.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50x26 ซม.
จำนวน 623 หน้า
ราคา 480 บาท
ISBN 978-616-556-210-2
เนื้อหาโดยย่อ

การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร (Food Plant Sanitation) เป็นพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาระสำคัญในหนังสือประกอบด้วย ความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหาร จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร สิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ การปนเปื้อนของสารเคมี การออกแบบโรงงานอาหารตามหลักสุขาภิบาล การจัดการน้ำ น้ำแข็ง และไอน้ำ การจัดการเก็บรักษาวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ การจัดการสารก่อภูมิแพ้ สารทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ การจัดการแมลงและสัตว์อื่น
การจัดการของเสีย สุขลักษณะส่วนบุคคล การประเมินสุขลักษณะ สุขลักษณะของการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
และการฝึกอบรมด้านการสุขาภิบาล นิสิต นักศึกษา นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ประกอบการอาหาร บุคลากรโรงงานอาหารและบุคคลทั่วไป สามารถใช้ศึกษาด้วยตนเอง และใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นด้านการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร เพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารที่มีระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle