.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
ภาควิชาศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 250 หน้า
ราคา 210 บาท
ISBN 978-616-556-103-7
เนื้อหาโดยย่อ

การวิจัยเป็นการค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการที่รัดกุมเป็นระบบในขอบเขตปัญหาที่กำหนดไว้ โดยมีแนวคิดหรือทฤษฎีมาสนับสนุนเพื่อให้องค์ความรู้ที่ค้นพบมีความน่าเชื่อถือ  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการวิจัยด้านภาษาศาสตร์  และสาขาวิชาใกล้เคียงแก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป  โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการวิจัยมาก่อน  โดยเริ่มจากความหมายของการวิจัย เทคนิคการหาหัวข้อวิจัย การออกแบบการวิจัย การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัยการเขียนข้อเสนองานวิจัย ฯลฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ว่าด้วยการใช้สถิติเพื่อการวิจัยนั้น ผู้เขียนพยายามอธิบายให้ชัดเจนที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้อ่านในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา  ซึ่งโดยทั่วไปมักมีพื้นฐานทางการคำนวณไม่มากนัก


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle