.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 11 guests online
ขั้นตอนการเสนอขอยืมเงินเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ

นอกจากสำนักพิมพ์ มก. จะให้บริการจัดพิมพ์หนังสือโดยสำนักพิมพ์ มก. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แล้ว ยังให้บริการยืมเงินเพื่อจัดพิมพ์ หนังสือแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกรณีที่ต้องการจะดำเนินการจัด พิมพ์ด้วยตนเอง โดยไม่มีดอกเบี้ยในวงเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ถ้วน มีขั้นตอนการเสนอขอยืมเงิน  ดังนี้

1.  ยื่นเรื่องยืมเงินเพื่อจัดพิมพ์หนังสือต่อสำนักพิมพ์
เอกสารที่ใช้
- แบบแสดงความจำนงขอยืมเงิน  (KUP02)
- ใบเสนอราคาจากผู้จัดพิมพ์
- ต้นฉบับหนังสือที่จะจัดพิมพ์
2. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์
3. แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์
4. ทำสัญญายืมเงิน  เมื่อจัดพิมพ์หนังสือเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่ใช้
- ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของจากผู้จัดพิมพ์ 
- หนังสือที่จัดพิมพ์เสร็จแล้ว 3 เล่ม
- สัญญายืมเงินเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ  (KUP03)  3 ชุด
- สัญญารับสภาพหนี้  (KUP04)  3 ชุด
- หนังสือค้ำประกัน  (KUP05)  3 ชุด
- สำเนาเงินเดือนล่าสุด
5. สำนักพิมพ์ตรวจสอบเอกสารแล้ว เสนอเรื่องต่อกองคลังมหาวิทยาลัย
6. สำนักพิมพ์แจ้งผลให้ผู้ยืมเงินทราบ แล้วจ่ายค่าพิมพ์ให้กับผู้จัดพิมพ์

ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงขอยืมเงิน (KUP02)

 
sex tubeporno izle