.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร
ผู้แต่ง อ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 380 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-145-7
เนื้อหาโดยย่อ

แคลคูลัสนับได้ว่าเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องนำความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิชาเฉพาะด้าน หรือวิชาขั้นสูง ในสาขาวิชาเอก ดังนั้น ในตำราแคลคูลัสหนึ่งตัวแปรเล่มนี้ ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เนื้อหามีความครอบคลุม และทันสมัยมากที่สุด ประกอบด้วย 7 บทเรียน ได้แก่ บทที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง บทที่ 2 การหาอนุพันธ์ บทที่ 3 การประยุกต์อนุพันธ์ บทที่ 4 การหาปริพันธ์ บทที่ 5 ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ บทที่ 6 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ และบทที่ 7 การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ซึ่งสำหรับเนื้อหาในแต่ละบทนั้น ได้กล่าวถึงแนวคิด บทนิยาม ทฤษฎีบท สรุปหลักการ/ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งยกตัวอย่างและแสดงวิธีทำอย่างละเอียด ตลอดจนมีแบบฝึกหัดสำหรับให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจในแต่ละหัวข้ออีกด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle