.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
การวิเคราะห์สถิติด้วย R: การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์สถิติด้วย R: การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์
ผู้แต่ง รศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 306 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-249-2
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือการวิเคราะห์สถิติด้วย R: การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการความรู้ทางสถิติควบคู่ไปกับการใช้ซอฟต์แวร์ R โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย descriptive statistics, t-test, one-way ANOVA, simple correlation, simple linear regression, multiple linear regression และ logistic regression รวมถึงสถิติแบบ nonparametric test พร้อมทั้งให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางสถิติ วิธีการคำนวณ การใช้งานซอฟต์แวร์ และการแปลผลอย่างครบถ้วน โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 0-3435-1901 - 3 ต่อ 1601
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle