.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2548

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

54 ResultsPage 5 of 6
ชื่อหนังสือ โรคม้า
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-562-4
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
ผู้แต่ง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 240 บาท
ISBN 974-537-770-8
ชื่อหนังสือ สถิติวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 320 บาท
ISBN 974-537-762-7
ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาของพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รศ.ดร.มาลี ณ นคร
รศ.ดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์
ผศ.ดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-814-3
ชื่อหนังสือ สวนสวยช่วยครัว
ผู้แต่ง ผศ.ศศิยา ศิริพานิช
อ.บุบผา คงสมัย
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 90 บาท
ISBN 974-537-657-4
ชื่อหนังสือ สังคมวิทยา
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 12
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 135 บาท
ISBN 974-537-725-2
ชื่อหนังสือ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-579-9
ชื่อหนังสือ สุขภาพเพื่อชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-688-4
ชื่อหนังสือ หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย
ผู้แต่ง ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-633-7
ชื่อหนังสือ หลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา
ผู้แต่ง รศ.เจริญ กระบวนรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-601-9

sex tubeporno izle