ ธุรกิจค้าปลีกจำเป็นต้องวางแผนในการปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดใจลูกค้ารายใหม่ๆในการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจต่อไป ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในธุรกิจค้าปลีกภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
58-38.jpg
การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย

ชื่อผู้แต่ง :  สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
จำนวนหน้า :  536 หน้า
ราคา :  400 บาท

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม กฎหมาย ลักษณะสมบัติของสารพิษและสารอันตราย ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่แหล่งกำเนิด การเคลื่อนตัวและการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การประเมินความเสี่ยง การบำบัด การกำจัด และการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน พร้อมตัวอย่างคำนวณกว่า 60 ตัวอย่าง รวมทั้งคำถามและหัวข้ออภิปราย ที่ดัดแปลงจากประสบการณ์และสถานการณ์จริงในการทำงานที่ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมไว้

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม พนักงานในหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสารพิษและสารอันตราย และงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหรืออ้างอิงตามสมควร ทั้งในด้านวิชาการและในเชิงประยุกต์เพื่อนำไปใช้งานจริง

58-35.jpg
ธาตุอาหารพืช

ชื่อผู้แต่ง :  ยงยุทธ โอสถสภา
จำนวนหน้า :  548 หน้า
ราคา :  420 บาท

ธาตุอาหารพืช เป็นหนังสือที่ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทันกับความก้าวหน้าของการวิจัย เพื่อรับใช้วงวิชาการเกษตรไทย ในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ธาตุอาหารพืช พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อ พ.ศ. 2543 และ 2546 ต่อมาได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อพิมพ์ครั้งที่ 3 ใน พ.ศ. 2552 และปรับเนื้อหาโดยเพิ่มสาระใหม่ ๆ อีกครั้งหนึ่งสำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 4 ใน พ.ศ. 2558

ธาตุอาหารพืช เล่มนี้ประกอบด้วยสาระอันเป็นแก่นสารที่สมบูรณ์ แบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคที่ 1 กล่าวถึง บทนำและประวัติการศึกษาด้านธาตุอาหารพืช การขนส่งไอออนผ่านเยื่อ การเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารทางไซเล็ม และการเคลื่อนย้ายของสารทางโฟลเอ็ม ภาคที่ 2 มหธาตุ ภาคที่ 3 จุลธาตุ และภาคที่ 4 ธาตุเสริมประโยชน์ เนื้อหาของแต่ละธาตุอาหารพืชมีข้อมูลที่ครบถ้วน เริ่มจากองค์ประกอบของธาตุในดิน กลไกการดูด การเคลื่อนย้ายในพืช บทบาทในเมแทบอลิซึม (หรือบทบาทด้านเสริมประโยชน์) สัญญาณธาตุอาหารเพื่อการสื่อสารของเซลล์ ความเข้มข้นในใบที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช อาการขาดธาตุและความเป็นพิษจากธาตุ

ธาตุอาหารพืช จึงเป็นคู่มือที่เหมาะสมสำหรับนักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจโดยทั่วไป

58-34.jpg
HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
 สุดสาย ตรีวานิช
 วราภา มหากาญจนกุล
จำนวนหน้า :  294 หน้า
ราคา :  250 บาท

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหัวใจสำคัญในการพัฒนาและการประยุกต์ระบบ HACCP (Hazard Analysis and critical Control Point) หรือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระบบสากลว่า สามารถประกันความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สาระสำคัญของหนังสือประกอบด้วย องค์ความรู้พื้นฐานและข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับการการระบุอันตรายสำคัญต่อกับความปลอดภัยอาหาร (Significant Food safety hazard) ในวัตถุดิบและแต่ละขั้นตอนของการผลิตอาหาร แนวทางสำหรับการวิเคราะห์อันตรายที่ชัดเจน และการประยุกต์ฝังตัดสินใจ (Decision tree) แนวคิดใหม่แบบ 3 คำถามที่ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ เพื่อกำหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical control Point) ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารอื่นๆ ที่บูรณาการระบบ HACCP เป็นหลักสำคัญ เพื่อประกันความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหารอาทิ ISO 22000: 2005  British Retail Consortium (ฺBRC) และ Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเริ่มอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย หรือเลือกอ่านเฉพาะบทผู้ประกอบการ หรือบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยอาหาร และผู้สนใจทั่วไป ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านระบบ HACCP หรือสนใจติดตามข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ และเสริมสร้างความมั่นใจ สำหรับการนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและการประยุกต์ระบบ HACCP ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดการความปลอดภัยอาหาร ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยสู่สากล
58-33.jpg
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  จรัลวิไล จรูญโรจน์
จำนวนหน้า :  218 หน้า
ราคา :  150 บาท

ภาษาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาภาษาโดยมุมมองที่เป็นกลาง เป็นระบบแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงการท่องจำกฎเกณฑ์ของภาษาเพื่อนำไปฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างการเรียนภาษาทั่วไป ภาษาศาสตร์ศึกษาภาษาตั้งแต่ระบบเสียง คำ ประโยค ความหมาย ประวัติของภาษา การเรียนรู้ภาษา ฯลฯ ความรู้ทางภาษาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆอย่างกว้างขวาง หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์แก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนสัทอักษร การวิเคราะห์ภาษาที่ไม่เคยรู้จักและการพิมพ์สัทอักษรด้วยคอมพิวเตอร์
58-30.jpg
Basic English Writing

ชื่อผู้แต่ง :  Patsara Pongsukvajchakul, Ph.D.
จำนวนหน้า :  108 หน้า
ราคา :  85 บาท

Basic English Writing is ideel for students who begin to write at the paragraph level. The book contains three sections as follows. "Building Your Writting Skills" explains the students basic writing conceps. It also provides the students knowledge about characteristics of a good paragraph and writing eiements which inclyde a writer's power and writing process "Practicing Your Writing Skills" encourages the students to creat and write their own paragraphs based on given topics through step-by-step instructions. "Strengthening Your Writing Skills" reviews the students with key grammatical points,common writing mistakes,and  exercises which practice their grammar. The appendix offers teachers a list of  marking symbols used to guide the students in correcting their writing mistakes. By the end of the course, the students will improve their weiting skills and become confident,creative,and competent writers.
58-29.jpg
พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์
จำนวนหน้า :  113 หน้า
ราคา :  85 บาท

มีเนื้อหาครอบคลุมการทดลองเพื่อยืนยันกฎของเมนเดลโดยใช้แมลงหวี่ การแบ่งเซลล์ไมโทซิสและไมโอซิส ความน่าจะเป็น การแยกดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์พันธุประวัติ การผสมพันธุ์สาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนสและการถ่ายทอดลักษณะทางเดียว การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม การตรวจสอบครอสซิงโอเวอร์ในราซอร์ดาเรีย การถ่ายทอดลักษณะปริมาณและพันธุศาสตร์ประชากร ซึ่งจะเป็นประโยน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาพันธุศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป ทำให้เกิดความเข้าใจ เนื้อหาวิชาหลักพันธุศาสตร์ภาคบรรยายมากขึ้น
58-28.jpg
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน

ชื่อผู้แต่ง :  วรดี จงอัศญากุล
จำนวนหน้า :  313 หน้า
ราคา :  250 บาท

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจลงทุนในอนุพันธุ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ได้แก่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Foewards) ตราสารล่วงหน้า (Futures) สัญญาแลกเปลี่ยน (Swaps) และตราสารสิทธิ (Options) ทั้งในด้านการกำหนดราคา ความผันผวนของราคา การหามูลค่าสัญญาณ การคิดกำไรขาดทุน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากอนุพันธ์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยงและการเก็งกำไรโดยมีการยกตัวอย่างการซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงินในประเทศไทย และกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ
58-26.jpg
ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21

ชื่อผู้แต่ง :  นิตยา เงินประเสริฐศรี
จำนวนหน้า :  374 หน้า
ราคา :  270 บาท

หนังสือทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การ ทฤษฎีองค์การ และประสิทธิผลองค์การ
2)คิดใหม่เกี่ยวกับการออกแบบองค์การ
3)รูปแบบองค์สมัยใหม่
4)การออกแบบองค์การด้วยวิธีคิดใหม่
5)การออกแบบองค์การด้วยวิธีรื้อปรับทั้งระบบ และ
6)การออกแบบองค์การด้วยวิธีรื้อปรับโครงสร้าง
จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจและนักบริหารที่จะออกแบบองค์การให้มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษาที่สนใจในเรื่องทฤษฎีองค์การและการออกแบบ
58-23.jpg
การสื่อสารในองค์การ

ชื่อผู้แต่ง :  ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
จำนวนหน้า :  292 หน้า
ราคา :  230 บาท

การสื่อสารอย่างมีคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จและการเติบโตขององค์กรทุกประเภท การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหมดให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคลในองค์การ "การสื่อสารในองค์การ" นำเสนอหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สไตล์การบริหารงานที่มีผลต่อลักษณะของการสื่อสาร ทิศทางการไหลของข่าวสาร อุปสรรคในการสื่อสารและแนวทางป้องกัน การสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้ง การใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมสมัยใหม่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งมุมมองของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การ
58-18.jpg
การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  วราวุฒิ ครูส่ง
จำนวนหน้า :  150 หน้า
ราคา :  120 บาท

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านแนวคิดด้านการประกันคุณภาพ GMP HACCP การสุ่มตัวอย่าง การประเมินคุณภาพด้านการสัมผัส การควบคุมปริมาณสุทธิ ต้นทุนคุณภาพ การบริหารจัดการสินค้าและคลังสินค้า เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งการเสนอแนวคิดในแง่ของการบูรณาการมาตรฐานต่างๆ เพื่อเป้าหมายด้านการประกันคุณภาพดังกล่าวอีกด้วย
58-15.jpg
A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND THAI : AN INTRODUCTION

ชื่อผู้แต่ง :  Napasri Timyam
จำนวนหน้า :  308 หน้า
ราคา :  300 บาท

A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND THAI : AN INTRODUCTION is designed as a course book for both group and individual study. The main objective of this book is to provide background information about the major differences between English and Thai. The book discusses and compares the two languages in four linguistic areas,namely sound systems, word structures,phrasal and clausal pragmatic devices.
58-12.jpg
กล้วย (ปรับปรุง)

ชื่อผู้แต่ง :  เบญจมาศ ศิลาย้อย
จำนวนหน้า :  512 หน้า
ราคา :  450 บาท

ตำราเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ประวัติ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การจำแนกชนิดของกล้วยซึ่งมีวิวัฒนาการอยู่มากมาย  การขยายพันธุ์  การปลูก  การดูแลการป้องกันโรคแมลง  การปรับปรุงพันธุ์  ตลอดจนการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  รวมทั้งประโยชน์  และตลาดการค้าของกล้วย  มีภาพประกอบกว่า 200 ภาพ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนิสิต  นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนทั่วไป
56-39_resize.jpg
SSOP วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  สุดสาย ตรีวานิช
 วราภา มหากาญจนกุล
 ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
จำนวนหน้า :  318 หน้า
ราคา :  270 บาท

วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาล (Sanitation Standard Operating Procedure: SSOP) เป็นโปรแกรมพื้นฐาน (Prerequisite program) ที่หากนำไปปฏิบัติหรือปรับใช้จะเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมพื้นฐานที่เรียกว่า หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice) มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก SSOP จะช่วยตรวจติดตามสภาพแวดล้อมของการผลิตอาหาร และกิจกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน หากพบข้อบกพร่องหรือเบี่ยงเบนไปจะดำเนินการปฏิบัติแก้ไข และบันทึกเป็นหลักฐาน ทำให้สามารถควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมของการผลิตอาหาร และกิจกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่อาจปนเปื้อนสู่อาหาร พื้นผิวสัมผัสอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์อาหารได้  ดังนั้น การประยุกต์ SSOP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะส่งผลสนับสนุนการพัฒนาระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point) สำหรับการควบคุมอันตรายในวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตให้ประสบผลสำเร็จง่ายขึ้น องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกข้อกำหนด SSOP เบื้องต้นไว้ดังนี้ ความปลอดภัยของน้ำ น้ำแข็ง และไอน้ำ สภาพและความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหาร การป้องกันการปนเปื้อนข้าม การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการล้างมือ การฆ่าเชื้อมือ และห้องสุขา การป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร และพื้นผิวสัมผัสอาหารจากสิ่งแปลกปลอม การใช้ การเก็บรักษา และการปิดฉลากที่เหมาะสมสำหรับสารเคมีพิษที่ใช้ในโรงงาน การควบคุมสภาพร่างกาย และสุขภาพของพนักงาน และการป้องกันควบคุมแมลงและสัตว์อื่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีเป้าหมายผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการควบคุมโปรแกรมพื้นฐานโดยเฉพาะ SSOP ให้มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารที่ต้องให้ความสำคัญด้วยการกำหนดเป็นนโยบาย และพนักงานในโรงงานต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

หนังสือที่ได้รับรางวัล

โครงการหนังสือดีเด่น ครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการตำรา 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการที่สำนักพิมพ์ได้จัดตั้งขึ้น ในโอกาสที่ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ ครบวาระ 72 ปี เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองกับมหาวิทยาลัยฯ และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สร้างสรรค์งานเขียนหนังสือที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป หนังสือ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจำนวนทั้งหมด 9 เรื่อง ดังนี้

ข่าวสารสำนักพิมพ์