.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online
การบรรยาย หัวข้อ "การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 มิ.ย. 64


 

ศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  รุ่งธนเกียรติ ผู้จัดการสำนักพิมพ์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
หัวข้อ "การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในรูปแบบออนไลน์ 
sex tubeporno izle