.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม
ผู้แต่ง รศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
สายวิชาศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2559
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 185 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-142-6
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมแก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป

มนุษย์เราเรียนรู้ภาษาผ่านทางกระบวนการทางสังคม ภาษาจึงมีความสัมพันธ์กับสังคมและผู้ใช้ภาษาซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมอย่างลึกซึ้ง หากเราต้องการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพถึงระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สุภาพ มีมุมมองและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน เราก็ควรเข้าใจภาษาในแง่มุมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม นอกเหนือไปจากที่จะเข้าใจเพียงระบบเสียง คำ และไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle