.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช
ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2561
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 294 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-168-6
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหัวใจสำคัญในการพัฒนาและการประยุกต์ระบบ HACCP (Hazard Analysis and critical Control Point) หรือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระบบสากลว่า สามารถประกันความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สาระสำคัญของหนังสือประกอบด้วย องค์ความรู้พื้นฐานและข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับการการระบุอันตรายสำคัญต่อกับความปลอดภัยอาหาร (Significant Food safety hazard) ในวัตถุดิบและแต่ละขั้นตอนของการผลิตอาหาร แนวทางสำหรับการวิเคราะห์อันตรายที่ชัดเจน และการประยุกต์ฝังตัดสินใจ (Decision tree) แนวคิดใหม่แบบ 3 คำถามที่ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ เพื่อกำหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical control Point) ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารอื่นๆ ที่บูรณาการระบบ HACCP เป็นหลักสำคัญ เพื่อประกันความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหารอาทิ ISO 22000: 2005  British Retail Consortium (ฺBRC) และ Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเริ่มอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย หรือเลือกอ่านเฉพาะบทผู้ประกอบการ หรือบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยอาหาร และผู้สนใจทั่วไป ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านระบบ HACCP หรือสนใจติดตามข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ และเสริมสร้างความมั่นใจ สำหรับการนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและการประยุกต์ระบบ HACCP ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดการความปลอดภัยอาหาร ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยสู่สากล


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle