.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
การสื่อสารการตลาด
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสื่อสารการตลาด
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 362 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-092-4
เนื้อหาโดยย่อ

การสื่อสารการตลาดนับเป็นการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และองค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตอบสนองตามแนวทางที่พึงประสงค์  อันจะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ด้วยเหตุนี้ การสื่อสารการตลาดจึงนับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรในยุคปัจจุบัน  ตำรา “การสื่อสารการตลาด” เล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารการตลาดอย่างลึกซึ้ง  และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง  เนื้อหาของตำราจะครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดการสื่อสารการตลาด  การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  ทฤษฎีการสื่อสาร  พฤติกรรมผู้บริโภค  การวางแผนการสื่อสารการตลาด  ตลอดจนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดรูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  การส่งเสริมการขาย  การตลาดทางตรง  การใช้พนักงานขาย  การตลาดเชิงกิจกรรม  การสื่อสารด้วยผลิตภัณฑ์  การเป็นผู้สนับสนุน  การตลาดออนไลน์  และการตลาดเพื่อสังคม  ตำราเล่มนี้จึงเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  คณาจารย์  นักวิชาการ  นักการตลาด  นักสื่อสารการตลาดบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการ  บริษัทตัวแทนโฆษณา  องค์กรสื่อ  และผู้ที่สนใจทั่วไปในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด  และการนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรสืบไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle