.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 55 guests online
สถิติวิจัย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สถิติวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร
ภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 467 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 974-537-762-7
เนื้อหาโดยย่อ

สถิติวิจัย นี้เป็นตำราที่กล่าวถึงหลักสถิติเบื้องต้น ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย ควาามสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร และการทดสอบที่ไม่เกี่ยวกับพารามิเตอร์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยด้านต่าง ๆ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle