.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 67 guests online
การสำรวจดิน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสำรวจดิน
ผู้แต่ง รศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 733 หน้า
ราคา 500 บาท
ISBN 974-553-703-9
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือ  การสำรวจดิน  มีเนื้อหาสาระที่เน้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของดิน  กระบวนการทางดิน  ลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏในดิน  และสภาพแวดล้อมของดิน  รวมทั้งแนวคิดในการใช้ทรัพยากรดิน  อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของที่ดิน  ครอบคลุมสาระของวิธีการ  และเทคนิคในการศึกษาดินทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ  รวมถึงการจำแนกดิน  โดยเฉพาะอนุกรมวิธานดิน  กับการแปลความหมายข้อมูลทรัพยากรดิน  เพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและด้านอื่น ๆ  ในการวางแผนการใช้ที่ดินที่ถูกต้อง  นอกจากจะใช้ประกอบการศึกษาดินเพื่อการเกษตรแล้ว  ยังสามารถใช้กับการศึกษา  และงานด้านภูมิศาสตร์  ธรณีวิทยา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากร  นิเวศวิทยา  วิศวกรรมโยธา  และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle