.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหนังสือใหม่

16-66.jpg
ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ชื่อผู้แต่ง :  มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
จำนวนหน้า :  217 หน้า
ราคา :  280 บาท

ทฤษฎีเกม ใช้เป็นเครื่องมือหลักของนักกลยุทธ์ในองค์กรชั้นนำ อาทิ การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสังคม สำหรับทำความเข้าใจสถานการณ์ปฏิสัมพันธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัด โดยคำนึงถึงผลกระทบและการตอบโต้จากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รวดเร็ว

หนังสือเล่มนี้ ให้รายละเอียดทฤษฎีเกมในฐานะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์เชิงปฏิสัมพันธ์ องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้โมเดลเชิงวิเคราะห์ เน้นอธิบายเกมตัดสินใจพร้อมกัน เกมสลับกันตัดสินใจ เกมที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เกมที่เกิดขึ้นซ้ำ การใช้ข้อมูลในสถานการณ์เกม เทคนิคการตรวจสอบแบบเซลล์ต่อเซลล์ แผนผังต้นไม้ เทคนิควิเคราะห์เหตุผลย้อนกลับ การใช้กฎของเบย์ ปัญหามอนตี ฮอลล์ ดุลยภาพเบย์-แนช การใช้กลยุทธ์ผสม วิธีเปลี่ยนสถานการณ์เกม การใช้กลยุทธ์ตอบโต้ เกมส่งสัญญาณ เกมลงคะแนนเลือกตั้ง และเกมการประมูล


 

15-66.jpg
โรคหัวใจในสุนัขและแมว การวินิจฉัยและการรักษา

ชื่อผู้แต่ง :  สุนทรี เพ็ชรดี
จำนวนหน้า :  161 หน้า
ราคา :  300 บาท

โรคหัวใจที่พบได้บ่อยในสุนัขและแมว ได้แก่ โรคลิ้นหัวใจเสื่อม โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคเยื่อหุ้มหัวใจ และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนาวิธีการวินิจฉัย และการรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมว รวมถึงการพัฒนาเทคนิค เพื่อรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีทางศัลยกรรม การรักษาโรคหัวใจโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การใช้เซลล์ต้นกำเนิด การใช้พืชสมุนไพร การบำบัดโรคด้วยยีน การแก้ไขจีโนม วิธีเหล่านี้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษา ลดการเจ็บป่วย และลดการตายจากโรคหัวใจในสุนัขและแมวในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาทางคลินิกเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนาวิธีการวินิจฉัย และการรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมว รวมถึงการพัฒนาเทคนิค เพื่อรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีทางศัลยกรรม การรักษาโรคหัวใจโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การใช้เซลล์ต้นกำเนิด การใช้พืชสมุนไพร การบำบัดโรคด้วยยีน การแก้ไขจีโนม วิธีเหล่านี้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษา ลดการเจ็บป่วย และลดการตายจากโรคหัวใจในสุนัขและแมวในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาทางคลินิกเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

14-66.jpg
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
จำนวนหน้า :  468 หน้า
ราคา :  350 บาท

เนื่องจากความต้องการความรู้ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทผู้ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ ที่จัดได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร" ซึ่งประกอบด้วยความรู้และพื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว
หนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรทั้งสิ้น เช่น เทคนิคที่สำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการแปรรูปที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการวัดค่าคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสเคมี กายภาพและจุลินทรีย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนสุดท้ายยังเน้นความสำคัญในด้านภาชนะบรรจุการจัดการคุณภาพและสิทธิบัตร
หนังสือ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร" เล่มนี้ นอกจากเหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นหนังสือที่ควรแก่การอ่านและนำไปใช้สำหรับบุคลากรที่ทำงานในด้านการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งผู้ที่ต้องการเข้าใจและเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
10-66.jpg
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม

ชื่อผู้แต่ง :  ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
จำนวนหน้า :  324 หน้า
ราคา :  400 บาท

หนังสือการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีเนื้อหาครอบคลุมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยวิธีดั้งเดิม และการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีทางพันธุศาสตร์โมเลกุล นอกจากนี้ ยังได้แบ่งหัวข้อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายภายใต้สภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูง สภาพแล้ง สภาพเค็ม และสภาพน้ำท่วม รวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานต่อโรคและแมลง และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อคุณภาพและโภชนาการ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตในทุกระดับ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีความเข้าใจในหลักการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้นมาพอสมควร

11-66.jpg
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ชื่อผู้แต่ง :  สิตาภา บัวเกษ
จำนวนหน้า :  234 หน้า
ราคา :  230 บาท

ตลาดการเงินและสถาบันการเงินมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นแหล่งระดมเงินทุนและแหล่งจัดหาเงินทุนขนาดใหญ่  ซึ่งก่อให้เกิดการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้มีเงินออมสามารถนำเงินไปลงทุนผ่านตลาดการเงินและสถาบันการเงินเพื่อก่อ ให้เกิดผลตอบแทนกลับมา  ส่วนผู้ที่ต้องการเงินทุนก็สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อนำไปลงทุน  หรือใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ได้
หนังสือเล่มนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดการเงิน  ทั้งตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลาดตราสารอนุพันธ์  สถาบันการเงินภายในประเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ  รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน  โดยผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินและสถาบันการเงิน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
09-66.jpg
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง

ชื่อผู้แต่ง :  ชิดตะวัน ชนะกุล
จำนวนหน้า :  183 หน้า
ราคา :  250 บาท

ทฤษฎีและนโยบายการคลังครอบคลุมเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับมาตรการของรัฐทางการคลัง เริ่มต้นด้วยการอธิบายระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ความหมายของประสิทธิภาพ หน้าที่ของรัฐบาล ทฤษฎีการแทรกแซงระบบตลาดด้วยเหตุผลเรื่องผลกระทบภายนอกและกรณีสินค้าสาธารณะ รวมถึงมาตรการด้านรายจ่ายของรัฐบาล ประกอบด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาส การประกันสังคม และระบบการประกันสุขภาพ สำหรับมาตรการด้านรายรับของรัฐบาล ประกอบด้วยภาพรวมภาษีประเภทต่างๆ ความมีประสิทธิภาพ ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงทฤษฎีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และหนี้สาธารณะ ทุกหัวข้อมีการนำเสนอทั้งในเชิงทฤษฎีและตัวอย่างนโยบายที่ถูกนำมาใช้ในหลายประเทศทั่วโลก

 

 

 

07-66.jpg
การเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ชื่อผู้แต่ง :  ณคุณ ธรณีนิติญาณ
จำนวนหน้า :  283 หน้า
ราคา :  280 บาท

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เริ่มจากประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักการเงินสหกรณ์ งบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การจัดหาเงินทุนของสหกรณ์ การจัดการสินเชื่อ การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ระยะยาว การจัดการงบประมาณของสหกรณ์ และเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้บริหารสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิกของสหกรณ์ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป
06-66.jpg
Fundamental English Structure

ชื่อผู้แต่ง :  Peangduen Panarook
จำนวนหน้า :  129 หน้า
ราคา :  120 บาท

Fundamental English Structure is designed to help students improve their ability to understand complicated sentences and the relationship between the elements within the sentence structure which are found in academic textbooks. As a result, this will enable them to better understand what they read. To be able to analyze complicated sentences, students must have a good understanding of phrases, clauses, and cores of the sentences which are explained in this book.
19-65.jpg
การเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อผู้แต่ง :  สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
จำนวนหน้า :  204 หน้า
ราคา :  150 บาท

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เป็นช่องว่างของสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้อธิบายถึง ธรรมชาติของผู้ประกอบการ การประกอบการในบริบทและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกิจการใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความเสี่ยง รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
05-66.jpg
พันธุวิศวกรรมขั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง :  ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
จำนวนหน้า :  247 หน้า
ราคา :  370 บาท

พันธุวิศวกรรมขั้นสูง ให้ความรู้การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับศึกษาฟังก์ชันนอลจีโนมิกส์เพื่อการพัฒนาความรู้ด้านชีววิทยาโมเลกุล โดยเนื้อหาเน้นการออกแบบและการประกอบโครงสร้างดีเอ็นเอ สำหรับการถ่ายโอนยีนและกลไกที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การผลิตโปรตีนลูกผสมด้วยระบบเซลล์สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ การแก้ไขยีนและการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะในเซลล์สิ่งมีชีวิต และชีววิทยาสังเคราะห์ ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจกระบวนทัศน์ของพันธุวิศวกรรมยุคใหม่ได้รอบด้าน และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

04-66.jpg
คู่มือพันธุวิศวกรรมขั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง :  ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
จำนวนหน้า :  206 หน้า
ราคา :  300 บาท

คู่มือพันธุวิศวกรรมขั้นสูง ให้ข้อมูลด้านเทคนิคและเคล็ดลับปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม ตั้งแต่เทคนิค เครื่องมือพื้นฐาน ตลอดจนการคำนวณและเทคนิคขั้นสูงเพื่อการวิจัยที่เป็นหัวใจของงานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์โมเลกุล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความรู้ด้านชีววิทยาพื้นฐาน การเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาเน้นการอธิบายหลักการและขั้นตอนของเทคนิคและเครื่องมือการทดลอง การเตรียมดีเอ็นเอและเวกเตอร์ การเชื่อมต่อชิ้นดีเอ็นเอ การออกแบบและการสร้างเวกเตอร์สำหรับการถ่ายโอนยีนผ่านการใช้ E. coli และอะโกรแบคทีเรียม การถ่ายโอนยีนเข้าสู่พืช การตรวจสอบผลการถ่ายโอน การทำงานของยีน และการแก้ไขยีนด้วยเทคนิคคริสเปอร์แคส ข้อมูลด้านเทคนิคนี้จะช่วยให้มีความเข้าใจในการทดลอง สามารถประยุกต์ใช้ในงานพันธุวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

02-66.jpg
กฎหมายในชีวิตประจำวัน

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์
จำนวนหน้า :  219 หน้า
ราคา :  300 บาท

 

“กฎหมายในชีวิตประจำวัน” เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความรู้กฎหมายได้ ฉะนั้น การเรียนรู้กฎหมายพื้นฐาน จะทำให้คนทุกคนสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นโดยไม่เกิดปัญหา และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้

 

01-66.jpg
English for Tourism

ชื่อผู้แต่ง :  Patsara Pongsukvajchakul, Ph.D.
จำนวนหน้า :  220 หน้า
ราคา :  160 บาท

Personnel in the tourism industry such as tour guides have a crucial role in conveying services to tourists. English for Tourism is a practical book for learners who want careers in tourism. The book contains ten units. Each unit is divided into warm-up, vocabulary, reading, listening, language focus, speaking, and writing. After completing all the ten units, learners will gain necessary information about Thailand such as history, culture and tradition, tourist attractions, and others relevant to tourism. More importantly, their English competencies will be improved for they will practice explaining and describing people, places, things, and events related to tourism

 

17-65.jpg
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์

ชื่อผู้แต่ง :  วันวิสาข์ สกลภาพ
จำนวนหน้า :  384 หน้า
ราคา :  380 บาท

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ เป็นการนำพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรปัจจัยการผลิตที่อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มาใช้ในงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด หรือเพิ่มกำไรให้ได้สูงที่สุด ดังนั้นวิศวกรจึงต้องมีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถเชื่อมความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยต้องพิจารณาทั้งเรื่องผลตอบแทน ความเสี่ยง และ/หรือ ความไม่แน่นอน ที่อาจได้รับจากโครงการลงทุน ซึ่งตำราเล่มนี้อธิบายการผสมผสานพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ช่วยในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะที่สุด กระบวนการตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยอาศัยหลักสถิติในการอธิบายข้อมูลในอดีตและคาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์โรคระบาด สภาพเศรษฐกิจ และ นอกจากนี้ตำรายังอธิบายด้วยการยกตัวอย่างจากการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง และการประยุกต์ใช้ Microsoft excel ในการช่วยคำนวณหาผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น

16-65.jpg
การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
จำนวนหน้า :  303 หน้า
ราคา :  350 บาท

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร  เนื้อหาแบ่งเป็น  3  ส่วนหลัก  คือ  ส่วนที่หนึ่ง  เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  เพื่อให้เข้าใจหลักการ  วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  ส่วนที่สอง  เป็นการนำความรู้พื้นฐานไปประกอบความเข้าใจและสร้างงานวิจัยสำหรับการประยุกต์ใช้วิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกกับการแปรรูปอาหาร  ส่วนที่สาม  เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของเทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในอุตสาหกรรมอาหาร

15-65.jpg
อาหารเยือกเข็ง : การผลิตและจำลอง

ชื่อผู้แต่ง :  วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
จำนวนหน้า :  318 หน้า
ราคา :  380 บาท

อาหารเยือกแข็ง : การผลิตและจำลอง เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์สอนและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศนานกว่า 20 ปี โดยให้ความรู้พื้นฐานที่รวบรวมไว้อย่างครบถ้วน ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำลองสำหรับอาหารเยือกแข็ง ซึ่งนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและต้นทุนในกระบวนการผลิตอาหารเยือกแข็งเฉพาะแต่ละชนิด และต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเยือกแข็งให้แข็งแกร่งยั่งยืน เป็นอาหารคุณภาพสูงแห่งอนาคต ที่มีโอกาสผลิตแบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่

12-65.jpg
ความเชื่อถือได้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง :  ศิริชัย วัฒนาโสภณ
จำนวนหน้า :  249 หน้า
ราคา :  245 บาท

หนังสือ ความเชื่อถือได้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลัง กล่าวถึง นิยามและแนวความคิดของความเชื่อถือได้ การประยุกต์ใช้การแจกแจงทวินาม แบบจำลองระบบพื้นฐาน แบบจำลองระบบซับซ้อน การแจกแจงความน่าจะเป็นที่ใช้ในการประเมินความเชื่อถือได้ การประยุกต์ใช้การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล รวมทั้งวิธีการประเมินความเชื่อถือได้ของระบบ ได้แก่ วิธีการมาร์คอฟแบบไม่ต่อเนื่อง วิธีการมาร์คอฟแบบต่อเนื่อง วิธีความถี่และช่วงเวลา วิธีการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล และในบทสุดท้ายยังได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานในระบบไฟฟ้าจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด

 

06-65.jpg
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจสหกรณ์

ชื่อผู้แต่ง :  อรรถพล สืบพงศกร
จำนวนหน้า :  394 หน้า
ราคา :  370 บาท

ตำรา การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจสหกรณ์ เล่มนี้ นำเสนอการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลธุรกิจเชิงปริมาณ ผ่านการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมถึงการสร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งในส่วนของแบบจำลองที่กำหนดได้ และแบบจำลองความน่าจะเป็น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ การควบคุมสินค้าคงคลัง การใช้แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไข การจัดการโครงการ การจัดการระบบแถวคอย การแก้ไขปัญหาการขนส่ง และปัญหาการมอบหมายงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจำลองในกรณีต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของทั้งสหกรณ์ และธุรกิจอื่นๆ ในยุคปัจจุบันที่การตัดสินใจทางธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

23-64.jpg
ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ชื่อผู้แต่ง :  ประเวศ อินทองปาน
จำนวนหน้า :  488 หน้า
ราคา :  450 บาท

ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ มีเนื้อหาตั้งแต่ศาสนาทั่วไป ศาสนายุคบุพกาล ศาสนาโบราณ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาเชน พระพุทธศาสนา ศาสนาสิกข์ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อ  ศาสนาชินโต และศาสนาบาไฮ โดยได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบในด้านศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม นิกาย ลักษณะพิเศษ คำสอนสำคัญในเรื่องพระเจ้า โลก มนุษย์ ชีวิตหลังความตาย ความดีสูงสุด ความชั่ว ศรัทธาและเหตุผล รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาศาสนาเบื้องต้น ศาสนาเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์ศาสนา พระพุทธศาสนา และวิชาอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักวิชาการ พระภิกษุ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

 

16-64.jpg
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์

ชื่อผู้แต่ง :  ประครอง วรกา
จำนวนหน้า :  263 หน้า
ราคา :  270 บาท

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ordinary differential equation) มีความสำคัญต่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ เล่มนี้ ประกอบด้วย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง ผลการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร โดยกล่าวถึงบทนิยาม ทฤษฎีบท การพิสูจน์ทฤษฎีบท ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงและระบบสมการเชิงอนุพันธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และปัญหาด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อพร้อมคำตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้น

sex tubeporno izle

หนังสือที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ