.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 11 guests online
แบบจำลองเศรษฐมิติ นอกเหนือจากแบบจำลองถดถอย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แบบจำลองเศรษฐมิติ นอกเหนือจากแบบจำลองถดถอย
ผู้แต่ง รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 372 หน้า
ราคา 330 บาท
ISBN 978-616-556-167-9
เนื้อหาโดยย่อ

แบบจำลองเศรษฐมิติ (Econometric Model) คือ เครื่องมือสำหรับการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ อธิบายไว้ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ หรือ เพื่อพยากรณ์ปรากฏการณ์ต่างๆในอนาคต หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง แบบจำลอง probit แบบจำลอง logit การทดสอบ cointgration แบบจำลอง simultaneous equation system แบบจำลอง ARIMA แบบจำลอง SVAR หรือ แบบจำลอง GARCH ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการศึกษาเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ของประเทศไทย เพื่อให้การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การใช้ของแบบจำลองแต่ละรูปแบบ และการนำไปใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์


 
sex tubeporno izle