.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 51 guests online
หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง รศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2566
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 217 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-027-6
เนื้อหาโดยย่อ

วามสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations : IR)  เป็นวิชาที่น่าสนใจและชวนศึกษา  เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ  มีหลากหลายมิติ  หลากหลายระดับ  และมีขอบเขตที่กว้างขวาง  นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังเป็นเรื่องใกล้ตัว  และเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวันที่สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้ง ด้านบวกและด้านลบ  เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้มี 8 บท  ประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  อำนาจและผลประโยชน์แห่งชาติ  เครื่องมือในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2-ปัจจุบัน  องค์การระหว่างประเทศในปัจจุบัน  และบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
เนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ  เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  มีขอบเขตกว้างขวาง  และซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายให้ครอบคลุมได้ทั้งหมด  อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้พยายามนำเสนอเนื้อหาอย่างง่าย  เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจมากขึ้น  และรู้จักนำความรู้เกี่ยวกับหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปประยุกต์ใช้ อธิบายเหตุการณ์ปัจจุบัน  อันจะเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รองศาสตราจารย์จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
sex tubeporno izle