.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 206 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-057-3
เนื้อหาโดยย่อ

เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์ มุ่งเป็นการนำเสนอกระบวนการแสวงหาความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม ศาสตร์ โดยใช้กระบวนการที่มีระบบระเบียบแน่นอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดหัวข้อสำหรับการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดสมมติฐาน การกำหนดและนิยามตัวแปร การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวัดและสร้างมาตรวัดตัวแปร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และเสนอรายงานการวิจัย


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle