.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 44 guests online
ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2566
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 217 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-275-1
เนื้อหาโดยย่อ

ทฤษฎีเกม ใช้เป็นเครื่องมือหลักของนักกลยุทธ์ในองค์กรชั้นนำ อาทิ การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสังคม สำหรับทำความเข้าใจสถานการณ์ปฏิสัมพันธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัด โดยคำนึงถึงผลกระทบและการตอบโต้จากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รวดเร็ว

หนังสือเล่มนี้ ให้รายละเอียดทฤษฎีเกมในฐานะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์เชิงปฏิสัมพันธ์ องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้โมเดลเชิงวิเคราะห์ เน้นอธิบายเกมตัดสินใจพร้อมกัน เกมสลับกันตัดสินใจ เกมที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เกมที่เกิดขึ้นซ้ำ การใช้ข้อมูลในสถานการณ์เกม เทคนิคการตรวจสอบแบบเซลล์ต่อเซลล์ แผนผังต้นไม้ เทคนิควิเคราะห์เหตุผลย้อนกลับ การใช้กฎของเบย์ ปัญหามอนตี ฮอลล์ ดุลยภาพเบย์-แนช การใช้กลยุทธ์ผสม วิธีเปลี่ยนสถานการณ์เกม การใช้กลยุทธ์ตอบโต้ เกมส่งสัญญาณ เกมลงคะแนนเลือกตั้ง และเกมการประมูล


 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 08-6345-1465
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle