.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 43 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2562

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

42 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 16
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 160 บาท
ISBN 978-616-556-179-2
ชื่อหนังสือ แลคโตบาซิลลัส: พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 360 บาท
ISBN 978-616-556-239-3
ชื่อหนังสือ วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 420 บาท
ISBN 978-616-556-242-3
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมขนส่ง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-240-9
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 260 บาท
ISBN 978-616-556-185-3
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-232-4
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-213-3
ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
พิมพ์ครั้งที่ 15
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-109-9
ชื่อหนังสือ หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-238-6
ชื่อหนังสือ หลักการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-237-9

sex tubeporno izle