.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 44 guests online
หลักคณิตศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักคณิตศาสตร์
ผู้แต่ง ดร.พรพิศ ยิ้มประยูร
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 230 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-105-1
เนื้อหาโดยย่อ

หลักคณิตศาสตร์ หรือ การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ เป็นวิชาเฉพาะบังคับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ดังนั้น จึงถือได้ว่าวิชาหลักคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกสาขาวิชาทางคณิตศาสตร์
หนังสือเล่มนี้เน้นการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่อ่านเข้าใจง่าย โดยได้นำเสนอคำอธิบายประกอบการพิสูจน์และอธิบายตัวอย่างโดยละเอียด เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ข้อความทางคณิตศาสตร์ บทนิยาม รูปแบบการพิสูจน์ และสามารถพิสูจน์ทฤษฎีบทง่าย ๆ ในเรื่องของเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจำนวนมูลฐานโดยใช้ระเบียบวิธีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ต่อไป ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาด้วยตัวเอง และเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับครู อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle