.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 32 guests online
เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 425 หน้า
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-232-4
เนื้อหาโดยย่อ

เศรษฐศาสตร์ครอบครัวเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาด้านแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ได้แก่ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว บทบาทของระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ การตลาด การส่งเสริมการตลาด กฎหมายและสถาบันคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังกล่าวถึงการเงินในระดับครอบครัว ได้แก่ บทบาทของสถาบันการเงิน การจัดการทางการเงิน การวางแผนการออม การลงทุน ภาษี และการประกันภัยของครอบครัว รวมถึงการจัดการด้านที่อยู่อาศัยและมรดก ความผันแปรทางเศรษฐกิจที่มีต่อครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว รวมถึงหลักการจัดการและวางแผนทางการเงิน เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับตัวได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2561-3474 ต่อ 313
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle