.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 53 guests online
กระบวนการผลิตเอทานอลจากโมลาส
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กระบวนการผลิตเอทานอลจากโมลาส
ผู้แต่ง อี้หงษ์ โง้ว
ศิวพร วรรณวิไล
ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
วิเชียร กิจปรีชาวนิช (บรรณาธิการ)
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 125 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-204-1
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ กระบวนการผลิตเอทานอลจากโมลาส เป็นคู่มือของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการหมักเอทานอล โดยมีเนื้อหาหลักทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการหมักและการกลั่นเอทานอลจากโมลาสหรือกากน้ำตาล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเอทานอลอย่างยิ่ง องค์ความรู้ของหนังสือเล่มนี้ได้รับการถ่ายทอด กลั่นกรอง และเรียบเรียงจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหมักและการกลั่นเอทานอลในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการพินิจวิเคราะห์ในการผนวกเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณาจารย์และนักวิจัยที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีการหมักและจลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก ได้ร่วมมือกันปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ให้เป็นคู่มือของการหมักเอทานอลจากโมลาสฉบับภาษาไทยเล่มแรกที่มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการหมักและกระบวนการกลั่นเอทานอลจากกากน้ำตาล ทำให้หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลของประเทศไทย


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 02-562-5074 ต่อ 5347, 02-579-4096
Facebook : Fermentation Technology Research Center


 
sex tubeporno izle