.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 42 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2557

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

39 ResultsPage 3 of 4
ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-057-3
ชื่อหนังสือ ไทยศึกษา
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาไทยศึกษา
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-028-3
ชื่อหนังสือ ธุรกิจการค้าปลีก
ผู้แต่ง ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-170-9
ชื่อหนังสือ แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง: จากข้อสมมติสู่โลกแห่งความเป็นจริง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-138-9
ชื่อหนังสือ พีชคณิตเชิงเส้น
ผู้แต่ง ดร.พรพิศ ยิ้มประยูร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-133-4
ชื่อหนังสือ ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม
ผู้แต่ง ผศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-142-6
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-049-8
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 11
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-040-5
ชื่อหนังสือ ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง อ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-044-3
ชื่อหนังสือ โรคพืชและการวินิจฉัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-085-6

sex tubeporno izle