.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 11 guests online
ขั้นตอนการจัดพิมพ์หนังสือ

ตำราเขียนใหม่
     1. ผู้สร้างสรรค์ผลงานกรอกแบบเสนอเพื่อขอให้พิจารณาจัดพิมพ์ ตามแบบฟอร์ม KUP 01  เสนอต่อสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมต้นฉบับจำนวน 1 ชุด
     2. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการบริหารของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อพิจารณาขั้นต้น  และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบรรณาธิการประเมินคุณภาพตำรา  (กำหนดเสร็จประมาณ 1 เดือน)
     3. บรรณาธิการดำเนินการประเมินคุณภาพตำรา  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตำราของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตามแบบฟอร์ม KUP 11 และ KUP 12  (กำหนดเสร็จประมาณ 3 เดือน)
     4. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ส่งต้นฉบับให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานแก้ไข ปรับปรุง และจัดทำเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ (ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรมและ/หรือเอกสารและสิ่งอ้างอิง  และดัชนี)  (กำหนดเสร็จประมาณ 1 เดือน  หากเกิน 3 เดือน  ต้องมีการพิจารณาใหม่)
     5. ผู้สร้างสรรค์ผลงานเสนอต้นฉบับที่สมบูรณ์ให้คณะกรรมการบริหารของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พิจารณารูปแบบและจำนวนจัดพิมพ์
     6. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดสอบราคาการจัดพิมพ์หนังสือกับโรงพิมพ์ต่าง ๆ  (กำหนดเสร็จประมาณ 2 สัปดาห์)
     7. คณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พิจารณาคัดเลือกโรงพิมพ์
     8. ดำเนินการจัดทำอาร์ตเวิร์ค รูปเล่ม และ ปก โดยโรงพิมพ์  ตรวจพิสูจน์อักษรโดยผู้สร้างสรรค์ผลงาน  และติดต่อขอข้อมูลทางบรรณานุกรม และ ISBN  โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     9. กำหนดราคาหน้าปก และอัตราค่าลิขสิทธิ์  โดยคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     10. เมื่อหนังสือจัดพิมพ์แล้วเสร็จ  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดส่งให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานจำนวน 10 เล่ม  และจัดส่งตัวแทนจัดจำหน่ายต่อไป  หนังสืออีกส่วนจัดส่งไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานต่าง ๆ

ตำราจัดพิมพ์ซ้ำ

     การดำเนินงานจัดพิมพ์ซ้ำอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ฯ

 
sex tubeporno izle