.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
การพยากรณ์การขาย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การพยากรณ์การขาย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2559
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 427 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-148-8
เนื้อหาโดยย่อ

การพยากรณ์การขาย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอน การพยากรณ์การขายถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการผลิตและสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังคน การวางแผนยอดขาย และส่วนครองตลาด การวางแผนและการทำงบประมาณการเงิน การวางแผนสำหรับการวิจัยและการพัฒนา และการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูง หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่แสดงถึงความสำคัญ และประเภทของการพยากรณ์ กระบวนการพยากรณ์ การวิเคราะห์รูปแบบข้อมูลและการประเมินค่าพยากรณ์ รวมถึงวิธีการพยากรณ์ ทั้งที่เป็นเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปใช้ในการ
วางแผน การจัดการ และตัดสินใจในงานทุกสาขาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle