.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 26 guests online
การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.25x26 ซม.
จำนวน 261 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 978-616-556-215-7
เนื้อหาโดยย่อ

การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม แนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้อธิบายกลไกการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในระบบนิเวศใหม่ รวมถึงแนวทาง ขั้นตอน และรายละเอียดที่ใช้ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ได้แก่ การใช้แบบประเมินความเสี่ยงของการเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน การควบคุมและจัดการด้วยวิธีกล การใช้สารเคมี และการควบคุมด้วยชีววิธี หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอกฎหมายขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และในตอนท้ายยังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานให้มากขึ้น  เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2579-3877 ต่อ 412
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle