.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 46 guests online
หลักสถิติ 1
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักสถิติ 1
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 339 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-032-0
เนื้อหาโดยย่อ

ตำรา "หลักสถิติ 1"  เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิต  นักศึกษา  ที่ต้องเรียนวิชาสถิติ  และผู้ที่สนใจจะทำงานวิจัย  ได้ศึกษาเนื้อหาทางสถิติ  ซึงจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางสถิติ  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจงของค่าสถิติ  การอนุมานเชิงสถิติ  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การทดสอบไคสแควร์  สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย  พร้อมตัวอย่าง  แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัด  ที่หลากหลายสาขาวิชา  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ในงานด้านต่างๆ

football odds movements oddslot dropping odds compare soccer odds


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle