.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
พีชคณิตเชิงเส้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พีชคณิตเชิงเส้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรพิศ ยิ้มประยูร
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.25x26 ซม.
จำนวน 394 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-133-4
เนื้อหาโดยย่อ

พีชคณิตเชิงเส้นเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ และปริภูมิเวกเตอร์ ถือได้ว่าพีชคณิตเชิงเส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกสาขาวิชาทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาขาพีชคณิตนามธรรมและการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน พีชคณิตเชิงเส้นมีบทบาทสำคัญเข้าไปเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ในหลายวิชาทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจะใช้เมทริกซ์เป็นเครื่องมือในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 8 บท คือ เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ ฐานหลักและมิติของปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ ปริภูมิผลคูณภายใน และการประยุกต์ของพีชคณิตเชิงเส้น โดยจะมีการนำเสนอแนวคิดบทนิยาม การพิสูจน์ทฤษฎีบทแต่ละทฤษฎีบทโดยละเอียด ตามด้วยการยกตัวอย่างประกอบซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาด้วยตัวเอง และเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับครู อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle