.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
ญี่ปุ่นสมัยใหม่
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ญี่ปุ่นสมัยใหม่
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50x26 ซม.
จำนวน 286 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-219-5
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นช่วงที่ญี่ปุ่นพัฒนาตนเองเป็นรัฐสมัยใหม่จนถึงต้นศตวรรษที่ 21 ซึ่งญี่ปุ่นประสบทั้งความสำเร็จ ความล้มเหลว และการปรับตัวอันสามารถเป็นแบบอย่าง แนวทาง และบทเรียนให้กับการพัฒนาของประเทศต่างๆ เนื้อหาในหนังสือเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองสมัยโทกุงาวะ ซึ่งเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งการสร้างความทันสมัย ตามด้วยการศึกษากระบวนการสร้างชาติสมัยใหม่ การต่อสู้ในระบบการเมืองแบบรัฐสภาแต่ประสบกับความล้มเหลว เปิดทางนำไปสู่ระบบเผด็จการทหารนิยมและลัทธิชาตินิยมสุดโต่ง การรุกรานดินแดนต่าง ๆ อันเป็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านการเกิด “ญี่ปุ่นใหม่” หลังสงครามกับพันธะผูกพันให้ต้องอยู่ภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมสหรัฐ – ญี่ปุ่น ขณะเดียวกันก็สามารถเปิดตัวสู่เวทีโลกอีกครั้งอย่างรวดเร็วและภาคภูมิผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ นอกจากนี้เนื้อหายังได้ศึกษาวิเคราะห์ต่อไปถึงทศวรรษที่ 1990 หรือยุคหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา อันเป็นยุคที่สังคมญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหารุมเร้า ทั้งความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสังคม หรือที่เรียกกันว่า ภาวะ “เสียศูนย์” อย่างต่อเนื่อง


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2561-3484 ต่อ 719
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle