.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
วิศวกรรมสำรวจ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมสำรวจ
ผู้แต่ง รศ.ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห
ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2559
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 233 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-135-8
เนื้อหาโดยย่อ

การสำรวจ เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีในการกำหนดตำแหน่ง และการหาความสัมพันธ์เชิงตำแหน่ง มีความเกี่ยวข้องกับการวัดระยะระหว่างจุด การวัดมุม และการหาทิศทางของแนวเส้นตรง  โดยข้อมูลหรือปริมาณต่าง ๆ ที่รังวัดได้ในภาคสนาม  ได้แก่  ระยะราบ (Horizontal Distance)  ระยะดิ่ง (Vertical Distance)  ระยะลาด (Slope Distance)  มุมราบ (Horizontal Angle)  และมุมดิ่ง (Vertical Angle)  ซึ่งจะนำมาคำนวณและถ่ายทอดออกมา เป็นแผนที่ที่มีความถูกต้อง  เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  ในปัจจุบันเทคโนโลยีของการสำรวจมีการพัฒนาขั้นสูง  ทั้งด้านวิธีการและเครื่องมือ ทำให้การสำรวจเป็นศาสตร์ที่มีความพิเศษ และนำไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
หนังสือ วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)  ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนและการสอนในวิชาการสำรวจ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษา และผู้ที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพในงานแผนที่และสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจได้โดยง่าย และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle