.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหนังสือใหม่

03-64.jpg
วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
จำนวนหน้า :  264 หน้า
ราคา :  260 บาท

วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานจากหลายรายวิชา ในสาขาไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารแอนะล็อก การสื่อสารดิจิทัล การสื่อสารไร้สาย การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย การสื่อสารผ่านดาวเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เห็นภาพรวม และเข้าใจหลักการพื้นฐานของการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสื่อสารและการประยุกต์ใช้ ที่ทันสมัย เช่น Wi-Fi OFDM FTTH ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หรือผู้สนใจทั่วไป
05-64.jpg
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

ชื่อผู้แต่ง :  รุ่งนภา อดิศรมงคล
จำนวนหน้า :  303 หน้า
ราคา :  290 บาท

กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ เล่มนี้  อธิบายถึงกระบวนการดำเนินคดีทั้งล้มละลายและฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งประกอบด้วยหลักกฎหมาย พร้อมสอดแทรกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง และภาพแผนผังในกระบวนการดำเนินคดี เพื่อช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจในเนื้อหาได้โดยง่าย จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

04-64.jpg
อุณหพลศาสตร์ I

ชื่อผู้แต่ง :  สมภพ จรุงธรรมโชติ
จำนวนหน้า :  294 หน้า
ราคา :  250 บาท

อุณหพลศาสตร์ หรือเทอร์โมไดนามิกส์ เป็นวิชาที่นิสิตและนักศึกษาด้านวิศวกรรมในหลายสาขาต้องเรียน เพราะเป็นพื้นฐานการศึกษาสมบัติของสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านพลังงาน

“อุณหพลศาสตร์ I” เล่มนี้มี 8 บท ซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็นที่สำคัญ โดยเริ่มจากพื้นฐานที่ผู้ศึกษาควรรู้ อาทิ ความหมายของสมบัติต่าง ๆ ของสารและการหาสมบัติจากการเปิดตาราง จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อหากฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ หรือกฎอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญสำหรับวิศวกรที่ต้องนำไปใช้ในการทำงาน และส่วนสุดท้ายเป็นกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ความร้อนและเครื่องทำความเย็น สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ที่เรียกว่า เอนโทรปี การวิเคราะห์การก่อกำเนิดเอนโทรปีและสภาพผันกลับไม่ได้ รวมทั้งการวิเคราะห์เอกซ์เซอยี

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การอธิบายหลักการประมาณค่าระหว่างช่วง ควบคู่กับการใช้ฟังก์ชันของโปรแกรม Microsoft Excel วิธีการใช้ฟังก์ชัน Goal Seek ของโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการแก้สมการที่มีความซับซ้อน รวมทั้งยังมีแบบฝึกหัดพร้อมคำตอบท้ายบทให้ผู้อ่านได้ทดลองทำเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการคำนวณอีกด้วย

02-64.jpg
พันธุศาสตร์เชิงปริมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช

ชื่อผู้แต่ง :  พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
จำนวนหน้า :  340 หน้า
ราคา :  350 บาท

“พันธุศาสตร์เชิงปริมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช” ให้ความรู้พื้นฐานเริ่มตั้งแต่ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของประชากร ความคล้ายคลึงระหว่างเครือญาติ การประเมินองค์ประกอบความแปรปรวนของอิทธิพลทางพันธุกรรมโดยใช้แผนการผสมพันธุ์แบบ North Carolina แผนการผสมพันธุ์แบบพบกันหมดและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่ว จากนั้นได้นำเสนอแนวคิดของอัตราพันธุกรรม การตอบสนองต่อการคัดเลือก สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏ พื้นฐานเสถียรภาพของพันธุ์พืช วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพวิธีรีเกรสชันเส้นตรง การวิเคราะห์กลุ่มและองค์ประกอบหลัก การประยุกต์ใช้สถิติหลายตัวแปรในการประเมินพันธุ์พืช ได้แก่ AMMI, pattern analysis และ GGE biplot ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มยีนควบคุมลักษณะเชิงปริมาณ และการกำหนดตำแหน่งยีนโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

 

01-64.jpg
English for Ground and Flight Attendants

ชื่อผู้แต่ง :  Chariti Khuanmuang
จำนวนหน้า :  230 หน้า
ราคา :  280 บาท

This interdisciplinary book is designed for students who wish to pursue their future career as ground and flight attendants. It is suitable for students with an intermediate level of English proficiency. The emphasis of the book is placed on English language skills required to perform the tasks of ground and flight attendants. Reading passages and audios have been created based on authentic materials and the author’s direct experience in aviation. Essential grammar points have been selected to help students improve their communication in various situations involving airline safety and service.

 

22-63.jpg
วิศวกรรมขนส่ง

ชื่อผู้แต่ง :  ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
จำนวนหน้า :  304 หน้า
ราคา :  300 บาท

วิศวกรรมขนส่งเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญในระดับขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของวิชาวิศวกรรมขนส่งในหลากหลายมิติ โดยประกอบด้วย เนื้อหาทางด้านพื้นฐานของระบบขนส่ง เศรษฐศาสตร์การขนส่ง การวิเคราะห์และประเมินผลระบบขนส่ง แบบจำลองการจราจรและขนส่ง การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งทางอากาศ รวม 8 บท ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วย ทฤษฎี ตัวอย่างโจทย์ แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างกรณีศึกษาอย่างครบถ้วน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป สามารถอ่านและทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ไม่ยาก และจะได้รับประโยชน์เต็มที่ทั้งทางด้านความรู้ และจินตนาการ เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมขนส่งในอนาคตต่อไป
20-63.jpg
English for Airline Personnel

ชื่อผู้แต่ง :  Piwat Hitakorn
จำนวนหน้า :  214 หน้า
ราคา :  240 บาท

English for Airline Personnel is appropriate for students and people in general who would like to work in the airline industry as ground staff members and flight attendants. English terminologies and expressions used in the airline industry, a number of important and basic English grammar points and carefully selected reading passages are provided throughout the book to enhance students’ English proficiency in using English in the airline context.
19-63.jpg
Interacting in Scientific English

ชื่อผู้แต่ง :  Pornsiri Muangsamai, Ph.D.
จำนวนหน้า :  145 หน้า
ราคา :  180 บาท

Interacting in Scientific English aims at strengthening learnes, listening, speaking, reading and writing skills so that they can use basic spoken and written discourses in scientific contexts for effectively communicating, consuming and exchanging information, and writing summaries, letters and resumes.
18-63.jpg
PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH ENGLISH

ชื่อผู้แต่ง :  Choosri Banditvilai
จำนวนหน้า :  230 หน้า
ราคา :  180 บาท

THE BOOK: PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH ENGLISH is an essential handbook for those seeking careers and those wishing to advance in careers requiring effective English communication. It answers the reader’s questions about the right and the wrong way to perform everyday workplace functions ranging from answering the telephone to writing business letters.
It gives the reader guidance that is practical, clear, reliable and easy to find. Each section is backed up by exercises that consolidate what has been learned about a particular topic, before progressing onto new areas of study.
While covering the traditional fundamentals of careers based English - reading, listening, speaking and writing–in the job situation, “PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH ENGLISH” also guides the learner through the disciplines of using new technologies such as the internet, e-mail and instant data transmission.
For students about to embark on a career or for those who wish to add a new dimension to their existing career, “PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH
ENGLISH” is an invaluable resource.
17-63.jpg
แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  ปัญญา แขน้ำแก้ว
จำนวนหน้า :  289 หน้า
ราคา :  290 บาท

“แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น” เนื้อหาประกอบด้วย สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางต่าง ๆ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา และสมการแมกซ์เวลล์ การเรียบเรียงใช้ทฤษฎีแคลคูลัสของเวกเตอร์ในการอธิบายที่มาและความสัมพันธ์ของปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า การกระจัดทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ศักย์เวกเตอร์แม่เหล็ก กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์-เฮนรี และสมการของแมกซ์เวลล์ มีการพิจารณาเงื่อนไขความต่อเนื่องของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กบริเวณผิวรอยต่อของตัวกลางแบบต่าง ๆ ตลอดจนสมการของแมกซ์เวลล์ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาวิชาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสาขาฟิสิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

16-63.jpg
หลักการวิศวกรรมระบบราง

ชื่อผู้แต่ง :  วิชัย ศิวะโกศิษฐ
จำนวนหน้า :  335 หน้า
ราคา :  300 บาท

วิศวกรรมระบบรางเป็นสาขาที่ใช้หลักการทางวิศวกรรมที่หลากหลาย เพื่อประยุกต์กับองค์ประกอบของระบบราง ตำราหลักการวิศวกรรมระบบรางมีความเหมาะสมกับผู้มีพื้นฐานทางวิศวกรรมในระดับเริ่มต้นและสามารถใช้ตำรานี้ในการศึกษาด้วยตนเองได้ เนื้อหาของตำราครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวกับภาพรวมของระบบราง ทางถาวร รถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ ปฏิสัมพันธ์ของล้อและราง การเคลื่อนที่ของรถไฟ การเดินรถ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบำรุงรักษาระบบราง การเรียนรู้หลักการวิศวกรรมระบบรางจะช่วยให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจภาพรวมของระบบรางได้ดี สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่มีความสนใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านวิศวกรรมระบบรางได้ต่อไป
15-63.jpg
วิยุตคณิต

ชื่อผู้แต่ง :  วัชรพัฐ เมตตานันท
จำนวนหน้า :  368 หน้า
ราคา :  350 บาท

หนังสือเล่มนี้แนะนำความรู้พื้นฐานของ วิยุตคณิต ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาที่กระชับ อธิบายผ่านตัวอย่างที่น่าสนใจจำนวนมาก เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยความรู้ด้านตรรกศาสตร์เบื้องต้น การพิสูจน์ความจริงทางคณิตศาสตร์ การนับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีจำนวน และทฤษฎีกราฟ โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะเหล่านี้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ และนักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป

14-63.jpg
การคำนวณปรับแก้ในงานสำรวจ

ชื่อผู้แต่ง :  ดีบุญ เมธากุลชาติ
จำนวนหน้า :  188 หน้า
ราคา :  260 บาท

งานสำรวจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวัด เช่น วัดมุม วัดระยะ และวัดระดับ ซึ่งล้วนต้องมีความคลาดเคลื่อนทั้งสิ้น แต่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย กลับช่วยบอกถึงคุณภาพของข้อมูลและความประณีตในการวัด อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนเป็นสิ่งที่ต้องถูกกำจัดออกไป หนังสือเรื่องการคำนวณปรับแก้ในงานสำรวจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความคลาดเคลื่อนที่แฝงมากับข้อมูลวัดในงานสำรวจ โดยใช้วิธีการคำนวณปรับแก้กำลังสองน้อยที่สุด มีตัวอย่างการคำนวณ แสดงขั้นตอนในกระบวนการปรับแก้กำลังสองน้อยที่สุดด้วยสมการค่าสังเกต สมการเงื่อนไข และสมการเงื่อนไขประกอบพารามิเตอร์ พร้อมกับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ภายหลังการปรับแก้

การคำนวณปรับแก้เป็นกระบวนการปลายเหตุ ส่วนต้นเหตุคือความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะปรากฏตัวเมื่อการวัดมีส่วนเกินซ้ำซ้อน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานสำรวจต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้การวัดในแต่ละคราวเกิดส่วนเกินซ้ำซ้อน เพราะนั่นหมายถึง โอกาสที่จะได้เห็นความคลาดเคลื่อนที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล และเมื่อความคลาดเคลื่อนปรากฏตัวแล้ว กระบวนการของการคำนวณปรับแก้ก็จะตามมา

 

09-63.jpg
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา
จำนวนหน้า :  168 หน้า
ราคา :  160 บาท

การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตรนั้น ภาคปฏิบัติการ (Laboratory) นับว่ามีบทบาทสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตเป็นอย่างยิ่ง ตำราประกอบการสอนที่ดีในภาคปฏิบัติถือเป็นรากฐานของการสร้างนักวิทยาศาสตร์ทีผ่านงานทดลองเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระสำคัญครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชไร่ทั้งหมด ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ ได้แก่ การจำแนกพืช ดิน ปุ๋ยและน้ำ ภูมิอากาศและการปลูกพืช ธาตุอาหารพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การจัดการวัชพืช เครื่องจักรกลทางการเกษตร เมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การสืบพันธุ์ของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร จึงนับว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ
08-63.jpg
ชีววิทยาระบบของรา

ชื่อผู้แต่ง :  วรรณวิภา วงศ์แสงนาค
จำนวนหน้า :  177 หน้า
ราคา :  380 บาท

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาระบบ โดยเริ่มต้นกล่าวถึงความสำคัญ และที่มาของชีววิทยาระบบ การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ทั้งจีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมแทโบโลมิกส์ ชีวสารสนเทศ ตลอดจนเครือข่ายทางชีววิทยา การพัฒนาแบบจำลองระดับจีโนม วิศวกรรมเมแทบอลิก ชีววิทยาสังเคราะห์ และฐานข้อมูลทางชีววิทยาระบบ เพื่อใช้ในการศึกษาชีววิทยาระบบแบบองค์รวมในสิ่งมีชีวิตที่สนใจ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างราชนิดต่างๆ เป็นโมเดลในการศึกษาทางชีววิทยาระบบ
10-63.jpg
แคลคูลัสเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  ภัทราวดี ประเสริฐสังข์
จำนวนหน้า :  232 หน้า
ราคา :  220 บาท

แคลคูลัส (Calculus) เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตำรา แคลคูลัสเบื้องต้นเล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์การประยุกต์ของอนุพันธ์การหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบซึ่งอธิบายถึงนิยาม ทฤษฎีบทและการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญ ตลอดจนการยกตัวอย่างและแสดงวิธีทำโดยละเอียดเพื่อให้สามารถศึกษาตำราเล่มนี้ได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมคำตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้ศึกษายิ่งขึ้น

 

 

06-63.jpg
การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด

ชื่อผู้แต่ง :  วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
จำนวนหน้า :  363 หน้า
ราคา :  350 บาท

การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่องสัญญาณไร้สาย การสื่อสารผ่านช่องสัญญาณไร้สายทั้งในกรณีการส่งสารแบนด์แคบและแบนด์กว้าง เช่นOFDM การสื่อสารหลายสายอากาศ (MIMO) รวมทั้งช่องสัญญาณหลายผู้ใช้การเพิ่มสมรรถนะของช่องสัญญาณไร้สาย นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการประยุกต์ใช้การป้อนกลับที่จำกัด ร่วมกับการส่งสารในมาตรฐาน LTE ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 อีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 4G นักวิจัย วิศวกร คณาจารย์ และนิสิตในสาขาการสื่อสารไร้สาย

05-63.jpg
ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ชื่อผู้แต่ง :  ประเวศ อินทองปาน
จำนวนหน้า :  502 หน้า
ราคา :  390 บาท

 

ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ มีเนื้อหาตั้งแต่ศาสนาทั่วไป ศาสนายุคบุพกาล ศาสนาโบราณ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาเชน พระพุทธศาสนา ศาสนาสิกข์ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อ  ศาสนาชินโต และศาสนาบาไฮ โดยได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบในด้านศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม นิกาย ลักษณะพิเศษ คำสอนสำคัญในเรื่องพระเจ้า โลก มนุษย์ ชีวิตหลังความตาย ความดีสูงสุด ความชั่ว ศรัทธาและเหตุผล รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาศาสนาเบื้องต้น ศาสนาเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์ศาสนา พระพุทธศาสนา และวิชาอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักวิชาการ พระภิกษุ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

 

42-62.jpg
การใช้ดีเอ็นเอเพื่อศึกษาวิวัฒนาการและโบราณคดีของวัวและสุกรเลี้ยง

ชื่อผู้แต่ง :  วรรณรดา สุราช
จำนวนหน้า :  82 หน้า
ราคา :  320 บาท

การศึกษาด้านดีเอ็นเอโบราณ เป็นการนำความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล มาใช้ศึกษาข้อมูลดีเอ็นเอจากตัวอย่างซากสิ่งมีชีวิตที่พบในแหล่งโบราณคดี เพื่อสนับสนุนความรู้ความเข้าใจทางโบราณคดี หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดีเอ็นเอ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยด้านดีเอ็นเอโบราณ รวมถึงการนำข้อมูลดีเอ็นเอที่ได้จากตัวอย่างกระดูกสัตว์โบราณมาวิเคราะห์ และแปลผลโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาทางโบราณคดีด้านอื่นๆ ทั้งยังอธิบายถึงวิวัฒนาการของสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยง และการกระจายตัวของวัวและสุกรเลี้ยงจากต้นกำเนิดไปยังบริเวณต่างๆ ในยุคโบราณ โดยสอดแทรกตัวอย่างจากงานวิจัยของผู้เขียนที่พบหลักฐานทางดีเอ็นเอ ที่บ่งชี้ถึงต้นกำเนิดของวัวและสุกรเลี้ยงโบราณในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักโบราณคดี และผู้สนใจทั่วไป
36-62 .jpg
เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

ชื่อผู้แต่ง :  อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
จำนวนหน้า :  425 หน้า
ราคา :  380 บาท

เศรษฐศาสตร์ครอบครัวเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาด้านแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ได้แก่ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว บทบาทของระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ การตลาด การส่งเสริมการตลาด กฎหมายและสถาบันคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังกล่าวถึงการเงินในระดับครอบครัว ได้แก่ บทบาทของสถาบันการเงิน การจัดการทางการเงิน การวางแผนการออม การลงทุน ภาษี และการประกันภัยของครอบครัว รวมถึงการจัดการด้านที่อยู่อาศัยและมรดก ความผันแปรทางเศรษฐกิจที่มีต่อครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว รวมถึงหลักการจัดการและวางแผนทางการเงิน เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับตัวได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
35-62.jpg
การวิเคราะห์สถิติด้วย R: การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์

ชื่อผู้แต่ง :  ชัยเทพ พูลเขตต์
จำนวนหน้า :  304 หน้า
ราคา :  300 บาท

หนังสือการวิเคราะห์สถิติด้วย R: การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการความรู้ทางสถิติควบคู่ไปกับการใช้ซอฟต์แวร์ R โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย descriptive statistics, t-test, one-way ANOVA, simple correlation, simple linear regression, multiple linear regression และ logistic regression รวมถึงสถิติแบบ nonparametric test พร้อมทั้งให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางสถิติ วิธีการคำนวณ การใช้งานซอฟต์แวร์ และการแปลผลอย่างครบถ้วน โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 

 

34-62.jpg
ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิก

ชื่อผู้แต่ง :  ราตรี วงศ์ปัญญา
จำนวนหน้า :  145 หน้า
ราคา :  270 บาท

กรดนิวคลีอิกเป็นสารชีวโมเลกุลที่สำคัญอย่างยิ่งภายในเซลล์ ประกอบด้วยกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid, DNA) และกรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid, RNA) ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม และควบคุมทุกกระบวนการภายในเซลล์ หนังสือชีวเคมีของกรดนิวคลีอิกให้ความรู้เกี่ยวกับ ชนิด โครงสร้าง สมบัติ และการทำงานของกรดนิวคลีอิก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งด้านการแพทย์ การผลิตยา การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และเกษตรกรรม จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
33-62.jpg
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ชื่อผู้แต่ง :  วลีรัตน์ สุพรรณชาติ
จำนวนหน้า :  216 หน้า
ราคา :  250 บาท

หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ของประเทศไทยในภาพรวมและภาคเกษตรกรรม เนื้อหาได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมเมื่อเศรษฐกิจพัฒนาขึ้น สัดส่วนของภาคเกษตรทั้งในด้านผลผลิตและการจ้างงานจึงมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพรวมได้อย่างไร และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านการพัฒนาและหลักฐานจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายประเด็น เช่น วิธีการวัดและวิเคราะห์ผลิตภาพ บทบาทของเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒนา โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาและสังคมสูงวัย ตลอดจนปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัยที่ประมวลรวมไว้ จะช่วยให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจไทยได้ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาต่อไป

32-62.jpg
การเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  ณัฐดนัย หาญการสุจริต
จำนวนหน้า :  204 หน้า
ราคา :  290 บาท

การเปลี่ยนเฟสของอาหารและวัสดุบรรจุในกระบวนการแปรรูปและเก็บรักษา ส่งผลโดยตรงต่อสภาวะทางกายภาพและคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์สภาวะทางกายภาพของอาหารใช้ทำนายและควบคุมการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารในระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษา การออกแบบกระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันการเปลี่ยนเฟสของอาหารในระหว่างการเก็บรักษาจนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น การศึกษาการเปลี่ยนเฟสของอาหารในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยตำราเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาวิชาการที่ทันสมัย รวมทั้งกรณีศึกษาจากงานวิจัย จึงเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการผลิตและบรรจุอาหาร รวมถึงผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

30-62กฎหมายคุ้มครอง2.jpg
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อผู้แต่ง :  สรียา กาฬสินธุ์
จำนวนหน้า :  165 หน้า
ราคา :  250 บาท

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แยกออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประเภทป้องกันและปราบปรามอย่างหนึ่ง และประเภทเยียวยาความเสียหายอีกอย่างหนึ่ง ในประเทศไทยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเริ่มต้นด้วยประเภทป้องกันและปราบปราม โดยมีกฎหมายเฉพาะอยู่เป็นจำนวนมาก และมีกฎหมายกลางใช้บังคับในกรณีไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ ต่อมา ได้เพิ่มมาตรการเยียวยาให้ผู้บริโภคและผู้ได้รับความเสียหาย โดยการจัดตั้งกองทุนหรือโดยการฟ้องคดี หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เลือกนำเสนอกฎหมายเพียงบางฉบับที่สำคัญ เช่น พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
29-62.jpg
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง :  ประเวศ อินทองปาน
จำนวนหน้า :  287 หน้า
ราคา :  200 บาท

มนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินำมาซึ่งความเจริญสมัยใหม่ ตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ปัจจุบัน มีเสียงเรียกร้องให้มนุษย์กลับมาเยียวยาโลกและถนอมสิ่งแวดล้อมเพื่อหาทางออก โดยเฉพาะทัศนะแนวพระพุทธศาสนาและวิธีคิดของโลกตะวันออกได้รับความสนใจมากขึ้น
หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งภูมิปัญญาตะวันตกและตะวันออก โดยวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานในพระคัมภีร์และเอกสารต่างๆ อาทิ พระพุทธศาสนากับป่าไม้ สัตว์ น้ำ พุทธปรัชญา และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทพระสงฆ์ไทย และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นอกจากใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังสามารถใช้เป็นตำราเรียนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ศาสนากับสิ่งแวดล้อม ปรัชญาสิ่งแวดล้อม และวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องทั้งในระดับในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย อีกทัง้ ยังเหมาะสำหรับพุทธบริษัท และผู้สนใจทั่วไป
27-62.jpg
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :  สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
จำนวนหน้า :  269 หน้า
ราคา :  250 บาท

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบเศรษฐกิจในเรื่องของการค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ เนื้อหาของตำราเล่มนี้เป็นการเริ่มต้นให้เข้าใจพื้นฐานของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศในระดับสูงต่อไป โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ พื้นฐานและวิวัฒนาการของของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศเกี่ยวกับดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหว่างประเทศ และนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ส่งผลกระทบกับดุลยภาพทั้งภายในและภายนอกของระบบเศรษฐกิจ
28-62.jpg
การบัญชีการเงิน

ชื่อผู้แต่ง :  นิตยา โหราเรือง (งามแดน)
จำนวนหน้า :  440 หน้า
ราคา :  320 บาท

ภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก  แต่บัญชีถือเป็น "ภาษาสากลของธุรกิจ"  ดังนั้น  ผู้รู้บัญชีจึงสามารถเข้าใจความเป็นไปของธุรกิจได้
หนังสือเล่มนี้เป็น "หนทาง" นำไปสู่ความเข้าใจความเป็นไปของธุรกิจ  เนื่องจากได้อธิบายแนวคิด  หลักการ  และวิธีการทางบัญชีพร้อมภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  โดยเริ่มปูพื้นตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ  รูปแบบและวิธีการนำเสนองบการเงิน  รวมถึงวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ  พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น  หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราประกอบการเรียน  เป็นคู่มือสำหรับนักบัญชี  นักบริหาร  รวมถึงผู้ที่สนใจที่จะเข้าถึง  "ภาษาของธุรกิจ"
23-62.jpg
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
จำนวนหน้า :  174 หน้า
ราคา :  120 บาท

ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแต่ละคนผ่านการสอนวิชาพฤกษศาสตร์มาเป็นเวลานาน มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี โดยกลั่นกรองเนื้อหาแต่ละบทให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถจัดหาตัวอย่างพืชมาประกอบ เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 โครงสร้างพืชมีท่อลำเลียง ตอนที่ 2 สรีรวิทยาพืช และตอนที่ 3 ความหลากหลายของพืช ความรู้จากบทปฏิบัติการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิตและผู้สนใจศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในวิชาขั้นสูงต่อไป
21-62.jpg
Fundamental English Structure

ชื่อผู้แต่ง :  Peangduen Panarook
จำนวนหน้า :  128 หน้า
ราคา :  110 บาท

Fundamental English Structure is designed to help students improve their ability to understand complicated sentences and the relationship between the elements within the sentence structure which are found in academic textbooks. As a result, this will enable them to better understand what they read. To be able to analyze complicated sentences, students must have a good understanding of phrases, clauses, and cores of the sentences which are explained in this book.
17-62 เทคนิคการสำรวจ 2.jpg
เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดิน และการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์โครงการบัณฑิตศึกษาฯ
จำนวนหน้า :  464 หน้า
ราคา :  380 บาท

การสร้างความยั่งยืนในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน การนำที่ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนั้น ยังทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจนอาจส่งผลให้เกิดความไม่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

การทำความเข้าใจในปัญหาของการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยการวิเคราะห์เชิงระบบ ผ่านมุมมองแบบสหวิทยาการ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เป็นนักวิชาการในสถาบันการศึกษา ในส่วนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงผู้นำชุมชน กลุ่มชุมชน และชาวบ้าน ถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยให้ผู้เรียน ผู้ทำงานวิจัย และบุคคลทั่วไป สามารถทำความเข้าใจในปัญหาของการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่มีความซับซ้อน และสามารถวางแผนและกำหนดแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

16-62.jpg
วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช

ชื่อผู้แต่ง :  ชูศักดิ์ จอมพุก
จำนวนหน้า :  507 หน้า
ราคา :  420 บาท

หนังสือ วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแผนการผสมพันธุ์ การทดสอบพันธุ์ และการคัดเลือกพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปรับปรุงพันธุ์พืช ทำให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีความเข้าใจแผนการผสมพันธุ์ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และคัดเลือกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 13 บท ตั้งแต่วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบปกติ (conventional breeding) จนถึงวิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการคัดเลือกพืชในระดับยีโนม (genomic selection) ในแต่ละบทมีตัวอย่างข้อมูลจากแผนการผสมพันธุ์และการทดสอบพันธุ์ แสดงวิธีวิเคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยังได้เขียน Biometric.KPS ซี่งเป็น R package ที่ประกอบด้วยข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างของหนังสือทั้งเล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ R (R-language and environment for statistical computing and graphics) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถ download ได้ฟรี
14-62.jpg
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง

ชื่อผู้แต่ง :  ชิดตะวัน ชนะกุล
จำนวนหน้า :  185 หน้า
ราคา :  250 บาท

ทฤษฎีและนโยบายการคลังครอบคลุมเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับมาตรการของรัฐทางการคลัง เริ่มต้นด้วยการอธิบายระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ความหมายของประสิทธิภาพ หน้าที่ของรัฐบาล ทฤษฎีการแทรกแซงระบบตลาดด้วยเหตุผลเรื่องผลกระทบภายนอกและกรณีสินค้าสาธารณะ รวมถึงมาตรการด้านรายจ่ายของรัฐบาล ประกอบด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาส การประกันสังคม และระบบการประกันสุขภาพ สำหรับมาตรการด้านรายรับของรัฐบาล ประกอบด้วยภาพรวมภาษีประเภทต่างๆ ความมีประสิทธิภาพ ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงทฤษฎีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และหนี้สาธารณะ ทุกหัวข้อมีการนำเสนอทั้งในเชิงทฤษฎีและตัวอย่างนโยบายที่ถูกนำมาใช้ในหลายประเทศทั่วโลก

 


12-62.jpg
แลคโตบาซิลลัส: พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

ชื่อผู้แต่ง :  มารุตพงศ์ ปัญญา
จำนวนหน้า :  171 หน้า
ราคา :  360 บาท

แลคโตบาซิลลัส: พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  มีเนื้อหา 8 บท ได้แก่ สมบัติของแลคโตบาซิลลัส เทคนิคการคัดแยกและจำแนกเชื้อแลคโตบาซิลลัส โพรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในคน พลาสมิด การสร้างชัตเทิลเวกเตอร์ ระบบควบคุมการแสดงออกของยีน การออกแบบตำแหน่งโปรตีนในเซลล์แลคโตบาซิลลัส และการประยุกต์ใช้แลคโตบาซิลลัสเพื่อสร้างโปรตีนชนิดเฮเทอโรโลกัส หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทั้งนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบถึงสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อแลคโตบาซิลลัสและแนวทางการสร้างเชื้อแลคโตบาซิลลัส เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเซลล์เจ้าบ้านสำหรับสร้างโปรตีนที่มีมูลค่าสูงทั้งทางการแพทย์และอุตสาหกรรม  โดยได้สอดแทรกผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์และงานวิจัยของผู้เขียน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนแนวคิดในการประยุกต์ใช้เชื้อแลคโตบาซิลลัสให้กว้างขวางต่อไป

11-62.jpg
หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช

ชื่อผู้แต่ง :  ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
จำนวนหน้า :  342 หน้า
ราคา :  290 บาท

หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช มีเนื้อหาครอบคลุมความสำคัญและประวัติความเป็นมาของการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยใช้พื้นฐานพันธุศาสตร์ พืชศาสตร์ และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายทฤษฎี หลักการ การปฏิบัติในการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีมาตรฐานและวิธีประยุกต์ รวมถึงเทคโนโลยีทางชีวภาพและการใช้เครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก พร้อมทั้งกรณีศึกษางานปรับปรุงพันธุ์พืชที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหากฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

09-62.jpg
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ: การวิเคราะห์ภายใต้บริบทการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ชื่อผู้แต่ง :  วุฒิยา สาหร่ายทอง
จำนวนหน้า :  201 หน้า
ราคา :  250 บาท

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ: การวิเคราะห์ภายใต้บริบทการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเล่มนี้ อธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ตลอดจนกรณีศึกษาต่างๆ ของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอทฤษฎีเบื้องต้นด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ที่มีต่อการดำเนินการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

06-62.jpg
ขนมไทยหลากหลายมิติ

ชื่อผู้แต่ง :  อบเชย วงศ์ทอง
จำนวนหน้า :  97 หน้า
ราคา :  120 บาท

หนังสือขนมไทยหลากหลายมิติ กล่าวถึง มิติในด้านต่างๆ ของขนมไทย เริ่มจากวัตถุดิบที่ใช้ทำขนม การเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม ความเป็นศาสตร์ ความเป็นศิลป์ การเชื่อมโยงกับธุรกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รู้เรื่องขนมไทยมากยิ่งขึ้น

07-62.jpg
การเงินบุคคล

ชื่อผู้แต่ง :  ศิรินุช อินละคร
จำนวนหน้า :  238 หน้า
ราคา :  180 บาท

การบริหารการเงินบุคคลมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคล  หากบุคคลมีการบริหารการเงินบุคคลที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้วจะช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย  หนังสือเล่มนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการเงินบุคคลตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ  การบริหารเงินสด  การใช้เครดิต  การบริหารรายจ่ายทั้งในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  การซื้อบ้าน  การซื้อรถยนต์  และการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลด้วยการทำประกันชีวิต  รวมทั้งการลงทุนของบุคคล  ตลอดจนการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณอายุและการวางแผนจัดการทรัพย์สินของบุคคล  ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลนำไปใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
05-62.jpg
หลักการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
จำนวนหน้า :  470 หน้า
ราคา :  490 บาท

หนังสือเล่มนี้  รวบรวมพื้นฐานการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร  โดยอธิบายหลักการของการออกแบบกระบวนการผลิต  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  กลไกการเปลี่ยนแปลงของอาหารทางกายภาพ  เคมี  และจุลินทรีย์  ตัวอย่างเครื่องจักรในกระบวนการผลิต  โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการผลิตที่ใช้ตัวแปรของเครื่องจักรการผลิต  คือ  อุณหภูมิ เป็นหลักเท่านั้น  ตัวแปรของอาหาร  เช่น  รูปร่าง  อาหาร  ขนาดอาหาร  สูตรอาหาร  และคุณสมบัติทางกายภาพ-ความร้อนอาหาร  ปัจจัยทางวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหารเหล่านี้สามารถถูกออกแบบ  เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับที่ต้องการ  การจำลองกระบวนการแปรรูปอาหารอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หลายกลุ่ม  เช่น  กลุ่มการถ่ายโอนความร้อน  กลุ่มคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนอาหาร  กลุ่มปฏิกิริยาเคมี  และกลุ่มการเจริญ/ตายของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  โดยได้ยกตัวอย่างการจำลองสถานการณ์การผลิตอาหารในรูปแบบหลากหลาย  โดยการคำนวณด้วยไมโครซอฟเอกซ์เซล  ซึ่งมีประสิทธิภาพการคำนวณระดับหนึ่งโดยเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย  บุคคลทั่วไปมีความคุ้นเคยและเป็นเจ้าของ  โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง  การใช้งานโปรแกรมเอกซ์เซลเบื้องต้นในภาคผนวก
 ตรรกศาสตร์.jpg
ตรรกศาสตร์ : การคิดและการตัดสินใจ

ชื่อผู้แต่ง :  โกเมนทร์ ชินวงศ์
จำนวนหน้า :  251 หน้า
ราคา :  210 บาท

 

ตรรกศาสตร์ : การคิดและการตัดสินใจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบ และกฎเกณฑ์ของวิธีการอ้างเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Logic) จากความรู้ความเชื่อที่แน่นอน และวิธีการอ้างเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Logic) จากประสบการณ์ที่แน่ใจได้ รวมทั้งลักษณะของการอ้างเหตุผลบกพร่อง (Fallacy) เพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ตรวจสอบหารูปแบบความสมเหตุสมผล (Validity) และความน่าจะเป็น (Possibility) ของข้ออ้างและข้อสรุป (Premises and Conclusion) เพื่อที่จะมาประเมินหาค่าความจริง - เท็จ (True-False) และความน่าเชื่อถือ (Reliable) ของการใช้เหตุผล (Reasoning) ของมนุษย์ ที่ได้ทำการอ้างเหตุผล (Arguments) โดยการแสดงความคิด (Thought) จากการรับรู้ออกมาเป็นข้อมูลที่มีค่าจริง - เท็จ เป็นประโยคที่ประกอบด้วยคำพูดที่กำหนดความหมาย (Term) ในรูปประโยคบอกเล่าข้อเท็จจริงหรือข้อความที่เรียกว่า ประพจน์ (Proposition) ตามรูปแบบของภาษาสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดรูปแบบวิถีชีวิตอันเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการเลือกคิด และตัดสินใจตามข้อมูลที่มีในตนเอง มนุษย์ใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาชีวิต ความคิดคือสินทรัพย์ การคิดคือแผนการ ชีวิตคือการลงทุน ตรรกศาสตร์เพื่อชีวิตคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของการใช้เหตุผลเพื่อแสวงหาความรู้ เริ่มมาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์โบราณจนมาถึงปัจจุบันนี้

 

.jpg
ระบบควบคุมและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง

ชื่อผู้แต่ง :  วโรดม ตู้จินดา
จำนวนหน้า :  355 หน้า
ราคา :  370 บาท

ในปัจจุบัน การแพร่หลายอย่างรวดเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผนวกกับนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การพัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า IoT (Internet of Things) ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้อุปกรณ์ที่ล้อมรอบตัวเราเกือบทั้งหมดจะสามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ทำให้การตรวจสอบและควบคุมสามารถทำได้จากทุกพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ หนังสือ ระบบควบคุมและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง” อธิบายการประยุกต์ IoT กับงานอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยระบบควบคุมป้อนกลับ เช่น เครื่องซีเอ็นซี หุ่นยนต์ การควบคุมระดับน้ำ แรงดัน หรือกระบวนการทางเคมี ซึ่งทำให้อัลกอริทึมบนระบบฝังตัวมีความซับซ้อนมากกว่างานประเภทเก็บข้อมูลและแสดงผล หรือการสั่งงานในลักษณะปิดเปิด และต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อความแม่นยำในการสุ่มสัญญาณ เช่น ไทเมอร์ เนื้อหาในหนังสือเน้นการอิมพลิเมนต์ระบบควบคุมป้อนกลับที่สามารถสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้ผลิตภัณฑ์ระบบฝังตัว ESP8266 และ ESP32 จากบริษัท Espressif Systems เป็นฮาร์ดแวร์สมรรถนะสูงที่มีราคาถูกและหาซื้อได้ทั่วไป โดยเมื่อใช้งานร่วมกับ NETPIE ที่เป็นบริการคลาวน์ภายในประเทศ จะช่วยเสริมสร้างให้นักพัฒนาไทยออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้พัฒนาระบบควบคุมในยุคอุตสาหกรรม 4.0

18-61.jpg
พันธุวิศวกรรมขั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง :  ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
จำนวนหน้า :  247 หน้า
ราคา :  370 บาท

พันธุวิศวกรรมขั้นสูง ให้ความรู้การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับศึกษาฟังก์ชันนอลจีโนมิกส์เพื่อการพัฒนาความรู้ด้านชีววิทยาโมเลกุล โดยเนื้อหาเน้นการออกแบบและการประกอบโครงสร้างดีเอ็นเอ สำหรับการถ่ายโอนยีนและกลไกที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การผลิตโปรตีนลูกผสมด้วยระบบเซลล์สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ การแก้ไขยีนและการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะในเซลล์สิ่งมีชีวิต และชีววิทยาสังเคราะห์ ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจกระบวนทัศน์ของพันธุวิศวกรรมยุคใหม่ได้รอบด้าน และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
17-61.jpg
อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  สมพล สกุลหลง
จำนวนหน้า :  332 หน้า
ราคา :  290 บาท

อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อุณหพลศาสตร์ และส่วนที่ 2 กลศาสตร์ของไหล ส่วนที่ 1 เป็นเนื้อหาอุณหพลศาสตร์ ซึ่งกล่าวถึงมโนทัศน์ทางอุณหพลศาสตร์ สารบริสุทธิ์ ความร้อนและงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กรณีระบบปิด กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กรณีระบบเปิด เครื่องยนต์ความร้อนและเครื่องทำความเย็น เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ส่วนที่ 2 เป็นเนื้อหากลศาสตร์ของไหล ซึ่งกล่าวถึงกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น สถิตยศาสตร์ของไหล จลนศาสตร์ของไหล การไหลภายใน และกำลังของไหล ในท้ายเนื้อหาของแต่ละเรื่องได้มีแบบฝึกหัดพร้อมคำตอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้หาประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาอีกด้วย

16-61.jpg
การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า

ชื่อผู้แต่ง :  คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า
จำนวนหน้า :  275 หน้า
ราคา :  220 บาท

บูรณาการการคิดสร้างสรรค์และการจัดการคุณค่า  วิวัฒนาการแนวคิดยุคใหม่  การตระหนักถึงปัญหาด้วยจิตสำนึก  การแแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การจัดองค์กรให้เกิดศักยภาพสูงสุด หนังสือการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า  มีเนื้อหา 7 บท  ได้แก่  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์  วิวัฒนาการและโลกทัศน์ของแนวคิดยุคใหม่  การบริหารและการจัดการคุณค่า  การจัดการคุณค่าตามแนวทางของญี่ปุ่น  หลักการในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยจิตสำนึก  กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎี  และการจัดการองค์กรให้เกิดศักยภาพการแข่งขันสูงสุด
2-60 english for.jpg
English for Athletes and Referees

ชื่อผู้แต่ง :  Choosri Banditvilai
จำนวนหน้า :  193 หน้า
ราคา :  160 บาท

English for Athletes and Referees is designed to help learners equip themselves with the most common language used in different kinds of sports. Learners will gain familiarity with the vocabulary, phrases and language functions commonly used in sports. The texts are gleaned from many sources, but are carefully selected to be culturally suitable in the local context. Learners are provided with the opportunity to practice announcing, discussing about and commentating on sports events. Key vocabulary and expressions are covered, along with exercises that maximize what has been learned about each topic. The book’s format and content make it easy to follow and achieve the language skills used in sports and related jobs.
11-61.jpg
การสังเคราะห์พอลิแลกไทด์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม

ชื่อผู้แต่ง :  พิมพา หอมนิรันดร์
จำนวนหน้า :  127 หน้า
ราคา :  250 บาท

การสังเคราะห์พอลิแลกไทด์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตแลกไทด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพอลิแลกไทด์ การประยุกต์ใช้งานของพอลิแลกไทด์ สมบัติการย่อยสลายของพอลิแลกไทด์ และการศึกษาปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของแลกไทด์ที่อาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม โดยเน้นงานวิจัยในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียมที่มีลิแกนด์ล้อมรอบชนิดเตตระเดนเทต และไบเดนเทต ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในด้านการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้สำหรับการผลิตพอลิแลกไทด์


57-23_resize.jpg
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I

ชื่อผู้แต่ง :  เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
จำนวนหน้า :  321 หน้า
ราคา :  250 บาท

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน  ไม่ว่าเราจะดูโทรทัศน์  ฟังวิทยุ  เล่นอินเทอร์เน็ต  หรือแม้กระทั่งอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารและวารสารต่าง ๆ  สิ่งที่เราได้เห็น  ได้ยิน  หรือได้รับรู้จากสื่อต่าง ๆ ดังกล่าว  ก็จะเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์  ซึ่งบางปัญหาก็เป็นปัญหาในระดับโลก  บางปัญหาก็เป็นปัญหาในระดับประเทศ  และก็มีบางปัญหาก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเอง  ตัวอย่างเช่น  ปัจจุบันนี้มีปัญหาความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ มากขึ้นหรือไม่  บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Sony ของประเทศญี่ปุ่นควรจะขึ้นอัตราค่าจ้างให้แก่แรงงานในประเทศหรือไม่  ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าหรือไม่  โครงสร้างอัตราภาษีที่รัฐบาลของประเทศไทยจัดเก็บอยู่ควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  หรือแม้กระทั่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา  เราก็เผชิญกับทางเลือกในทางเศรษฐศาสตร์  ตัวอย่างเช่น  นิสิตอาจมีคำถามว่าควรเลือกแฮมเบอร์เกอร์หรือซื้อข้าวราดแกง  จากเงินค่าขนมที่ผู้ปกครองให้มาหรือนิสิตอาจมีคำถามว่า  วันนี้นิสิตควรโดดเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือไม่  เป็นต้น
01-61 การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 2.jpg
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง :  ยุพกา ฟูกุชิม่า
จำนวนหน้า :  187 หน้า
ราคา :  220 บาท

การออกเสียงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยควรเริ่มฝึกตั้งแต่ช่วงแรกของการเรียนรู้ภาษานั้น ๆ ตำรา "การออกเสี่ยงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ" เล่มนี้  เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ทฤษฎีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น และสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงของตัวเองได้ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. เสียงสระและเสียงพยัญชนะ 2. พยางค์และจังหวะ 3. เสียงสูงต่ำ 4. ทำนองเสียง นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกคอลัมภ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นไว้ด้วย ทั้งนี้การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นให้เป็นธรรมชาติ ผู้เรียนจำเป็นต้องใส่ใจกับเสียงสูงต่ำ และทำนองเสียงเป็นพิเศษ ผู้เขียนจึงได้จัดทำดัชนีคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นพร้อมเครื่องหมายเสียงสูงต่ำไว้ในภาคผนวกด้วย
52-60 พลศาสตร์อัคคีภัย.jpg
พลศาสตร์อัคคีภัย

ชื่อผู้แต่ง :  ณัฐศักดิ์ บุญมี
จำนวนหน้า :  312 หน้า
ราคา :  350 บาท

พลศาสตร์อัคคีภัย พิมพ์ครั้งที่ 2 มีเนื้อหา8 บท เริ่มจากบทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับไฟและพื้นฐานทางวิศวกรรมป้องกัน อัคคีภัย บทที่ 2 อุณหเคมีและกฎการอนุรักษ์ของปริมาตรควบคุม บทที่ 3 การเผาไหม้ของเปลวไฟ แบบผสมก่อน บทที่ 4 อธิบายถึงการจุดติดไฟแบบสพอนเทเนียสซึ่งหลายครั้งที่การจุดติดไฟ ในลักษณะนี้เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ของกองวัสดุขนาดใหญ่ เช่น กากอ้อย หรือกองขยะ บทที่ 5 การจุดติดไฟและการลามไฟของเชื้อเพลิงของแข็งและของเหลว บทที่ 6 อัตราการเผาไหม้ และอัตราการปล่อยพลังงานความร้อนของกองเพลิง บทที่ 7 พฤติกรรมของลำควันและควันไหล ใต้เพดาน และบทที่ 8 อธิบายถึงพฤติกรรมของเพลิงไหม้ภายในพื้นที่จำกัด เช่น เพลิงไหม้ภายใน อาคาร ในตอนท้ายของบทที่ 8 ได้กล่าวถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองเพลิงไหม้เพื่อผู้สนใจสามารถใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมจำลองเพลิงไหม้
51-60 วิศวกรรมปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ 2.jpg
วิศวกรรมปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์

ชื่อผู้แต่ง :  สิริพล อนันตวรสกุล
จำนวนหน้า :  252 หน้า
ราคา :  300 บาท

วิศวกรรมปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ เป็นตำราที่มุ่งเน้นอธิบายกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ โดยพิจารณาตั้งแต่กลไกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์รูปแบบต่าง ๆ ในรูปของสมการเคมี และคณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถจำลองกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ และเข้าใจถึงผลกระทบของสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ที่มีต่อโครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเมอร์ที่ผลิตขึ้น ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ การกำหนดสภาวะการเกิด ปฏิกิริยาและสัดส่วนของสารตั้งต้นที่เหมาะสม เพื่อผลิตพอลิเมอร์ให้มีโครงสร้างโมเลกุลตามที่ต้องการ โดยครอบคลุมทั้งปฏิกิริยาและกระบวนการเกิดพอลิเมอร์แบบขั้น แบบโซ่ และการเกิดพอลิเมอร์ร่วม ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ประกอบวิชาเคมีพอลิเมอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ และวิศวกรรม ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และยังเหมาะสำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
59-28วทอ2.jpg
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จำนวนหน้า :  332 หน้า
ราคา :  300 บาท

นับจากการพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ปรับปรุงเนื้อหาเป็นระยะจนถึงการพิมพ์ ครั้งที่ 6 ดังนั้นในการพิมพ์ครั้งนี้คณาจารย์จึงถือโอกาส ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและทันสมัยมาก ขึ้น ทําให้ต้องแบ่งหนังสือเป็น 2 เล่ม โดยเนื้อหาในเล่มแรกเกี่ยวข้องกับความรู้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ อาหาร พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบอาหาร จุลินทรีย์ ในอาหาร อาหารดัดแปรพันธุกรรม การเก ็ บรักษาเมล็ด ธัญพืช วัตถุเจือปนอาหาร ตลอดจนหลักการแปรรูป อาหาร โดยอธิบายถึงปฎิบัติการเฉพาะหน่วย การแปรรูปโดยใช้ความร้อน การแช่เยือกแข็ง การทําแห้ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ และการฉายรังสีอาหาร การถนอมรักษาอาหารด้วยสารเคมี คุณภาพอาหารและการควบคุม สําหรับเล่มที่ 2 เน้นเนื้อหาความรู้ในด้านเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ไขมัน น้ำมัน ผัก ผลไม้ เมล็ดถั่ว นัต พืชหัว ธัญชาติ ขนมอบ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลูกกวาด และช็อกโกแลต อาหารหมักดองและแนวทางการจัดการ สุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนให้แนวคิดด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากประสบการณ์ของคณาจารย์นับจากการก่อตั้งภาควิชามานานกว่า 50 ปี จึงหวังเป็นอย่างยิงว่า ่ ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ สามารถ ส่งผลให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับประโยชน์เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ด้วยผลิตภัณฑฺ์อาหารที่ดี มีคุณภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
59-27วทอ1.jpg
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 1

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จำนวนหน้า :  335 หน้า
ราคา :  300 บาท

นับจากการพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ปรับปรุงเนื้อหาเป็นระยะจนถึงการพิมพ์ ครั้งที่ 6 ดังนั้นในการพิมพ์ครั้งนี้คณาจารย์จึงถือโอกาส ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและทันสมัยมาก ขึ้น ทําให้ต้องแบ่งหนังสือเป็น 2 เล่ม โดยเนื้อหาในเล่มแรกเกี่ยวข้องกับความรู้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ อาหาร พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบอาหาร จุลินทรีย์ ในอาหาร อาหารดัดแปรพันธุกรรม การเก ็ บรักษาเมล็ด ธัญพืช วัตถุเจือปนอาหาร ตลอดจนหลักการแปรรูป อาหาร โดยอธิบายถึงปฎิบัติการเฉพาะหน่วย การแปรรูปโดยใช้ความร้อน การแช่เยือกแข็ง การทําแห้ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ และการฉายรังสีอาหาร การถนอมรักษาอาหารด้วยสารเคมี คุณภาพอาหารและการควบคุม สําหรับเล่มที่ 2 เน้นเนื้อหาความรู้ในด้านเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ไขมัน น้ำมัน ผัก ผลไม้ เมล็ดถั่ว นัต พืชหัว ธัญชาติ ขนมอบ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลูกกวาด และช็อกโกแลต อาหารหมักดองและแนวทางการจัดการ สุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนให้แนวคิดด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากประสบการณ์ของคณาจารย์นับจากการก่อตั้งภาควิชามานานกว่า 50 ปี จึงหวังเป็นอย่างยิงว่า ่ ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ สามารถ ส่งผลให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับประโยชน์เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ด้วยผลิตภัณฑฺ์อาหารที่ดี มีคุณภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
60--การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ.jpg
การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ

ชื่อผู้แต่ง :  ยงยุทธ โอสถสภา
จำนวนหน้า :  348 หน้า
ราคา :  300 บาท

“การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ” อธิบายการใช้สารทางใบ 2 ประเภท คือ ปุ๋ยและสารเร่ง โดยสารเร่งประกอบด้วย “สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช” และ “สารกระตุ้นเชิงชีวภาพของพืช” เริ่มจากให้ความรู้พื้นฐานด้านการจำแนกประเภทของปุ๋ยและสารเร่ง กายวิภาคของใบพืช ช่องทางที่สารซึมผ่านผิวใบ กลไกการดูดปุ๋ยและสารเร่งของเซลล์ใบ วิธีการใช้ปุ๋ยและสารเร่งอย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ ซึ่งประกอบด้วย พืช สภาพแวดล้อม ชนิดปุ๋ย(หรือสารเร่ง) สารเสริมฤทธิ์และวิธีการฉีดพ่น

“การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมให้การผลิตพืชมีประสิทธิภาพ โดยฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในภาวะปรกติแต่พืชได้รับธาตุอาหารจากดินไม่เพียงพอ และฉีดพ่นปุ๋ยหรือสารเร่งเมื่อสภาพแวดล้อมแปรปรวนจนพืชมีความเครียด เนื่องจากธาตุอาหารบางธาตุและสารเร่งบางชนิดมีบทบาทในการควบคุมระดับอนุมูลอิสระภายในเซลล์ให้อยู่ในภาวะสมดุล

หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการและนักส่งเสริมด้านการผลิตพืชไร่และพืชสวน  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  นิสิตนักศึกษาด้านการเกษตรและเกษตรกรผู้สนใจวิทยาการก้าวหน้า

.jpg
การออกแบบระบบดิจิทัล

ชื่อผู้แต่ง :  อนันต์ บรรหารสกุล
จำนวนหน้า :  346 หน้า
ราคา :  360 บาท

การออกแบบระบบดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ให้เห็นภาพรวม และเข้าใจหลักการพื้นฐานของการออกแบบระบบดิจิทัล และการประยุกต์ใช้งาน เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดดิจิทัล ระบบตัวเลข เกตลอจิก พีชคณิตบูลีน วงจรลอจิกคอมบิเนชัน แลตช์ ฟลิปฟลอป ตัวจับเวลา วงจรซีเควนเชียล เรจิสเตอร์ วงจรนับ หน่วยความจำ อุปกรณ์ลอจิกแบบสั่งการได้ และระบบคอมพิวเตอร์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป

39-60 สีย้อมสำหรับสิ่งทอ.jpg
สีย้อมสำหรับสิ่งทอ

ชื่อผู้แต่ง :  จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
จำนวนหน้า :  234 หน้า
ราคา :  230 บาท

สีย้อมสำหรับสิ่งทอ มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของสีย้อม ความสำคัญของกระบวนการเตรียมสิ่งทอต่อประสิทธิภาพในการย้อมสี ประเภทของสีย้อม กลไกและกระบวนการย้อมสีแต่ละชนิดบนเส้นใยชนิดต่างๆ กระบวนการย้อมเส้นใยผสม รวมถึงการวิเคราะห์และทดสอบสมบัติที่สำคัญของสีย้อมด้วยวิธีการต่างๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงสมบัติของสีย้อมแต่ละชนิด กลไกในการติดสีที่เกิดขึ้นระหว่างสีย้อมและเส้นใย วิธีการย้อมการเลือกใช้สีย้อมและสารเคมีช่วยย้อมที่เหมาะสมกับเส้นใยแต่ละชนิด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป

38-60 การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ok.jpg
การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

ชื่อผู้แต่ง :  รัฐชา ชัยชนะ
จำนวนหน้า :  261 หน้า
ราคา :  260 บาท

การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม แนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้อธิบายกลไกการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในระบบนิเวศใหม่ รวมถึงแนวทาง ขั้นตอน และรายละเอียดที่ใช้ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ได้แก่ การใช้แบบประเมินความเสี่ยงของการเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน การควบคุมและจัดการด้วยวิธีกล การใช้สารเคมี และการควบคุมด้วยชีววิธี หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอกฎหมายขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และในตอนท้ายยังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานให้มากขึ้น  เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

36-60 การสุขาภิบาล.jpg
การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  สุดสาย ตรีวานิช
จำนวนหน้า :  623 หน้า
ราคา :  480 บาท

การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร (Food Plant Sanitation) เป็นพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาระสำคัญในหนังสือประกอบด้วย ความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหาร จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร สิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ การปนเปื้อนของสารเคมี การออกแบบโรงงานอาหารตามหลักสุขาภิบาล การจัดการน้ำ น้ำแข็ง และไอน้ำ การจัดการเก็บรักษาวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ การจัดการสารก่อภูมิแพ้ สารทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ การจัดการแมลงและสัตว์อื่น
การจัดการของเสีย สุขลักษณะส่วนบุคคล การประเมินสุขลักษณะ สุขลักษณะของการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
และการฝึกอบรมด้านการสุขาภิบาล นิสิต นักศึกษา นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ประกอบการอาหาร บุคลากรโรงงานอาหารและบุคคลทั่วไป สามารถใช้ศึกษาด้วยตนเอง และใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นด้านการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร เพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารที่มีระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

35-60 มนุษยสัมพันธ์--พฤติกรรม.jpg
มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

ชื่อผู้แต่ง :  รัตติกรณ์ จงวิศาล
จำนวนหน้า :  256 หน้า
ราคา :  240 บาท

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาของมนุษยสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การหรือการประยุกต์จิตวิทยาไปใช้ในองค์การ ตั้งแต่แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน พฤติกรรมบุคคล แรงจูงใจ พฤติกรรมกลุ่ม ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้ง วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ โดยเนื้อหาจะเน้นแนวคิดทฤษฎีหลักที่สำคัญ รวมทั้งตัวอย่างขององค์การที่ได้นำแนวคิดหรือทฤษฎีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้แล้วประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากนั้นยังมีการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

32-60 ปฏิบัติการสัตว.jpg
ปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา
จำนวนหน้า :  216 หน้า
ราคา :  180 บาท

ปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป เป็นคู่มือสำหรับศึกษาตัวอย่างสัตว์ที่เป็นตัวแทนสัตว์ในไฟลัมหลักของอาณาจักรสัตว์ มีเนื้อหาเน้นหนักทางด้านกายวิภาค และสัณฐานวิทยา ที่มีภาพวาด ภาพถ่ายจากตัวอย่างจริง และสไลด์ถาวรอธิบายไว้อย่างชัดเจน เพื่อประกอบการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

.jpg
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน

ชื่อผู้แต่ง :  ไพโรจน์ ทองประศรี
จำนวนหน้า :  208 หน้า
ราคา :  220 บาท

อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท  ได้แก่  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการจัดการพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและการหาขนาดของอุปกรณ์ป้องกันบนแผงบริภัณฑ์ การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง การอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์ในระบบสะสมพลังงานทางกล อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์ และการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

59-15 ระบบควบคุมฝังตัว.jpg
ระบบควบคุมฝังตัว

ชื่อผู้แต่ง :  วโรดม ตู้จินดา
จำนวนหน้า :  374 หน้า
ราคา :  350 บาท

ในปัจจุบันที่คุณภาพของไมโครคอนโทรลเลอร์ และซอฟต์แวร์สนับสนุนถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การเรียนรู้ระบบควบคุมฝังตัวไม่จำเป็นต้องอาศัยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ราคาแพงจากต่างประเทศอีกต่อไป ปัญหาที่พบบ่อย คือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่มีความยืดหยุ่นมากพอหากต้องการดัดแปลงให้เข้ากับระบบที่ใช้อยู่ หรือมีอุปกรณ์บนบอร์ดที่ไม่ได้ใช้งาน ทำให้มีต้นทุนที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองพลังงาน หนังสือ “ระบบควบคุมฝังตัว” ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ตัวควบคุม PID ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ตัวควบคุมขั้นสูงที่สังเคราะห์โดยวิธี  H การควบคุมความเร็วและตำแหน่งของดีซีมอเตอร์ จนถึงแนวทางสมัยใหม่ในการพัฒนา เช่น การสร้างต้นแบบรวดเร็วโดยอาศัย พลานต์จำลอง โดยมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและอิมพลีเมนต์ระบบควบคุมป้อนกลับบนสมองกลฝังตัว ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดหาซื้อได้ในประเทศไทย ผู้พัฒนาสามารถสร้างได้โดยง่ายและต้นทุนต่ำ แต่มีสมรรถนะเพียงพอสำหรับงานควบคุมอุตสาหกรรมจริง จุดเด่นอีกประการ คือ มีซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้เป็นโอเพนซอร์สที่ดาวน์โหลดฟรี
16-60 ศิลปะวาทการ.jpg
ศิลปะวาทการ

ชื่อผู้แต่ง :  บุญเลิศ วิวรรณ์
จำนวนหน้า :  271 หน้า
ราคา :  240 บาท

“ศิลปะวาทการ”  มีเนื้อหาทั้งหมด ๑๑ บท  ได้แก่  ศิลปะเบื้องต้นทางภาษาและอากัปกิริยาท่าทาง  ศิลปะการใช้คำในการพูด  ศิลปะการวิเคราะห์ผู้ฟังและคุณธรรมจรรยาบรรณของผู้พูด  ศิลปะการพูดในโอกาสต่าง ๆ  ศิลปะการพูดแบบพิธีกร  ศิลปะการโต้วาที  ศิลปะการพูดแบบการสัมมนา  ศิลปะการพูดสุนทรพจน์  ศิลปะการพูดอภิปราย  ศิลปะการสัมภาษณ์ และศิลปะการพูดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและทางสถานีโทรทัศน์  ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

17-60 การอัดแพร่ 2.jpg
การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
จำนวนหน้า :  216 หน้า
ราคา :  299 บาท

การอัดแพร่สุญญากาศ เป็นกระบวนการที่ทำให้สารสำคัญที่ต้องการ สามารถแพร่ซึมลึกเข้าไปสู่ภายในชั้นเนื้ออาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หนังสือเล่มนี้ มุ่งหวังสร้างความเข้าใจถึงกลไก และหลักการของกระบวนการอัดแพร่สุญญากาศในอาหาร ปัจจัย กระบวนการ และผลกระทบต่ออาหาร ทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาการของเทคโนโลยีนี้ พร้อมยกตัวอย่างการออกแบบกระบวนการอัดแพร่สุญญากาศเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับอุตสาหกรรมอาหารได้ต่อไป หวังว่าหนังสือเล่มนี้จักเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรมอาหาร
15-60 โมลาส.jpg
กระบวนการผลิตเอทานอลจากโมลาส

ชื่อผู้แต่ง :  อี้หงษ์ โง้ว
 ศิวพร วรรณวิไล
 ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
 สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
 วิเชียร กิจปรีชาวนิช (บรรณาธิการ)
จำนวนหน้า :  125 หน้า
ราคา :  150 บาท

หนังสือ กระบวนการผลิตเอทานอลจากโมลาส เป็นคู่มือของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการหมักเอทานอล โดยมีเนื้อหาหลักทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการหมักและการกลั่นเอทานอลจากโมลาสหรือกากน้ำตาล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเอทานอลอย่างยิ่ง องค์ความรู้ของหนังสือเล่มนี้ได้รับการถ่ายทอด กลั่นกรอง และเรียบเรียงจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหมักและการกลั่นเอทานอลในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการพินิจวิเคราะห์ในการผนวกเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณาจารย์และนักวิจัยที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีการหมักและจลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก ได้ร่วมมือกันปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ให้เป็นคู่มือของการหมักเอทานอลจากโมลาสฉบับภาษาไทยเล่มแรกที่มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการหมักและกระบวนการกลั่นเอทานอลจากกากน้ำตาล ทำให้หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลของประเทศไทย

13-60 read all about 3.jpg
READ ALL ABOUT IT : English in Newspapers

ชื่อผู้แต่ง :  Choosri Banditvilai
จำนวนหน้า :  276 หน้า
ราคา :  220 บาท

Read  all  about  it  :  English  in  Newspapers is  designed  to  help  learners  improve  their  English  reading  skills  through  the  study  of  the  language  commonly found  in  newspapers.  From  front  page  news  coverage  through  to  the  sports  pages  at  the  back,  texts  are  gleaned  from  many  newspapers  and  provide  study  material  to  illustrate  the  range  of  written  formats  contained  within  the  framework  of  printed  media.  Readers  will  also  be  given  an  understanding  of  the  extensive  vocabulary  and  grammatical  styles  used  in  news  stories,  special  interest  columns,  cartoons  and  comic  strips  featured  in  daily  presentations  of  the  news.
Although  advances  in  communication  through  the  internet  have  had  an  impact  on  newspapers  readership,  this  detailed  study  will  assist  learners  in  their  understanding  and  appreciation  of  English  news,  be  it  in  either  the  printed  of  electronic  media.
58-42.jpg
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช เพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์

ชื่อผู้แต่ง :  สิริภัทร์ พราหมณีย์
จำนวนหน้า :  106 หน้า
ราคา :  260 บาท

สาระในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย บทนำ การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคนิคการฆ่าเชื้อ พื้นฐานทางชีววิทยาของพืชสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชและเอมบริโอ การเพาะเลี้ยงแคลลัส ความหลากหลายของโซมาโคลน การเพาะเลี้ยงพืชปลอดเชื้อไวรัส การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อการผลิตสาร secondary metabolites รวมทั้งบทปฏิบัติการ (1) การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2) เตรียมฮอร์โมน หรือสารควบคุมการเจริญที่ใช้ในการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง (3) การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังมีภาพการทดลองที่ทำให้การอธิบายเข้าใจมากขึ้น และผู้เขียนพยายามอธิบายให้เข้าใจง่าย
6-60ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ.jpg
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์
จำนวนหน้า :  309 หน้า
ราคา :  210 บาท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เป็นตำราอธิบายความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจ เพื่อจักสามารถรู้จัก เข้าใจและเคารพกฎหมาย ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายทั้งของตนเองและของผู้อื่น ในตำราแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน อันประกอบด้วย ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้และการตีความกฎหมาย ส่วนที่ ๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เรื่องว่าด้วยบุคคล ประเภทของทรัพย์ นิติกรรมสัญญา หนี้ ครอบครัวและมรดก และส่วนที่ ๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ซึ่งอธิบายถึงหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดทางอาญา และกฎหมายอาญาภาคความผิดว่าด้วยความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม อันได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ศึกษาวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในระดับปริญญาตรี ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

.jpg
ภาษาตระกูลไท

ชื่อผู้แต่ง :  วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
จำนวนหน้า :  478 หน้า
ราคา :  500 บาท

การศึกษาคำศัพท์ภาษาตระกูลไท สามารถช่วยค้นหาความหมายของคำหรือเทียบเคียงความหมายของคำที่ปรากฏในวรรณคดี หรือวรรณกรรมได้ บางครั้งคำศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยังให้ความหมายไม่ครอบคลุม ดังคำว่า "โพน" ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย เรื่อง คำฉันท์กล่อมช้าง และสรรพสิทธิ์คำฉันท์ ซึ่งพจนานุกรมให้ไว้ 3 ความหมาย คือ วิธีคล้องช้างเถื่อน จอมปลวก และแกว่ง ถ้าจะแปลตามนี้หาได้ความหมายชัดเจนไม่ ซึ่งคำนี้ ภาษาไตพ่าเก่ แปลว่า เที่ยวไป ดั้นด้นไป และถ้าแปลตามนี้ความหมายในวรรณคดีทั้งสองเล่มก็จะได้ความชัดเจน นี่คือ ประโยชน์ของการศึกษาภาษาตระกูลไท นอกจากนี้คำศัพท์ยังบ่งบอกวัฒนธรรมทางภาษาได้อย่างดียิ่ง เช่น ผาแดง นางไอ่ ชื่อวรรณกรรมของภาคอีสาน สามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้ เช่น  "ผาแดง" หมายถึง ผู้บวชเกินสิบพรรษา แต่ไม่ได้รับการเถราภิเษก ใช้เรียกผู้ลาสิกขาออกมา และ "นางไอ่" หมายถึง ลูกสาวคนที่ 4
59-32สาหร่ายปรสิตพืช.jpg
สาหร่ายปรสิตพืช

ชื่อผู้แต่ง :  อนุรักษ์ สันป่าเป้า
จำนวนหน้า :  159 หน้า
ราคา :  200 บาท

หนังสือ สาหร่ายปรสิตพืช เป็นหนังสือเล่มแรกของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักสาหร่ายอีกมุมมองหนึ่ง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านสาหร่ายปรสิตพืช อาทิ ชีววิทยา พืชอาศัย การเป็นปรสิต ความหลากหลาย การเพาะเลี้ยง การจัดจำแนกชนิดโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา หรือเทคนิคทางชีวโมเลกุล ผลกระทบของสาหร่าย และแนวทางการจัดการ ซึ่งได้เรียบเรียงและรวบรวมจากตำราเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งจากประสบการณ์การทำวิจัยของผู้เขียนเอง นำมาประมวลเพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของสาหร่ายปรสิตพืช และสามารถนำไปต่อยอดการศึกษา หรือค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต

59-31มัคคุเทศก์ 4.jpg
มัคคุเทศก์

ชื่อผู้แต่ง :  พิมพรรณ สุจารินพงค์
จำนวนหน้า :  224 หน้า
ราคา :  190 บาท

สิ่งแรกที่อยากจะให้ข้อคิดในการที่จะเข้ามาสู่อาชีพมัคคุเทศก์ ขอให้ทุกคนมองถึงการมีจรรยาบรรณ คุณธรรม และความมีใจรักในงานบริการ รวมถึงความจริงใจต่ออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อรักงานรักอาชีพแล้วจรรยาบรรณจะเกิด ความสุขในงานจะเกิด ในการทำงานต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา มัคคุเทศก์ต้องพร้อมที่จะรับกับทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นและต้องแก้ไขสถานการณ์ ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ โดยการแก้ปัญหานั้นต้องเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ณ สถานการณ์นั้น รวมถึงผลกระทบที่ตามมาจะกระทบในทางที่เสียหายกับลูกค้าให้น้อยที่สุด "ทำงานทุกอย่างถ้าทุ่มเทด้วยใจเต็มร้อย งานที่เราทำจะประสบผลสำเร็จและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข"
57-07.jpg
วิศวกรรมสำรวจ

ชื่อผู้แต่ง :  วัฒนวงศ์ รัตนวราห
 ธนัช สุขวิมลเสรี
จำนวนหน้า :  233 หน้า
ราคา :  200 บาท

การสำรวจ เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีในการกำหนดตำแหน่ง และการหาความสัมพันธ์เชิงตำแหน่ง มีความเกี่ยวข้องกับการวัดระยะระหว่างจุด การวัดมุม และการหาทิศทางของแนวเส้นตรง  โดยข้อมูลหรือปริมาณต่าง ๆ ที่รังวัดได้ในภาคสนาม  ได้แก่  ระยะราบ (Horizontal Distance)  ระยะดิ่ง (Vertical Distance)  ระยะลาด (Slope Distance)  มุมราบ (Horizontal Angle)  และมุมดิ่ง (Vertical Angle)  ซึ่งจะนำมาคำนวณและถ่ายทอดออกมา เป็นแผนที่ที่มีความถูกต้อง  เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  ในปัจจุบันเทคโนโลยีของการสำรวจมีการพัฒนาขั้นสูง  ทั้งด้านวิธีการและเครื่องมือ ทำให้การสำรวจเป็นศาสตร์ที่มีความพิเศษ และนำไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
หนังสือ วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)  ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนและการสอนในวิชาการสำรวจ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษา และผู้ที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพในงานแผนที่และสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจได้โดยง่าย และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
59-23 หลักการประชาสัมพันธ์ ปกใหม่.jpg
หลักการประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้แต่ง :  ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
จำนวนหน้า :  327 หน้า
ราคา :  290 บาท

การประชาสัมพันธ์ มีบทบาทสำคัญมากในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความร่วมมือสนับสนุนของสาธารณชน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ตำราเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเป็นนักประชาสัมพันธ์ระดับมืออาชีพ สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ เลือกเครื่องมือและสื่อใหม่ในยุคดิจิทัลในการสื่อสารมีกลวิธรในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้รับสารกลุ่มต่างๆ รวมทั้งการจัดการวิกฤตและการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
59-22 มลพิษทางดิน_Page_1.jpg
มลพิษทางดิน

ชื่อผู้แต่ง :  ศุภมาศ พนิชศักดิ์์พัฒนา
 ชัยสิทธิ์ ทองจู
 แสงดาว เขาแก้ว
จำนวนหน้า :  433 หน้า
ราคา :  380 บาท

“มลพิษทางดิน" เป็นตำราด้านมลพิษทางดินเล่มแรกในประเทศไทย ที่มองดินเป็นทั้งรากฐานการผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตครอบคลุมวิชาการด้านมลพิษทางดินที่สำคัญทั้งหมด โดยมุ่งประเด็นความรู้ทางดินด้านสิ่งแวดล้อม (environmental soil science) และด้านวิชาการทางดินเพื่อการผลิตในทางเกษตร (soils for agricultural production) ดังนั้นจึงเหมาะกับบุคคลทั่วไปทั้งภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทั้งเพื่อเชิงวิชาการและการผลิต เนื้อหาของตำราเล่มนี้ประกอบด้วย

สมบัติของดินและคุณภาพน้ำเพื่อการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สารมลพิษทางดินที่สำคัญ ได้แก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส สารกำจัดศัตรูพืช ธาตุพิษ ฝนกรด การกร่อนของดิน ดินกรด ดินเปรี้ยว และดินเค็ม  เนื้อหาอ่านง่าย มีการให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้อ่านที่ไม่ใช่นักปฐพีวิทยาหรือนักสิ่งแวดล้อม มีการรวบรวมข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศที่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังมีข้อแนะนำในการลดปัญหามลพิษทางดินในด้านต่างๆ

 

unibet uk online casino bonus and promotions toponlinecasinobonus.co.uk unibet uk online casino bonus code
 II.jpg
เคมีอนินทรีย์ II

ชื่อผู้แต่ง :  ลัดดา มีศุข
จำนวนหน้า :  205 หน้า
ราคา :  180 บาท

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเคมีอนินทรีย์ต่อเนื่องจากเคมีอนินทรีย์ I ได้แก่ สมบัติของโลหะแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชันหรือสารเชิงซ้อน ซึ่งเป็นสารสำคัญทางเคมี อนินทรีย์รวมทั้งทฤษฎีและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับสารกลุ่มนี้มีเรื่องของสารออร์แกโนเมทาลิกซึ่งเป็น สารประกอบโคออร์ดิเนชันหรือสารเชิงซ้อนที่มีลักษณะเฉพาะ คือ มีพันธะระหว่างคาร์บอนกับโลหะ ปัจจุบันนี้ในวิทยาการสาขาต่างๆมีการนำสารประกอบโคออร์ดิเนชันไปใช้ประโยชน์มากขึ้น นอกเหนือจากการมีบทบาทต่อการเร่งปฏิกิริยาหลายชนิด ในกระบวนการอุตสาหกรรม ที่บรรจุไว้ใน เรื่องสารออร์แกโนเมทาลิกแล้ว บทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ที่สำคัญในระบบชีววิทยาได้แก่ เรื่องของฮีโมโกลบินและไมโอโกลบิน วิตามินบี12โปรตีนและเอ็นไซม์ บางชนิด ปิดท้ายด้วยตัวอย่างสารโคออร์ดิเนชันที่ใช้เป็นยา
59-12เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน.jpg
เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง :  สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
จำนวนหน้า :  300 หน้า
ราคา :  220 บาท

เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบเศรษฐกิจในภาพรวม เนื้อหาของตำราเล่มนี้เป็นพื้นฐานของการศึกษา เศรษฐศาสตร์มหภาคในระดับสูงต่อไป โดยให้รายละเอียด ความรู้เรื่องการวัดขนาดของระบบเศรษฐกิจ การหารายได้ประชาชาติ ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ การผลิต การว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในเศรษฐศาสตร์มหภาค รวมทั้งแบบจำลองอย่างง่าย เพื่อการอธิบายกลไกการทำงานและความเชื่อมโยงของตัวแปรข้างต้นในระบบเศรษฐกิจ
59-8การสร้างงานสถาปัตยกรรม.jpg
การสร้างงานสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยี BIM ฉบับเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  พิทาน ทองศาโรจน์
จำนวนหน้า :  152 หน้า
ราคา :  300 บาท

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารโดยนำเทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling มาเป็นหัวใจหลักในการทำงานกำลังเป็นที่นิยม และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารในอนาคต โดยในหนังสือเรียน จะกล่าวถึงการนำเสนอแนวคิดของระบบ BIM ตัวอย่างของการใช้งาน และแบบฝึกหัดสำหรับสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร ทั้งที่เป็นแบบสถาปัตยกรรมและภาพมุมมอง 3 มิติของอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันได้แก่ โปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในการใช้งานของวงการสถาปัตยกรรมในประเทศไทย และในโลกปัจจุบันหนังสือเล่มนี้มีใช้กระบวนการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนในรูปแบบของตัวอย่างงานเป็นสำคัญ ดังนั้นเนื้อหาส่วนต่างๆในบทเรียนแต่ละบทจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในการทำงานสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยี BIM ผ่านทางขั้นตอนในตัวอย่างเพื่อทำการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนเป็นขั้นตอนทีละขั้นตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานไปจนเสร็จสิ้นการทำงานทั้งหมด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนของผู้เรียนในชั้นเรียน จึงสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารสำหรับทบทวนในภายหลังจากการเรียนในชั้นเรียน โดยผู้สอนมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในประเด็นต่างๆได้ครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มเติมหลังจากการได้ฟังบรรยาย และกลับไปทบทวนภายหลังกับหนังสือเรียนเล่มนี้
59-1การหล่อลื่น.jpg
การหล่อลื่น

ชื่อผู้แต่ง :  สถาพร เชื้อเพ็ง
จำนวนหน้า :  142 หน้า
ราคา :  120 บาท

การหล่อลื่น (Lubrication) เป็นพื้นฐานของกระบวนการทำงานในด้านวิศวกรรมที่จำเป็นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆตำราการหล่อลื่นเล่มนี้ มีเนื้อหาที่ทันสมัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการให้ความรู้ของความรุดหน้าของวิทยาการหล่อลื่นและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สอง เน้นที่สมบัติของของไหล ความหนืด และสารหล่อลื่น และส่วนที่สาม อธิบายเกี่ยวกับแบริ่ง สมการของเรย์โนลส์ด และการหล่อลื่นในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ การหล่อลื่นแบบไฮโดรสแตติก การหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิกทั้งในทรัสต์แบริ่งและเจอร์นัลแบริ่งและการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก นอกจากนี้ยังได้เสริมเนื้อหาของความสัมพันธ์ระหว่างความเสียดทาน การหล่อลื่น และการสึกหรออีกด้วย ในแต่ละบได้แทรกตัวอย่างการวิเคราะห์และการคำนวณเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบตลอดจนการใช้งาน ดังนั้น ตำราเล่มนี้จึงให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนไปถึงระดับที่นำไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนาด้านการหล่อลื่นได้
online bookmakers free bets oddslot best online bookies bonuses and promotions
58-40.jpg
กลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์

ชื่อผู้แต่ง :  ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข
จำนวนหน้า :  284 หน้า
ราคา :  330 บาท

กลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์ เป็นหนังสือด้านวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมธรณีเทคนิค มีเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ แร่ประกอบในหิน วัฏจักรทางธรณีการเกิดหินและดิน สมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของหิน ซึ่งเป็นความรู้ที่ใช้ในการจำแนกหินทางวิศวกรรมและนำไปสู่การประเมินสมบัติด้านกำลังและพฤติกรรมการรับแรงของหิน ในการประยุกต์ด้านงานวิศวกรรมนั้น หนังสือเล่มนี้อธิบายการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับแรงของหินรอบผนังอุโมงค์และการเสริมกำลังโดยใช้ระบบค้ำยันรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบผนังคอนกรีต ผนังปูนพ่น และหมุดตรึงหิน ซึ่งวิศวกรปฐพีและวิศวกรธรณีเทคนิคสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและเลือกระบบค้ำยันผนังอุโมงค์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักคิดทางวิชาการ อีกทั้งยังมีความประหยัดในเชิงเศรษฐศาสตร์และปลอดภัยในเชิงวิศวกรรม
58-13.jpg
เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตร

ชื่อผู้แต่ง :  อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
จำนวนหน้า :  328 หน้า
ราคา :  280 บาท

เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตรเป็นหนังสือที่กล่าวถึงทฤษฎี อุปกรณ์ เทคนิคการวัด และการประยุกต์ใช้ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพภายในของผลผลิตเกษตร ได้แก สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ การตอบสนองต่อการสั่นในย่านความถี่เสียง คลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราโซนิกส์ และเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกข้อมูลและผลจากการวิจัยในเนื้อหาเพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ชัดเจนขึ้น ข้อมูลแบบฝึกหัดและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้จาก aendt.blogspot.com หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจที่ทำงานวิจัยและต้องการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพภายในแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตรต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป
58-8.jpg
การออกแบบเขื่อนหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ชื่อผู้แต่ง :  เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช
จำนวนหน้า :  294 หน้า
ราคา :  720 บาท

ชายฝั่งของประเทศไทยได้ถูกกัดเซาะอย่างหนักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างพยายามใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมในการปกป้องชายฝั่ง หลายครั้งที่โครงการก่อสร้างดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมชายฝั่ง หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและใช้เป็นคู่มือในการออกแบบที่ถูกต้อง โดยเนื้อหาที่ได้ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง การคัดเลือกรูปแบบโครงสร้างเพื่อปกป้องชายฝั่ง ทฤษฎีคลื่นและระดับน้ำ ทฤษฎีการออกแบบองค์ประกอบต่างๆของเขื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่ก่อสร้างจากหิน รวมไปถึงการยกตัวอย่างที่ได้ออกแบบไว้จริง จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลจนถึงระดับกรม หวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป
william hill uk online casino bonus and promotions toponlinecasinobonus.co.uk williamhill uk online casino bonus code
58-11.jpg
STRUCTURAL SYSTEM ESSENTIALS : Analysis and Modelling

ชื่อผู้แต่ง :  Benjapon Wethyavivorn
จำนวนหน้า :  196 หน้า
ราคา :  300 บาท

This book is for those wishing to comprehend the analysisi and behaviour of structural systems including essential knoeledge pertinent to more advanced subjects such as structural dynamics,finite element and stability with the least possible mathematical involvement. It is also the author's intent to instil the 'feel' of what is happening in the process of structural system anailsis and its characteristic behaviour through very simple structures. It is written in informal style and language to tell the story of'structural systems' as they undergo loading events. The author hopes that this book will make the analysis of structural systems more comprehensible' a model on the computer screen less enigmatic' and computer-aided design tools more comforting companions.
58-10.jpg
การฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง

ชื่อผู้แต่ง :  รัฐชา ชัยชนะ
จำนวนหน้า :  226 หน้า
ราคา :  220 บาท

หนังสือการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่งให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางชลธีวิทยา ความสำคัญของแหล่งน้ำนิ่ง รวมถึงปัญหาความเสื่อมโทรมจากการเกิดยูโทรฟิเคชัน (eutrophication) หรือการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชที่ได้รับสารอาหารปริมาณมากจากแหล่งกำเนิดภายนอกและภายในแหล่งน้ำ และผลกระทบของการเกิดยูโทรฟิเคชัน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงแนวทาง ขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำนิ่งเพื่อลดปริมาณสารอาหารที่ลงสู่แหล่งน้ำ และเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชที่จะนำไปสู่การเกิดยูโทรฟิเคชัน ได้แก่ การพิจารณาและกำจัดปัจจัยที่ทำให้แหล่งน้ำนิ่งเปลี่ยนแปลง การควบคุมสารอาหารพืช การจัดการทางชีวภาพ การฟื้นฟูพืชน้ำ และการรักษาความเสถียรของแหล่งน้ำนิ่งที่ได้รับการฟื้นฟู ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ยังได้แสดงตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆที่นำหลักการของการฟื้นฟูแหล่งน้ำนิ่งไปใช้และประสบผลสำเร็จ
58-9.jpg
แอคติโนมัยซีท

ชื่อผู้แต่ง :  พงศ์ระวี นิ่มน้อย
จำนวนหน้า :  275 หน้า
ราคา :  260 บาท

หนังสือนี้เป็นหนังสือเล่มแรกของประเทศไทยที่เขียนและรวบรวมเนื้อหาความรู้ในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับแอคติโนมัยซีท ได้แก่ การอธิบายลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุ์ศาสตร์เชิงลึก เทคนิคการเพาะเลี้ยง การก่อโรคและการใช้ประโยชน์ อีกทั้งอธิบายถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆที่ใช้ระบุชนิด เช่น การวิเคราะห์ผนังเซลล์ การวิเคราะห์ปริมาณนิวคลิโอไทด์ชนิด Gและ C การศึกษายีนส่วน 16S rRNA การทำดีเอ็นเอดีเอ็นเอไฮบริไดซ์เซซัน และการแยกบริสุทธิ์สารเมแทโบไลต์ ซึ่งยังไม่เคยมีหนังสือเล่มใดเขียนอธิบายไว้มาก่อน และยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอคติโนมัยซีททั้งจากบทความวิจัย และบทความทางวิชาการใหม่ๆ ซึ่งจะมาช่วยเติมเต็ม และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงนักวิจัยในองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี
58-7.jpg
พื้นฐานการจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม เพื่อการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง

ชื่อผู้แต่ง :  จุฑา พิชิตลำเค็ญ
จำนวนหน้า :  200 หน้า
ราคา :  300 บาท

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวแบบจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม (Stochastic simulation) ซึ่งมีตัวแปรนำเข้าที่ไม่แน่นอน (Random inputs) ส่งผลให้เอาต์พุตที่คำนวณได้ไม่แน่นอน การตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตนั้นมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน เช่น การวางแผนการเงินที่มีความไม่แน่นอนด้านค่าใช้จ่ายและรายได้ในอนาคต แต่ละบทของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆของการพัฒนาตัวอบบจำลองสถานการณ์ เช่น การจำลองตัวแปรนำเข้า การวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบจำลอง และการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด ประสบการณ์การสอนมาเป็นระยะเวลานาน เอื้อให้ผู้เขียนได้กลั่นกรองเนื้อหาที่เหมาะสมกับแบบจำลองที่มักใช้ในแวดวงวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใช้สำนวนการเขียนที่กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ตัวอย่างประกอบการอธิบาย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานและเหตุผลทางทฤษฎีของการพัฒนาตัวแบบจำลองสถานการณ์ มิใช่เพียงแค่ทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
.jpg
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้แต่ง :  เกษม จันทร์แก้ว
จำนวนหน้า :  386 หน้า
ราคา :  280 บาท

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยความเข้าใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานไปสู่กระบวนการสิ่งแวดล้อม และกระบวนการวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป โดยอาศัยพื้นฐานทางนิเวศวิทยาเป็นหลัก นำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสร้างความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทั้งในสภาวะนิ่งและสภาวะเคลื่อนที่ ให้เห็นมุมองเชิงมิติทางทรัพยากรศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของเสียและมลพิษ และทรัพยากรสังคม ยิ่งไปกว่านี้ยังมีเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์การจัดการที่จะให้มุมมองและวิสัยทัศน์ของการจัดการ หลักการ กลไก และการสร้างนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
58-38.jpg
การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย

ชื่อผู้แต่ง :  สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
จำนวนหน้า :  536 หน้า
ราคา :  400 บาท

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม กฎหมาย ลักษณะสมบัติของสารพิษและสารอันตราย ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่แหล่งกำเนิด การเคลื่อนตัวและการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การประเมินความเสี่ยง การบำบัด การกำจัด และการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน พร้อมตัวอย่างคำนวณกว่า 60 ตัวอย่าง รวมทั้งคำถามและหัวข้ออภิปราย ที่ดัดแปลงจากประสบการณ์และสถานการณ์จริงในการทำงานที่ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมไว้

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม พนักงานในหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสารพิษและสารอันตราย และงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหรืออ้างอิงตามสมควร ทั้งในด้านวิชาการและในเชิงประยุกต์เพื่อนำไปใช้งานจริง

58-35.jpg
ธาตุอาหารพืช

ชื่อผู้แต่ง :  ยงยุทธ โอสถสภา
จำนวนหน้า :  548 หน้า
ราคา :  420 บาท

ธาตุอาหารพืช