.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 13 guests online
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 295 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-124-2
เนื้อหาโดยย่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีมุมมองของสิ่งแวดล้อมเชิงมิติบทบาท เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจการประยุกต์สิ่งแวดล้อมไปสู่สมรรถนะความยั่งยืน โดยศึกษาการวิเคราะห์ระบบและสถานภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกิดพื้นฐานในการวางแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงเข้าสู่หลักการจัดการแบบผสมผสานในการวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์วิธีการและกระบวนการผสมผสานแนวการจัดการสู่การสร้างแผนการจัดการแบบผสมผสาน ลำดับต่อมาจึงเป็นการจัดการแบบผสมผสานของหน่วยจัดการให้เกิดสมรรถนะความยั่งยืนของหน่วยจัดการ ทั้งนี้เพื่อจัดการให้ทรัพยากรมีศักยภาพการใช้แบบยั่งยืน สามารถจัดการของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนได้ ตลอดจนควบคุมกิจรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับโครงการและระดับพื้นที่ และท้ายสุดเป็นการชี้นำให้เห็นถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน้ำ ซึ่งกำลังใช้ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำอยู่ในปัจจุบันนี้


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle