.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
ศิลปะการดำเนินชีวิต
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ศิลปะการดำเนินชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 12
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 374 หน้า
ราคา 255 บาท
ISBN 978-616-556-056-6
เนื้อหาโดยย่อ

"การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป"

ศิลปะการดำเนินชีวิต เป็นกลวิธีที่ต้องอาศัยพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในครอบครัวและสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เพื่อนำไปสู่การทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และสัมพันธภาพที่ดีในการดำเนินชีวิต


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle