.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล
สิริพร สธนเสาวภาคย์
ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช
รศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 274 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-084-9
เนื้อหาโดยย่อ

เป็นหนังสือแนะนำความรู้เบื้องต้น และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการอาหารทุกคน เพื่อให้สามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคได้ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานบริการอาหาร โดยครอบคลุมด้านอันตรายในอาหารและโรคจากอาหารเป็นพาหะ การป้องกันโรคจากอาหารเป็นพาหะ เส้นทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัย สุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ สุขลักษณะส่วนบุคคล การจัดการของเสีย การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การจัดการแมลงและสัตว์อื่น การฝึกอบรม การจัดการความปลอดภัยอาหารของงานบริการอาหารโดยการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบริการอาหาร และข้อกำหนดด้านอาหารสำหรับงานบริการอาหารทั้งในและต่างประเทศ
การเปิดหนังสือเล่มนี้ ถือเป็นก้าวแรกหรือจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาสำหรับการดำเนินการเพื่ออาหารปลอดภัย หากความรู้ได้นำไปสู่การปฏิบัติ ย่อมส่งผลต่อการผลักดันและยกระดับการจัดการความปลอดภัยอาหารของธุรกิจบริการอาหารของคนไทยทั้งภายในและต่างประเทศให้ได้รับการยอมรับ และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle