.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 15 guests online
เกี่ยวกับสำนักพิมพ์ มก.
 


ประวัติสำนักพิมพ์ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของตำราและสิ่งตี พิมพ์ทางวิชาการซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้  ความนึกคิด  พร้อมทั้งยกคุณภาพของอาจารย์และนิสิตให้มีความรู้ความสามารถทันยุคทันสมัย ปัจจุบันแล้ว  ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กว้างขึ้น  ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยคณะกรรมการตำราและเสริมสร้างบรรยากาศทางการศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการก่อตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น  เพื่อเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิมพ์  เผยแพร่ผลงานเขียนทางวิชาการของคณาจารย์  โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 2211/2538  ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2538  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ มก.  ชุดแรกขึ้น  เพื่อจัดทำระเบียบว่าด้วยสำนักพิมพ์ มก.  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย  ประกาศ  ณ  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  สำนักพิมพ์ มก.  จึงเริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี  พ.ศ. 2539  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  โดยสำนักพิมพ์ มก.  สามารถผลิตผลงานได้เพิ่มขึ้นทุกปีและเป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน แวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของสำนักพิมพ์ มก.

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สร้างสรรค์ตำราและหนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ
2. ผลิตตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ  และได้มาตรฐานด้านรูปแบบการพิมพ์
3. ให้ความรู้ด้านการสร้างงานวิชาการและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
4. พัฒนาการผลิตตำราในรูปแบบต่างๆ  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การให้บริการของสำนักพิมพ์ มก.

1. จัดพิมพ์หนังสือ  ตำรา  และเอกสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ  โดยสำนักพิมพ์ มก.  จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการพิมพ์  ส่วนเจ้าของผลงานจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ตามระเบียบของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
2. สนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อการจัดพิมพ์  ในกรณีที่อาจารย์ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการต้องการที่จะดำเนินการจัด พิมพ์ด้วยตนเอง  ก็อาจยืมเงินเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ได้จากสำนักพิมพ์ มก.  โดยไม่มีดอกเบี้ย  ในวงเงินที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้วน
3. ประชา สัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ มก.  ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง  โดยจัดทำรายชื่อหนังสือ  และข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือของมหาวิทยาลัย  เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
4. ให้บริการในด้านการจัดเตรียมต้นฉบับ  การทำสำเนา  การออกแบบและการวาดภาพ today football betting tips oddslot.com best football predictions


ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

ปรัชญา
คลังแห่งปัญญา  แหล่งผลิตตำราคุณภาพ

ปณิธาน
สำนักพิมพ์ มก.  มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตำราวิชาการที่มี
คุณภาพในสาขาต่างๆ  ให้สอดคล้องกับความเจริญ
ก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของสังคม
ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ

 
sex tubeporno izle