.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 332 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-190-7
เนื้อหาโดยย่อ

นับจากการพิมพครั้งแรกในป พ.ศ. 2539 จนถึง ปจจุบันไดปรับปรุงเนื้อหาเปนระยะจนถึงการพิมพ ครั้งที่ 6 ดังนั้นในการพิมพครั้งนี้คณาจารยจึงถือโอกาส ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมใหครอบคลุมและทันสมัยมาก ขึ้น ทําใหตองแบงหนังสือเป น 2 เลม โดยเนื้อหาในเลม แรกเกี่ยวของกับความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ อาหาร พื้นฐานเกี่ยวกับสวนประกอบอาหาร จุลินทรีย ในอาหาร อาหารดัดแปรพันธุกรรม การเก ็ บรักษาเมล ็ ด ธัญพืช วัตถุเจือปนอาหาร ตลอดจนหลักการแปรรูป อาหาร โดยอธิบายถึงปฎิบัติการเฉพาะหนวย การ แปรรูปโดยใชความรอน การแชเยือกแข็ ง การทําแหง การใชพลังงานไมโครเวฟ และการฉายรังสีอาหาร การ ถนอมรักษาอาหารดวยสารเคมี คุณภาพอาหารและการ ควบคุม สําหรับเลมที่ 2 เนนเนื้อหาความรูในดานเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไดแก นม ไข เนื้อ สัตว สัตวนํา ไขมัน นํามัน ผัก ผลไม เมล ็ ดถั่ว นัต พืชหัว ธัญชาติ ขนมอบ เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ลูกกวาด และช ็อกโกแลต อาหารหมักดองและแนวทางการจัดการ สุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนให แนวคิดดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร จากประสบการณของคณาจารยนับจากการกอ ตั้งภาควิชามานานกวา 50 ป จึงหวังเปนอยางยิงวา ่ ความรูที่ไดถายทอดไวในหนังสือทั้ง 2 เลมนี้ สามารถ สงผลใหผูอานทั้งที่เปนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดรับประโยชนเพื่อรวมกันพัฒนาสังคมและประเทศ ชาติ ดวยผลิตภัณฑอาหารที่ดี มีคุณภาพ และรักษาสิ่ง แวดลอมอยางยั่งยืนตอไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

2ebook.com

Ookbee.com


 
sex tubeporno izle