.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 15 guests online
แพลงก์ตอนพืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แพลงก์ตอนพืช
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
ภาควิชาชีววิทยาประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 851 หน้า
ราคา 600 บาท
ISBN 974-553-902-3
เนื้อหาโดยย่อ

แพลงก์ตอนพืช  เป็นสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ  สุดแต่คลื่นลมและกระแสน้ำจะพัดพาไป  แพลงก์ตอนพืช  มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ  เนื่องจากเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น (primary  producer)  โดยใช้พลังงานจากแสงแดดหรือพลังงานจากแหล่งอื่นเพื่อผลิตอาหารในรูปของโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ฯลฯ  ดังนั้นชนิด  ปริมาณ  ความหลากหลายของรูปร่างลักษณะการแพร่กระจาย  ฯลฯ  ของแพลงก์ตอนพืชจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระบบนิเวศ  ฉะนั้นการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  การจัดการสิ่งแวดล้อมในน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง  จำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องแพลงก์ตอนพืชเป็นความรู้พื้นฐาน  เช่น  ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ  เป็นต้น
ตำราเล่มนี้นับว่าเป็นตำราเล่มแรกของประเทศไทยที่ได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดของแพลงก์ตอนพืชทั้งน้ำจืดและน้ำทะเล  โดยรวมแพลงก์ตอนพืชที่พบเสมอในประเทศไทยไว้เป็นจำนวนถึง 11 classes  รวมทั้งแพลงก์ตอนพืชที่คาดว่าจะมีการศึกษากันมากขึ้นในอนาคต  เช่น  Class  Prymnesiophyceae  และ  Prasinophyceae  ไว้ด้วย

bonusuri case de pariuri online omnibet.ro bonusuri pariuri online
เนื้อหาสาระของตำราแพลงก์ตอนพืชมี 5 บทด้วยกัน  บทที่ 1 เป็นคำนำว่าด้วยคำจำกัดความของแพลงก์ตอนพืช  ประวัติการศึกษา  ประโยชน์และโทษ  และการจำแนกเบื้องต้นของแพลงก์ตอนพืช  บทที่ 2 ถึง บทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องเฉพาะของแพลงก์ตอนพืช 3 ดิวิชัน (รวมทั้งหมด 11 Classes) เรียงตามลำดับ  ได้แก่  Cyanophyta,  Chlorophyta  และ  Chromophyta  ซึ่งจะกล่าวถึงคุณลักษณะจำเพาะของแต่ละกลุ่มของแพลงก์ตอนพืช  ชีววิทยา  การแพร่กระจาย  การจำแนกหมวดหมู่  และการจำแนกชนิด  ส่วนบทที่ 5 กล่าวถึงวิธีการศึกษาและการจำแนกแพลงก์ตอนพืชออกเป็นกลุ่มย่อย  บทนี้จะเป็นเรื่องแพลงก์ตอนพืชทะเลที่มีหนวดโดยเฉพาะ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถศึกษาตัวอย่างได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น  เนื่องจากมีคีย์และภาพประกอบอยู่ในหน้าเดียวกัน  ทำให้ผู้ศึกษาสามารถจำแนกแพลงก์ตอนพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ดีที่สุดของตำราเล่มนี้คือ มีภาพประกอบคำอธิบาย (text figure)  ในเล่มถึง 104 ภาพ  และการเขียนคำศัพท์ในเรื่องมีทั้งที่เขียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เพื่อให้ผู้อ่านได้คุ้นเคยกับศัพท์เทคนิค  ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจจากตำรา หรือวารสารต่างประเทศได้ ที่สำคัญที่สุดคือ  มีภาพของแพลงก์ตอนพืชจำนวนมากกว่า 1,500 ภาพ  ใน 112 แผ่นภาพ  ซึ่งอยู่ท้ายเล่ม  ภาพเหล่านี้มีประโยชน์มากในการจำแนกชนิดแพลงก์ตอนพืช  ถึงแม้ว่าผู้อ่านที่ไม่ได้เรียนวิชาแพลงก์ตอนพืชมาก่อน  ก็สามารถใช้ภาพประกอบและคำอธิบายในเล่มช่วยให้ศึกษาแพลงก์ตอนพืชได้ด้วยตัวเอง  นับว่าตำราเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิต นักศึกษา นักวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และผู้สนใจเป็นจำนวนมาก  ในที่สุดจะช่วยให้วงการศึกษาแพลงก์ตอนพืชของไทยพัฒนายิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle