.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 50 guests online
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหนังสือใหม่

67-08.jpg
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา
จำนวนหน้า :  167 หน้า
ราคา :  160 บาท

การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตรนั้น ภาคปฏิบัติการ (Laboratory) นับว่ามีบทบาทสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตเป็นอย่างยิ่ง ตำราประกอบการสอนที่ดีในภาคปฏิบัติถือเป็นรากฐานของการสร้างนักวิทยาศาสตร์ทีผ่านงานทดลองเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระสำคัญครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชไร่ทั้งหมด ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ ได้แก่ การจำแนกพืช ดิน ปุ๋ยและน้ำ ภูมิอากาศและการปลูกพืช ธาตุอาหารพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การจัดการวัชพืช เครื่องจักรกลทางการเกษตร เมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การสืบพันธุ์ของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร จึงนับว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ
67-07.jpg
การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อผู้แต่ง :  รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
จำนวนหน้า :  253 หน้า
ราคา :  190 บาท

หนังสือ "การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร" นี้  ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับหลักการวิศวกรรมกระบวนการที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านอาหารและไม่ใช่อาหาร โดยอาศัยการค้นคว้าและประสบการณ์การสอนวิชาทางด้านวิศวกรรมอาหารมาไม่น้อยกว่า 15 ปี หนังสือเล่มนี้เน้นปฏิบัติการต่างๆ ที่อาศัยทฤษฎีมาอธิบายผลการทดลองและการสร้างกราฟและสมการ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ ในแต่ละการทดลอง  รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณ  เพื่อให้เกิดการสังเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์  โดยเสนอแนวคิด วิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ผ่านการทดลองและวิจารณ์ผล พร้อมทั้งมีคำถามท้ายบท เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะสำหรับนิสิต  นักศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตทางอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อออกแบบการทดลอง

67-06.jpg
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง :  ยุพกา ฟูกุชิม่า
จำนวนหน้า :  198 หน้า
ราคา :  240 บาท

การออกเสียงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยควรเริ่มฝึกตั้งแต่ช่วงแรกของการเรียนรู้ภาษานั้น ๆ ตำรา "การออกเสี่ยงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ" เล่มนี้  เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ทฤษฎีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น และสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงของตัวเองได้ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. เสียงสระและเสียงพยัญชนะ 2. พยางค์และจังหวะ 3. เสียงสูงต่ำ 4. ทำนองเสียง นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกคอลัมภ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นไว้ด้วย ทั้งนี้การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นให้เป็นธรรมชาติ ผู้เรียนจำเป็นต้องใส่ใจกับเสียงสูงต่ำ และทำนองเสียงเป็นพิเศษ ผู้เขียนจึงได้จัดทำดัชนีคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นพร้อมเครื่องหมายเสียงสูงต่ำไว้ในภาคผนวกด้วย

67-05.jpg
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ชื่อผู้แต่ง :  วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
จำนวนหน้า :  167 หน้า
ราคา :  250 บาท

หัวใจของ “สหกรณ์” คือ ความสมัครใจ ความสามัคคี ที่จะรวมกลุ่มกัน ทั้งในด้านความคิด อุดมการณ์ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นใยของเชือกหลายๆ เส้นที่ถูกนำมา “ฟั่น” ทอให้เข้ากันเป็น “เกลียวเชือก” ผลที่ได้จะก่อให้เกิดพลัง ความแข็งแกร่ง ยากที่จะขาดออกจากกัน ตราบใดที่สมาชิกมีความสามัคคี มิให้เส้นใยของเชือกทักทอกันจนกลายเป็น “ปมเชือก” ดังภาพหน้าปก ที่ยากจะแก้ไขและกลับกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆ ดังนั้น “เศรษฐศาสตร์สหกรณ์” จึงให้แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อการคิดวิเคราะห์  และการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกและสหกรณ์ โดยเนื้อหาเริ่มจาก ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์และองค์การธุรกิจทั่วไป แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ อุปสงค์และอุปทานของธุรกิจสหกรณ์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อสหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิต สหกรณ์การตลาด สหกรณ์การเงิน และทฤษฎีเกมเพื่อธุรกิจสหกรณ์ พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างในบริบทของสหกรณ์ไทยและต่างประเทศ จึงเหมาะสำหรับการเรียนการสอน และผู้ที่สนใจในเรื่องราวของสหกรณ์
67-03.jpg
วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตก: ยุคคลาสสิกถึงสภาพหลังสมัยใหม่

ชื่อผู้แต่ง :  ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
จำนวนหน้า :  285 หน้า
ราคา :  350 บาท

จากอารยธรรมคลาสสิกถึงสภาพหลังสมัยใหม่ วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตกอธิบายถึงการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งสะท้อนบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และการแปรเปลี่ยนของยุคสมัย ท่ามกลางอารยธรรมและปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงออกถึงความต่อเนื่อง ความคาบเกี่ยว และการประยุกต์สู่สภาพแวดล้อมใหม่ วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตกภายใต้บริบทของยุคสมัย บ่งชี้ถึง 3 ประเด็นที่สำคัญ คือ วิวัฒนาการ แบบแผนของที่ว่างและรูปทรง วิวัฒนาการของประเภทอาคาร และวิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน การเรียนรู้วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตกร่วมกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ ทำให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ของการออกแบบสถาปัตยกรรม ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิด แบบแผนของที่ว่างและรูปทรง รวมถึงชุมชนเมือง ที่นำไปสู่การพัฒนาและการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในอนาคต โดยมีรากฐานของความร่วมสมัย

 

67-01.jpg
Introduction to English Reading and Writing Skills

ชื่อผู้แต่ง :  Namthip Anantsupamongkol
จำนวนหน้า :  227 หน้า
ราคา :  290 บาท

Introduction to English Reading and Writing Skills is a comprehensive book designed to empower English learners with essential knowledge to enhance their reading and writing abilities. Drawing upon the author's teaching experience, this book follows a clear plan to improve students' language skills. It integrates reading and writing across six units. The reading section consists of interesting passages, strategies, explanations, and practices to foster comprehension. In the writing section, students learn how to create sentences, organize paragraphs, and write different types of paragraphs. The book also has an answer key for self-practice and appendices at the end that cover important language rules. Intermediate learners will find this book helpful in gaining confidence and achieving success in their reading and writing skills.

67-02.jpg
English and Travel

ชื่อผู้แต่ง :   Piwat Hitakorn
จำนวนหน้า :  297 หน้า
ราคา :  320 บาท

‘ENGLISH AND TRAVEL’ is a book suitable for Thais as well as any EFL (English as a Foreign Language) learners who would love to use English morn effectively while traveling abroad. Important grammar points, interesting reading passages, and dialogues full of useful expressions together with plenty of exercises are included to help improve students’ communicative skills in English.

 

16-66.jpg
ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ชื่อผู้แต่ง :  มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
จำนวนหน้า :  217 หน้า
ราคา :  280 บาท

ทฤษฎีเกม ใช้เป็นเครื่องมือหลักของนักกลยุทธ์ในองค์กรชั้นนำ อาทิ การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสังคม สำหรับทำความเข้าใจสถานการณ์ปฏิสัมพันธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัด โดยคำนึงถึงผลกระทบและการตอบโต้จากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รวดเร็ว

หนังสือเล่มนี้ ให้รายละเอียดทฤษฎีเกมในฐานะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์เชิงปฏิสัมพันธ์ องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้โมเดลเชิงวิเคราะห์ เน้นอธิบายเกมตัดสินใจพร้อมกัน เกมสลับกันตัดสินใจ เกมที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เกมที่เกิดขึ้นซ้ำ การใช้ข้อมูลในสถานการณ์เกม เทคนิคการตรวจสอบแบบเซลล์ต่อเซลล์ แผนผังต้นไม้ เทคนิควิเคราะห์เหตุผลย้อนกลับ การใช้กฎของเบย์ ปัญหามอนตี ฮอลล์ ดุลยภาพเบย์-แนช การใช้กลยุทธ์ผสม วิธีเปลี่ยนสถานการณ์เกม การใช้กลยุทธ์ตอบโต้ เกมส่งสัญญาณ เกมลงคะแนนเลือกตั้ง และเกมการประมูล


 

15-66.jpg
โรคหัวใจในสุนัขและแมว การวินิจฉัยและการรักษา

ชื่อผู้แต่ง :  สุนทรี เพ็ชรดี
จำนวนหน้า :  161 หน้า
ราคา :  300 บาท

โรคหัวใจที่พบได้บ่อยในสุนัขและแมว ได้แก่ โรคลิ้นหัวใจเสื่อม โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคเยื่อหุ้มหัวใจ และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนาวิธีการวินิจฉัย และการรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมว รวมถึงการพัฒนาเทคนิค เพื่อรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีทางศัลยกรรม การรักษาโรคหัวใจโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การใช้เซลล์ต้นกำเนิด การใช้พืชสมุนไพร การบำบัดโรคด้วยยีน การแก้ไขจีโนม วิธีเหล่านี้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษา ลดการเจ็บป่วย และลดการตายจากโรคหัวใจในสุนัขและแมวในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาทางคลินิกเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนาวิธีการวินิจฉัย และการรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมว รวมถึงการพัฒนาเทคนิค เพื่อรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีทางศัลยกรรม การรักษาโรคหัวใจโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การใช้เซลล์ต้นกำเนิด การใช้พืชสมุนไพร การบำบัดโรคด้วยยีน การแก้ไขจีโนม วิธีเหล่านี้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษา ลดการเจ็บป่วย และลดการตายจากโรคหัวใจในสุนัขและแมวในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาทางคลินิกเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

14-66.jpg
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
จำนวนหน้า :  468 หน้า
ราคา :  350 บาท

เนื่องจากความต้องการความรู้ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทผู้ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ ที่จัดได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร" ซึ่งประกอบด้วยความรู้และพื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว
หนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรทั้งสิ้น เช่น เทคนิคที่สำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการแปรรูปที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการวัดค่าคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสเคมี กายภาพและจุลินทรีย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนสุดท้ายยังเน้นความสำคัญในด้านภาชนะบรรจุการจัดการคุณภาพและสิทธิบัตร
หนังสือ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร" เล่มนี้ นอกจากเหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นหนังสือที่ควรแก่การอ่านและนำไปใช้สำหรับบุคลากรที่ทำงานในด้านการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งผู้ที่ต้องการเข้าใจและเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
10-66.jpg
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม

ชื่อผู้แต่ง :  ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
จำนวนหน้า :  324 หน้า
ราคา :  400 บาท

หนังสือการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีเนื้อหาครอบคลุมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยวิธีดั้งเดิม และการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีทางพันธุศาสตร์โมเลกุล นอกจากนี้ ยังได้แบ่งหัวข้อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายภายใต้สภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูง สภาพแล้ง สภาพเค็ม และสภาพน้ำท่วม รวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานต่อโรคและแมลง และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อคุณภาพและโภชนาการ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตในทุกระดับ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีความเข้าใจในหลักการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้นมาพอสมควร

11-66.jpg
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ชื่อผู้แต่ง :  สิตาภา บัวเกษ
จำนวนหน้า :  234 หน้า
ราคา :  230 บาท

ตลาดการเงินและสถาบันการเงินมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นแหล่งระดมเงินทุนและแหล่งจัดหาเงินทุนขนาดใหญ่  ซึ่งก่อให้เกิดการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้มีเงินออมสามารถนำเงินไปลงทุนผ่านตลาดการเงินและสถาบันการเงินเพื่อก่อ ให้เกิดผลตอบแทนกลับมา  ส่วนผู้ที่ต้องการเงินทุนก็สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อนำไปลงทุน  หรือใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ได้
หนังสือเล่มนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดการเงิน  ทั้งตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลาดตราสารอนุพันธ์  สถาบันการเงินภายในประเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ  รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน  โดยผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินและสถาบันการเงิน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
07-66.jpg
การเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ชื่อผู้แต่ง :  ณคุณ ธรณีนิติญาณ
จำนวนหน้า :  283 หน้า
ราคา :  280 บาท

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เริ่มจากประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักการเงินสหกรณ์ งบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การจัดหาเงินทุนของสหกรณ์ การจัดการสินเชื่อ การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ระยะยาว การจัดการงบประมาณของสหกรณ์ และเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้บริหารสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิกของสหกรณ์ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป
06-66.jpg
Fundamental English Structure

ชื่อผู้แต่ง :  Peangduen Panarook
จำนวนหน้า :  129 หน้า
ราคา :  120 บาท

Fundamental English Structure is designed to help students improve their ability to understand complicated sentences and the relationship between the elements within the sentence structure which are found in academic textbooks. As a result, this will enable them to better understand what they read. To be able to analyze complicated sentences, students must have a good understanding of phrases, clauses, and cores of the sentences which are explained in this book.
19-65.jpg
การเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อผู้แต่ง :  สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
จำนวนหน้า :  204 หน้า
ราคา :  150 บาท

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เป็นช่องว่างของสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้อธิบายถึง ธรรมชาติของผู้ประกอบการ การประกอบการในบริบทและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกิจการใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความเสี่ยง รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
04-66.jpg
คู่มือพันธุวิศวกรรมขั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง :  ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
จำนวนหน้า :  206 หน้า
ราคา :  300 บาท

คู่มือพันธุวิศวกรรมขั้นสูง ให้ข้อมูลด้านเทคนิคและเคล็ดลับปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม ตั้งแต่เทคนิค เครื่องมือพื้นฐาน ตลอดจนการคำนวณและเทคนิคขั้นสูงเพื่อการวิจัยที่เป็นหัวใจของงานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์โมเลกุล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความรู้ด้านชีววิทยาพื้นฐาน การเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาเน้นการอธิบายหลักการและขั้นตอนของเทคนิคและเครื่องมือการทดลอง การเตรียมดีเอ็นเอและเวกเตอร์ การเชื่อมต่อชิ้นดีเอ็นเอ การออกแบบและการสร้างเวกเตอร์สำหรับการถ่ายโอนยีนผ่านการใช้ E. coli และอะโกรแบคทีเรียม การถ่ายโอนยีนเข้าสู่พืช การตรวจสอบผลการถ่ายโอน การทำงานของยีน และการแก้ไขยีนด้วยเทคนิคคริสเปอร์แคส ข้อมูลด้านเทคนิคนี้จะช่วยให้มีความเข้าใจในการทดลอง สามารถประยุกต์ใช้ในงานพันธุวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

02-66.jpg
กฎหมายในชีวิตประจำวัน

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์
จำนวนหน้า :  219 หน้า
ราคา :  300 บาท

 

“กฎหมายในชีวิตประจำวัน” เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความรู้กฎหมายได้ ฉะนั้น การเรียนรู้กฎหมายพื้นฐาน จะทำให้คนทุกคนสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นโดยไม่เกิดปัญหา และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้

 

01-66.jpg
English for Tourism

ชื่อผู้แต่ง :  Patsara Pongsukvajchakul, Ph.D.
จำนวนหน้า :  220 หน้า
ราคา :  160 บาท

Personnel in the tourism industry such as tour guides have a crucial role in conveying services to tourists. English for Tourism is a practical book for learners who want careers in tourism. The book contains ten units. Each unit is divided into warm-up, vocabulary, reading, listening, language focus, speaking, and writing. After completing all the ten units, learners will gain necessary information about Thailand such as history, culture and tradition, tourist attractions, and others relevant to tourism. More importantly, their English competencies will be improved for they will practice explaining and describing people, places, things, and events related to tourism

 

17-65.jpg
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์

ชื่อผู้แต่ง :  วันวิสาข์ สกลภาพ
จำนวนหน้า :  384 หน้า
ราคา :  380 บาท

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ เป็นการนำพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรปัจจัยการผลิตที่อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มาใช้ในงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด หรือเพิ่มกำไรให้ได้สูงที่สุด ดังนั้นวิศวกรจึงต้องมีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถเชื่อมความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยต้องพิจารณาทั้งเรื่องผลตอบแทน ความเสี่ยง และ/หรือ ความไม่แน่นอน ที่อาจได้รับจากโครงการลงทุน ซึ่งตำราเล่มนี้อธิบายการผสมผสานพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ช่วยในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะที่สุด กระบวนการตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยอาศัยหลักสถิติในการอธิบายข้อมูลในอดีตและคาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์โรคระบาด สภาพเศรษฐกิจ และ นอกจากนี้ตำรายังอธิบายด้วยการยกตัวอย่างจากการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง และการประยุกต์ใช้ Microsoft excel ในการช่วยคำนวณหาผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น

16-65.jpg
การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
จำนวนหน้า :  303 หน้า
ราคา :  350 บาท

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร  เนื้อหาแบ่งเป็น  3  ส่วนหลัก  คือ  ส่วนที่หนึ่ง  เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  เพื่อให้เข้าใจหลักการ  วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  ส่วนที่สอง  เป็นการนำความรู้พื้นฐานไปประกอบความเข้าใจและสร้างงานวิจัยสำหรับการประยุกต์ใช้วิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกกับการแปรรูปอาหาร  ส่วนที่สาม  เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของเทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในอุตสาหกรรมอาหาร

15-65.jpg
อาหารเยือกเข็ง : การผลิตและจำลอง

ชื่อผู้แต่ง :  วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
จำนวนหน้า :  318 หน้า
ราคา :  380 บาท

อาหารเยือกแข็ง : การผลิตและจำลอง เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์สอนและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศนานกว่า 20 ปี โดยให้ความรู้พื้นฐานที่รวบรวมไว้อย่างครบถ้วน ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำลองสำหรับอาหารเยือกแข็ง ซึ่งนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและต้นทุนในกระบวนการผลิตอาหารเยือกแข็งเฉพาะแต่ละชนิด และต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเยือกแข็งให้แข็งแกร่งยั่งยืน เป็นอาหารคุณภาพสูงแห่งอนาคต ที่มีโอกาสผลิตแบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่

sex tubeporno izle

หนังสือที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ