.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
การออกแบบเขื่อนหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การออกแบบเขื่อนหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช
ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 294 หน้า
ราคา 720 บาท
ISBN 978-616-556-153-2
เนื้อหาโดยย่อ

ชายฝั่งของประเทศไทยได้ถูกกัดเซาะอย่างหนักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างพยายามใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมในการปกป้องชายฝั่ง หลายครั้งที่โครงการก่อสร้างดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมชายฝั่ง หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและใช้เป็นคู่มือในการออกแบบที่ถูกต้อง โดยเนื้อหาที่ได้ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง การคัดเลือกรูปแบบโครงสร้างเพื่อปกป้องชายฝั่ง ทฤษฎีคลื่นและระดับน้ำ ทฤษฎีการออกแบบองค์ประกอบต่างๆของเขื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่ก่อสร้างจากหิน รวมไปถึงการยกตัวอย่างที่ได้ออกแบบไว้จริง จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลจนถึงระดับกรม หวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป

william hill uk online casino bonus and promotions toponlinecasinobonus.co.uk williamhill uk online casino bonus code


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช
ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
โทรศัพท์ 0-3835-2606
email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle