.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 6 guests online
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหนังสือใหม่

05-66.jpg
พันธุวิศวกรรมขั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง :  ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
จำนวนหน้า :  247 หน้า
ราคา :  370 บาท

พันธุวิศวกรรมขั้นสูง ให้ความรู้การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับศึกษาฟังก์ชันนอลจีโนมิกส์เพื่อการพัฒนาความรู้ด้านชีววิทยาโมเลกุล โดยเนื้อหาเน้นการออกแบบและการประกอบโครงสร้างดีเอ็นเอ สำหรับการถ่ายโอนยีนและกลไกที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การผลิตโปรตีนลูกผสมด้วยระบบเซลล์สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ การแก้ไขยีนและการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะในเซลล์สิ่งมีชีวิต และชีววิทยาสังเคราะห์ ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจกระบวนทัศน์ของพันธุวิศวกรรมยุคใหม่ได้รอบด้าน และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

04-66.jpg
คู่มือพันธุวิศวกรรมขั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง :  ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
จำนวนหน้า :  206 หน้า
ราคา :  300 บาท

คู่มือพันธุวิศวกรรมขั้นสูง ให้ข้อมูลด้านเทคนิคและเคล็ดลับปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม ตั้งแต่เทคนิค เครื่องมือพื้นฐาน ตลอดจนการคำนวณและเทคนิคขั้นสูงเพื่อการวิจัยที่เป็นหัวใจของงานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์โมเลกุล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความรู้ด้านชีววิทยาพื้นฐาน การเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาเน้นการอธิบายหลักการและขั้นตอนของเทคนิคและเครื่องมือการทดลอง การเตรียมดีเอ็นเอและเวกเตอร์ การเชื่อมต่อชิ้นดีเอ็นเอ การออกแบบและการสร้างเวกเตอร์สำหรับการถ่ายโอนยีนผ่านการใช้ E. coli และอะโกรแบคทีเรียม การถ่ายโอนยีนเข้าสู่พืช การตรวจสอบผลการถ่ายโอน การทำงานของยีน และการแก้ไขยีนด้วยเทคนิคคริสเปอร์แคส ข้อมูลด้านเทคนิคนี้จะช่วยให้มีความเข้าใจในการทดลอง สามารถประยุกต์ใช้ในงานพันธุวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

03-66.jpg
ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ชื่อผู้แต่ง :  มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
จำนวนหน้า :  217 หน้า
ราคา :  280 บาท

ทฤษฎีเกม ใช้เป็นเครื่องมือหลักของนักกลยุทธ์ในองค์กรชั้นนำ อาทิ การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสังคม สำหรับทำความเข้าใจสถานการณ์ปฏิสัมพันธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัด โดยคำนึงถึงผลกระทบและการตอบโต้จากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รวดเร็ว

หนังสือเล่มนี้ ให้รายละเอียดทฤษฎีเกมในฐานะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์เชิงปฏิสัมพันธ์ องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้โมเดลเชิงวิเคราะห์ เน้นอธิบายเกมตัดสินใจพร้อมกัน เกมสลับกันตัดสินใจ เกมที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เกมที่เกิดขึ้นซ้ำ การใช้ข้อมูลในสถานการณ์เกม เทคนิคการตรวจสอบแบบเซลล์ต่อเซลล์ แผนผังต้นไม้ เทคนิควิเคราะห์เหตุผลย้อนกลับ การใช้กฎของเบย์ ปัญหามอนตี ฮอลล์ ดุลยภาพเบย์-แนช การใช้กลยุทธ์ผสม วิธีเปลี่ยนสถานการณ์เกม การใช้กลยุทธ์ตอบโต้ เกมส่งสัญญาณ เกมลงคะแนนเลือกตั้ง และเกมการประมูล


 

02-66.jpg
กฎหมายในชีวิตประจำวัน

ชื่อผู้แต่ง :  คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์
จำนวนหน้า :  219 หน้า
ราคา :  300 บาท

 

“กฎหมายในชีวิตประจำวัน” เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความรู้กฎหมายได้ ฉะนั้น การเรียนรู้กฎหมายพื้นฐาน จะทำให้คนทุกคนสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นโดยไม่เกิดปัญหา และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้

 

01-66.jpg
English for Tourism

ชื่อผู้แต่ง :  Patsara Pongsukvajchakul, Ph.D.
จำนวนหน้า :  220 หน้า
ราคา :  160 บาท

Personnel in the tourism industry such as tour guides have a crucial role in conveying services to tourists. English for Tourism is a practical book for learners who want careers in tourism. The book contains ten units. Each unit is divided into warm-up, vocabulary, reading, listening, language focus, speaking, and writing. After completing all the ten units, learners will gain necessary information about Thailand such as history, culture and tradition, tourist attractions, and others relevant to tourism. More importantly, their English competencies will be improved for they will practice explaining and describing people, places, things, and events related to tourism

 

17-65.jpg
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์

ชื่อผู้แต่ง :  วันวิสาข์ สกลภาพ
จำนวนหน้า :  384 หน้า
ราคา :  380 บาท

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ เป็นการนำพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรปัจจัยการผลิตที่อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มาใช้ในงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด หรือเพิ่มกำไรให้ได้สูงที่สุด ดังนั้นวิศวกรจึงต้องมีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถเชื่อมความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยต้องพิจารณาทั้งเรื่องผลตอบแทน ความเสี่ยง และ/หรือ ความไม่แน่นอน ที่อาจได้รับจากโครงการลงทุน ซึ่งตำราเล่มนี้อธิบายการผสมผสานพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ช่วยในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะที่สุด กระบวนการตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยอาศัยหลักสถิติในการอธิบายข้อมูลในอดีตและคาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์โรคระบาด สภาพเศรษฐกิจ และ นอกจากนี้ตำรายังอธิบายด้วยการยกตัวอย่างจากการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง และการประยุกต์ใช้ Microsoft excel ในการช่วยคำนวณหาผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น

16-65.jpg
การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร

ชื่อผู้แต่ง :  วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
จำนวนหน้า :  303 หน้า
ราคา :  350 บาท

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร  เนื้อหาแบ่งเป็น  3  ส่วนหลัก  คือ  ส่วนที่หนึ่ง  เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  เพื่อให้เข้าใจหลักการ  วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  ส่วนที่สอง  เป็นการนำความรู้พื้นฐานไปประกอบความเข้าใจและสร้างงานวิจัยสำหรับการประยุกต์ใช้วิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกกับการแปรรูปอาหาร  ส่วนที่สาม  เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของเทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในอุตสาหกรรมอาหาร

15-65.jpg
อาหารเยือกเข็ง : การผลิตและจำลอง

ชื่อผู้แต่ง :  วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
จำนวนหน้า :  318 หน้า
ราคา :  380 บาท

อาหารเยือกแข็ง : การผลิตและจำลอง เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์สอนและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศนานกว่า 20 ปี โดยให้ความรู้พื้นฐานที่รวบรวมไว้อย่างครบถ้วน ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำลองสำหรับอาหารเยือกแข็ง ซึ่งนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและต้นทุนในกระบวนการผลิตอาหารเยือกแข็งเฉพาะแต่ละชนิด และต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเยือกแข็งให้แข็งแกร่งยั่งยืน เป็นอาหารคุณภาพสูงแห่งอนาคต ที่มีโอกาสผลิตแบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่

12-65.jpg
ความเชื่อถือได้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง :  ศิริชัย วัฒนาโสภณ
จำนวนหน้า :  249 หน้า
ราคา :  245 บาท

หนังสือ ความเชื่อถือได้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลัง กล่าวถึง นิยามและแนวความคิดของความเชื่อถือได้ การประยุกต์ใช้การแจกแจงทวินาม แบบจำลองระบบพื้นฐาน แบบจำลองระบบซับซ้อน การแจกแจงความน่าจะเป็นที่ใช้ในการประเมินความเชื่อถือได้ การประยุกต์ใช้การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล รวมทั้งวิธีการประเมินความเชื่อถือได้ของระบบ ได้แก่ วิธีการมาร์คอฟแบบไม่ต่อเนื่อง วิธีการมาร์คอฟแบบต่อเนื่อง วิธีความถี่และช่วงเวลา วิธีการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล และในบทสุดท้ายยังได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานในระบบไฟฟ้าจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด

 

06-65.jpg
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจสหกรณ์

ชื่อผู้แต่ง :  อรรถพล สืบพงศกร
จำนวนหน้า :  394 หน้า
ราคา :  370 บาท

ตำรา การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจสหกรณ์ เล่มนี้ นำเสนอการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลธุรกิจเชิงปริมาณ ผ่านการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมถึงการสร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งในส่วนของแบบจำลองที่กำหนดได้ และแบบจำลองความน่าจะเป็น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ การควบคุมสินค้าคงคลัง การใช้แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไข การจัดการโครงการ การจัดการระบบแถวคอย การแก้ไขปัญหาการขนส่ง และปัญหาการมอบหมายงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจำลองในกรณีต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของทั้งสหกรณ์ และธุรกิจอื่นๆ ในยุคปัจจุบันที่การตัดสินใจทางธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

02-65.jpg
เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :  ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย
จำนวนหน้า :  202 หน้า
ราคา :  220 บาท

เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาด้านความรู้เบื้องต้น แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนโดยตรง รูปแบบการลงทุน ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน ปัจจัยที่กำหนดการลงทุน ผลของการลงทุน บรรษัทข้ามชาติในเศรษฐกิจโลก นโยบายส่งเสริมการลงทุน และแนวโน้มการลงทุนระหว่างประเทศ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ

01-65.jpg
การเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อผู้แต่ง :  สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
จำนวนหน้า :  204 หน้า
ราคา :  150 บาท

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เป็นช่องว่างของสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้อธิบายถึง ธรรมชาติของผู้ประกอบการ การประกอบการในบริบทและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกิจการใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความเสี่ยง รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
23-64.jpg
ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ชื่อผู้แต่ง :  ประเวศ อินทองปาน
จำนวนหน้า :  488 หน้า
ราคา :  450 บาท

ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ มีเนื้อหาตั้งแต่ศาสนาทั่วไป ศาสนายุคบุพกาล ศาสนาโบราณ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาเชน พระพุทธศาสนา ศาสนาสิกข์ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อ  ศาสนาชินโต และศาสนาบาไฮ โดยได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบในด้านศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม นิกาย ลักษณะพิเศษ คำสอนสำคัญในเรื่องพระเจ้า โลก มนุษย์ ชีวิตหลังความตาย ความดีสูงสุด ความชั่ว ศรัทธาและเหตุผล รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาศาสนาเบื้องต้น ศาสนาเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์ศาสนา พระพุทธศาสนา และวิชาอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักวิชาการ พระภิกษุ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

 

19-64.jpg
การคำนวณปรับแก้ในงานสำรวจ

ชื่อผู้แต่ง :  ดีบุญ เมธากุลชาติ
จำนวนหน้า :  188 หน้า
ราคา :  260 บาท

งานสำรวจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวัด เช่น วัดมุม วัดระยะ และวัดระดับ ซึ่งล้วนต้องมีความคลาดเคลื่อนทั้งสิ้น แต่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย กลับช่วยบอกถึงคุณภาพของข้อมูลและความประณีตในการวัด อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนเป็นสิ่งที่ต้องถูกกำจัดออกไป หนังสือเรื่องการคำนวณปรับแก้ในงานสำรวจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความคลาดเคลื่อนที่แฝงมากับข้อมูลวัดในงานสำรวจ โดยใช้วิธีการคำนวณปรับแก้กำลังสองน้อยที่สุด มีตัวอย่างการคำนวณ แสดงขั้นตอนในกระบวนการปรับแก้กำลังสองน้อยที่สุดด้วยสมการค่าสังเกต สมการเงื่อนไข และสมการเงื่อนไขประกอบพารามิเตอร์ พร้อมกับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ภายหลังการปรับแก้

การคำนวณปรับแก้เป็นกระบวนการปลายเหตุ ส่วนต้นเหตุคือความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะปรากฏตัวเมื่อการวัดมีส่วนเกินซ้ำซ้อน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานสำรวจต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้การวัดในแต่ละคราวเกิดส่วนเกินซ้ำซ้อน เพราะนั่นหมายถึง โอกาสที่จะได้เห็นความคลาดเคลื่อนที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล และเมื่อความคลาดเคลื่อนปรากฏตัวแล้ว กระบวนการของการคำนวณปรับแก้ก็จะตามมา20-64.jpg
PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH ENGLISH

ชื่อผู้แต่ง :  Choosri Banditvilai
จำนวนหน้า :  230 หน้า
ราคา :  180 บาท

THE BOOK: PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH ENGLISH is an essential handbook for those seeking careers and those wishing to advance in careers requiring effective English communication. It answers the reader’s questions about the right and the wrong way to perform everyday workplace functions ranging from answering the telephone to writing business letters.
It gives the reader guidance that is practical, clear, reliable and easy to find. Each section is backed up by exercises that consolidate what has been learned about a particular topic, before progressing onto new areas of study.
While covering the traditional fundamentals of careers based English - reading, listening, speaking and writing–in the job situation, “PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH ENGLISH” also guides the learner through the disciplines of using new technologies such as the internet, e-mail and instant data transmission.
For students about to embark on a career or for those who wish to add a new dimension to their existing career, “PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH
ENGLISH” is an invaluable resource.
18-64.jpg
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

ชื่อผู้แต่ง :  ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์
จำนวนหน้า :  296 หน้า
ราคา :  300 บาท

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ เป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปต่อยอดในการศึกษาวิชาเฉพาะด้าน ในตำรา “สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ” เล่มนี้ มุ่งเน้นให้เนื้อหามีความครอบคลุมและทันสมัยมากที่สุด ประกอบด้วย 7 บทเรียน ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ บทที่ 2 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง บทที่ 3 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง บทที่ 4 การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ บทที่ 5 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง บทที่ 6 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร และบทที่ 7 การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ในแต่ละบทได้กล่าวถึงแนวคิด บทนิยาม ทฤษฎีบท ตลอดจนสรุปหลักการหรือขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา มีตัวอย่างและวิธีทำอย่างละเอียด รวมทั้งแบบฝึกหัดสำหรับให้ผู้อ่านได้ฝึกฝน เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจในตอนท้ายของแต่ละบทอีกด้วย

17-64.jpg
โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย

ชื่อผู้แต่ง :  พรทิพย์ เรือนปานันท์
จำนวนหน้า :  196 หน้า
ราคา :  280 บาท

โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่สำคัญ โดยอธิบายถึงลักษณะรูปร่าง การจัดจำแนกชนิด กลไกการก่อโรค การแพร่ระบาด การวินิจฉัยโรคพืชที่มีผลกระทบต่อการผลิตพืชของไทยและโรคที่ต้องเฝ้าระวัง การควบคุมโรค มาตรการด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการควบคุมไส้เดือนฝอย ตลอดจนเทคนิคปฏิบัติการสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาสาขาโรคพืชเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจได้ค้นคว้าเพิ่มเติม

16-64.jpg
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์

ชื่อผู้แต่ง :  ประครอง วรกา
จำนวนหน้า :  263 หน้า
ราคา :  270 บาท

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ordinary differential equation) มีความสำคัญต่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ เล่มนี้ ประกอบด้วย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง ผลการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร โดยกล่าวถึงบทนิยาม ทฤษฎีบท การพิสูจน์ทฤษฎีบท ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงและระบบสมการเชิงอนุพันธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และปัญหาด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อพร้อมคำตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้น

15-64.jpg
การควบคุมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมด้วยพีแอลซี

ชื่อผู้แต่ง :  ไพโรจน์ ทองประศรี
จำนวนหน้า :  304 หน้า
ราคา :  330 บาท

การควบคุมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมด้วยพีแอลซี มีเนื้อหาทั้งหมด 12 บท ได้แก่ พีแอลซี โครงสร้างภาษาแบบแผนภาพบันได  การออกแบบแผนภาพบันไดด้วยโปรแกรม CX-Programmer การใช้คำสั่งเปรียบเทียบและย้ายข้อมูล  การออกแบบจอสั่งการระบบสัมผัสด้วยโปรแกรม CX-Designer การควบคุมพีแอลซีด้วยภาษาโครงสร้างแบบอื่น  การต่ออินพุตและเอาต์พุตพีแอลซี การใช้งานจอสั่งการระบบสัมผัส ระบบนิวเมติกส์เบื้องต้น จำลองการทำงานระบบนิวเมติกส์ การประยุกต์ใช้งานพีแอลซีเบื้องต้น และพีแอลซีรุ่น NX1P2-9024DT1

14-64.jpg
หลักการวิศวกรรมระบบราง

ชื่อผู้แต่ง :  วิชัย ศิวะโกศิษฐ
จำนวนหน้า :  335 หน้า
ราคา :  300 บาท

วิศวกรรมระบบรางเป็นสาขาที่ใช้หลักการทางวิศวกรรมที่หลากหลาย เพื่อประยุกต์กับองค์ประกอบของระบบราง ตำราหลักการวิศวกรรมระบบรางมีความเหมาะสมกับผู้มีพื้นฐานทางวิศวกรรมในระดับเริ่มต้นและสามารถใช้ตำรานี้ในการศึกษาด้วยตนเองได้ เนื้อหาของตำราครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวกับภาพรวมของระบบราง ทางถาวร รถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ ปฏิสัมพันธ์ของล้อและราง การเคลื่อนที่ของรถไฟ การเดินรถ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบำรุงรักษาระบบราง การเรียนรู้หลักการวิศวกรรมระบบรางจะช่วยให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจภาพรวมของระบบรางได้ดี สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่มีความสนใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านวิศวกรรมระบบรางได้ต่อไป
13-64.jpg
วิทยาศาสตร์การอาหารของลิพิดและผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง :  นพรัตน์ ปราบสงบ
จำนวนหน้า :  254 หน้า
ราคา :  310 บาท

วิทยาศาสตร์การอาหารของลิพิดและผลิตภัณฑ์ กล่าวถึง วิทยาศาสตร์การอาหารของลิพิดที่เกี่ยวกับการแสดงสมบัติเชิงหน้าที่ของลิพิดในผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตอาหารให้มีลักษณะและคุณภาพตามต้องการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับลิพิด พร้อมรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีและมีคุณภาพต่อไป

11-64.jpg
English for Ground and Flight Attendants

ชื่อผู้แต่ง :  Chariti Khuanmuang
จำนวนหน้า :  230 หน้า
ราคา :  280 บาท

This interdisciplinary book is designed for students who wish to pursue their future career as ground and flight attendants. It is suitable for students with an intermediate level of English proficiency. The emphasis of the book is placed on English language skills required to perform the tasks of ground and flight attendants. Reading passages and audios have been created based on authentic materials and the author’s direct experience in aviation. Essential grammar points have been selected to help students improve their communication in various situations involving airline safety and service.

 

 หลักวิทยาเอนไซม์.jpg
หลักวิทยาเอนไซม์

ชื่อผู้แต่ง :  ประชุมพร คงเสรี
จำนวนหน้า :  132 หน้า
ราคา :  200 บาท

หลักวิทยาเอนไซม์ เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ สมบัติและการทำงานของเอนไซม์ กฎของอุณหพลศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาและการทำงานของเอนไซม์ การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์และจลนศาสตร์ของเอนไซม์ตามสมการมิเคลลิส-เมนเทน การยับยั้งและควบคุมกิจกรรมของเอนไซม์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างและงานวิจัยการทำงานของเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ จากประสบการณ์ของผู้เรียบเรียง ได้อธิบายไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการคำนวณตามสมการคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของเอนไซม์ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขณะที่เกิดปฏิกิริยาได้อย่างเป็นรูปธรรม

03-64.jpg
วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
จำนวนหน้า :  264 หน้า
ราคา :  260 บาท

วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานจากหลายรายวิชา ในสาขาไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารแอนะล็อก การสื่อสารดิจิทัล การสื่อสารไร้สาย การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย การสื่อสารผ่านดาวเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เห็นภาพรวม และเข้าใจหลักการพื้นฐานของการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสื่อสารและการประยุกต์ใช้ ที่ทันสมัย เช่น Wi-Fi OFDM FTTH ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หรือผู้สนใจทั่วไป
05-64.jpg
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

ชื่อผู้แต่ง :  รุ่งนภา อดิศรมงคล
จำนวนหน้า :  303 หน้า
ราคา :  290 บาท

กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ เล่มนี้  อธิบายถึงกระบวนการดำเนินคดีทั้งล้มละลายและฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งประกอบด้วยหลักกฎหมาย พร้อมสอดแทรกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง และภาพแผนผังในกระบวนการดำเนินคดี เพื่อช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจในเนื้อหาได้โดยง่าย จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

04-64.jpg
อุณหพลศาสตร์ I

ชื่อผู้แต่ง :  สมภพ จรุงธรรมโชติ
จำนวนหน้า :  294 หน้า
ราคา :  250 บาท

อุณหพลศาสตร์ หรือเทอร์โมไดนามิกส์ เป็นวิชาที่นิสิตและนักศึกษาด้านวิศวกรรมในหลายสาขาต้องเรียน เพราะเป็นพื้นฐานการศึกษาสมบัติของสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านพลังงาน

“อุณหพลศาสตร์ I” เล่มนี้มี 8 บท ซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็นที่สำคัญ โดยเริ่มจากพื้นฐานที่ผู้ศึกษาควรรู้ อาทิ ความหมายของสมบัติต่าง ๆ ของสารและการหาสมบัติจากการเปิดตาราง จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อหากฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ หรือกฎอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญสำหรับวิศวกรที่ต้องนำไปใช้ในการทำงาน และส่วนสุดท้ายเป็นกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ความร้อนและเครื่องทำความเย็น สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ที่เรียกว่า เอนโทรปี การวิเคราะห์การก่อกำเนิดเอนโทรปีและสภาพผันกลับไม่ได้ รวมทั้งการวิเคราะห์เอกซ์เซอยี

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การอธิบายหลักการประมาณค่าระหว่างช่วง ควบคู่กับการใช้ฟังก์ชันของโปรแกรม Microsoft Excel วิธีการใช้ฟังก์ชัน Goal Seek ของโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการแก้สมการที่มีความซับซ้อน รวมทั้งยังมีแบบฝึกหัดพร้อมคำตอบท้ายบทให้ผู้อ่านได้ทดลองทำเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการคำนวณอีกด้วย

02-64.jpg
พันธุศาสตร์เชิงปริมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช

ชื่อผู้แต่ง :  พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
จำนวนหน้า :  340 หน้า
ราคา :  350 บาท

“พันธุศาสตร์เชิงปริมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช” ให้ความรู้พื้นฐานเริ่มตั้งแต่ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของประชากร ความคล้ายคลึงระหว่างเครือญาติ การประเมินองค์ประกอบความแปรปรวนของอิทธิพลทางพันธุกรรมโดยใช้แผนการผสมพันธุ์แบบ North Carolina แผนการผสมพันธุ์แบบพบกันหมดและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่ว จากนั้นได้นำเสนอแนวคิดของอัตราพันธุกรรม การตอบสนองต่อการคัดเลือก สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏ พื้นฐานเสถียรภาพของพันธุ์พืช วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพวิธีรีเกรสชันเส้นตรง การวิเคราะห์กลุ่มและองค์ประกอบหลัก การประยุกต์ใช้สถิติหลายตัวแปรในการประเมินพันธุ์พืช ได้แก่ AMMI, pattern analysis และ GGE biplot ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มยีนควบคุมลักษณะเชิงปริมาณ และการกำหนดตำแหน่งยีนโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

 

22-63.jpg
วิศวกรรมขนส่ง

ชื่อผู้แต่ง :  ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
จำนวนหน้า :  304 หน้า
ราคา :  300 บาท

วิศวกรรมขนส่งเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญในระดับขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของวิชาวิศวกรรมขนส่งในหลากหลายมิติ โดยประกอบด้วย เนื้อหาทางด้านพื้นฐานของระบบขนส่ง เศรษฐศาสตร์การขนส่ง การวิเคราะห์และประเมินผลระบบขนส่ง แบบจำลองการจราจรและขนส่ง การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งทางอากาศ รวม 8 บท ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วย ทฤษฎี ตัวอย่างโจทย์ แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างกรณีศึกษาอย่างครบถ้วน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป สามารถอ่านและทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ไม่ยาก และจะได้รับประโยชน์เต็มที่ทั้งทางด้านความรู้ และจินตนาการ เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมขนส่งในอนาคตต่อไป
17-63.jpg
แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  ปัญญา แขน้ำแก้ว
จำนวนหน้า :  289 หน้า
ราคา :  290 บาท

“แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น” เนื้อหาประกอบด้วย สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางต่าง ๆ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา และสมการแมกซ์เวลล์ การเรียบเรียงใช้ทฤษฎีแคลคูลัสของเวกเตอร์ในการอธิบายที่มาและความสัมพันธ์ของปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า การกระจัดทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ศักย์เวกเตอร์แม่เหล็ก กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์-เฮนรี และสมการของแมกซ์เวลล์ มีการพิจารณาเงื่อนไขความต่อเนื่องของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กบริเวณผิวรอยต่อของตัวกลางแบบต่าง ๆ ตลอดจนสมการของแมกซ์เวลล์ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาวิชาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสาขาฟิสิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

15-63.jpg
วิยุตคณิต

ชื่อผู้แต่ง :  วัชรพัฐ เมตตานันท
จำนวนหน้า :  368 หน้า
ราคา :  350 บาท

หนังสือเล่มนี้แนะนำความรู้พื้นฐานของ วิยุตคณิต ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาที่กระชับ อธิบายผ่านตัวอย่างที่น่าสนใจจำนวนมาก เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยความรู้ด้านตรรกศาสตร์เบื้องต้น การพิสูจน์ความจริงทางคณิตศาสตร์ การนับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีจำนวน และทฤษฎีกราฟ โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะเหล่านี้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ และนักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป

08-63.jpg
ชีววิทยาระบบของรา

ชื่อผู้แต่ง :  วรรณวิภา วงศ์แสงนาค
จำนวนหน้า :  177 หน้า
ราคา :  380 บาท

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาระบบ โดยเริ่มต้นกล่าวถึงความสำคัญ และที่มาของชีววิทยาระบบ การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ทั้งจีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมแทโบโลมิกส์ ชีวสารสนเทศ ตลอดจนเครือข่ายทางชีววิทยา การพัฒนาแบบจำลองระดับจีโนม วิศวกรรมเมแทบอลิก ชีววิทยาสังเคราะห์ และฐานข้อมูลทางชีววิทยาระบบ เพื่อใช้ในการศึกษาชีววิทยาระบบแบบองค์รวมในสิ่งมีชีวิตที่สนใจ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างราชนิดต่างๆ เป็นโมเดลในการศึกษาทางชีววิทยาระบบ
10-63.jpg
แคลคูลัสเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :  ภัทราวดี ประเสริฐสังข์
จำนวนหน้า :  232 หน้า
ราคา :  220 บาท

แคลคูลัส (Calculus) เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตำรา แคลคูลัสเบื้องต้นเล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์การประยุกต์ของอนุพันธ์การหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบซึ่งอธิบายถึงนิยาม ทฤษฎีบทและการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญ ตลอดจนการยกตัวอย่างและแสดงวิธีทำโดยละเอียดเพื่อให้สามารถศึกษาตำราเล่มนี้ได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมคำตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้ศึกษายิ่งขึ้น

 

 

06-63.jpg
การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด

ชื่อผู้แต่ง :  วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
จำนวนหน้า :  363 หน้า
ราคา :  350 บาท

การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่องสัญญาณไร้สาย การสื่อสารผ่านช่องสัญญาณไร้สายทั้งในกรณีการส่งสารแบนด์แคบและแบนด์กว้าง เช่นOFDM การสื่อสารหลายสายอากาศ (MIMO) รวมทั้งช่องสัญญาณหลายผู้ใช้การเพิ่มสมรรถนะของช่องสัญญาณไร้สาย นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการประยุกต์ใช้การป้อนกลับที่จำกัด ร่วมกับการส่งสารในมาตรฐาน LTE ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 อีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 4G นักวิจัย วิศวกร คณาจารย์ และนิสิตในสาขาการสื่อสารไร้สาย

sex tubeporno izle