.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและกรณีศึกษา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและกรณีศึกษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 361 หน้า
ราคา 270 บาท
ISBN 974-537-521-7
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิทยาการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไว้อย่างละเอียด  โดยจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในด้านต่าง ๆ  การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ  ระบบการเผาไหม้  ระบบอัดอากาศ  การใช้ฉนวนกันความร้อน  การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบหม้อแปลงไฟฟ้า  การจ่ายกระแสไฟฟ้ารวมถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  รวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานที่สมบูรณ์ที่สุดและสามารถนำไปใช้ในงานจริงในวิชาชีพวิศวกรรมที่ปรึกษาทางด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการออกแบบโรงงานอย่างอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle