.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 22 guests online
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 1
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 1
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.25x26 ซม.
จำนวน 335 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-189-1
เนื้อหาโดยย่อ

นับจากการพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ปรับปรุงเนื้อหาเป็นระยะจนถึงการพิมพ์ ครั้งที่ 6 ดังนั้นในการพิมพ์ครั้งนี้คณาจารย์จึงถือโอกาส ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและทันสมัยมาก ขึ้น ทําให้ต้องแบ่งหนังสือเป็น 2 เล่ม โดยเนื้อหาในเล่มแรกเกี่ยวข้องกับความรู้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ อาหาร พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบอาหาร จุลินทรีย์ ในอาหาร อาหารดัดแปรพันธุกรรม การเก ็ บรักษาเมล็ด ธัญพืช วัตถุเจือปนอาหาร ตลอดจนหลักการแปรรูป อาหาร โดยอธิบายถึงปฎิบัติการเฉพาะหน่วย การแปรรูปโดยใช้ความร้อน การแช่เยือกแข็ง การทําแห้ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ และการฉายรังสีอาหาร การถนอมรักษาอาหารด้วยสารเคมี คุณภาพอาหารและการควบคุม สําหรับเล่มที่ 2 เน้นเนื้อหาความรู้ในด้านเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ไขมัน น้ำมัน ผัก ผลไม้ เมล็ดถั่ว นัต พืชหัว ธัญชาติ ขนมอบ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลูกกวาด และช็อกโกแลต อาหารหมักดองและแนวทางการจัดการ สุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนให้แนวคิดด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากประสบการณ์ของคณาจารย์นับจากการก่อตั้งภาควิชามานานกว่า 50 ปี จึงหวังเป็นอย่างยิงว่า ่ ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ สามารถ ส่งผลให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับประโยชน์เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ด้วยผลิตภัณฑฺ์อาหารที่ดี มีคุณภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle