.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 43 guests online
มนุษย์กับสังคม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 12
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 286 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-040-5
เนื้อหาโดยย่อ

มนุษย์กับสังคม อธิบายถึง ธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์  การตั้งถิ่นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ สังคม  วัฒนธรรมและการขัดเกลาทางสังคม  การจัดระเบียบสังคมด้านการเมืองการปกครอง  กฎหมาย  เศรษฐกิจ  ภูมิหลังสังคมไทย  การเปลี่ยนแปลงทาง สังคม  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
หนังสือ มนุษย์กับสังคม เล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานความเข้าใจมนุษย์และสังคมในท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยน แปลง  รวมทั้งสามารถนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ  และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อสังคม


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle