.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 56 guests online
การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2
ผู้แต่ง รศ.สิริวรรณ นันทจันทูล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 306 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 974-537-386-9
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือ การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2  เสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับคำแนะนำการเขียนเพื่อการสื่อสาร  โดยเฉพาะเพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน  ดังนี้  การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์  การเขียนบทความในหนังสือพิมพ์  การเขียนบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์  การเขียนบทรายการเพื่อการสื่อสารทางวิทยุกระจายเสียง  ได้แก่  บทข่าววิทยุ  บทรายงานพิเศษ  บทรายการสารัตถคดีเฉพาะเรื่อง  บทรายการเพลง  บทละครวิทยุ  การเขียนบทรายการเพื่อการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์  ได้แก่  บทรายการสารคดีท่องเที่ยว  บทรายการเกม  บทรายการสัมภาษณ์  และบทละครโทรทัศน์พร้อมตัวอย่าง  จุดประสงค์ที่ผู้เขียนเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวใช้เป็นเอกสารคำสอน  และให้ผู้ศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา  รวมถึงให้ผู้ที่สนใจศึกษางานด้านสื่อสารมวลชนใช้เป็นคู่มือในการสร้างงาน  ตลอดจนให้ผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพทางสื่อสารมวลชนใช้เป็นเครื่องมือนำทางสร้างงานและพัฒนางานให้ไปสู่มืออาชีพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle