.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
หลักการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 320 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-237-9
เนื้อหาโดยย่อ

 

หลักการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเล่มนี้ อธิบายหลักในการประเมินโครงการภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนความแตกต่างระหว่างกรอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการรัฐบาล ที่เน้นสวัสดิการสังคมและเอกชน โดยมุ่งกำไรสูงสุด รวมทั้งแนวทางในการประเมินมูลค่าและการกำหนดอัตราคิดลด เพื่อการปรับค่าเวลาของผลประโยชน์ และต้นทุนที่เกิดจากโครงการสำหรับจัดทำงบกระแสเงินสด จึงนำไปสู่เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุด ลดโอกาสแห่งความล้มเหลวของโครงการได้ และความเข้าใจสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในแง่มุมทางสังคมและเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2561-3474 ต่อ 404
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle