.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 253 หน้า
ราคา 190 บาท
ISBN 974-537-891-7
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ "การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร" นี้  ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับหลักการวิศวกรรมกระบวนการที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านอาหารและไม่ใช่อาหาร โดยอาศัยการค้นคว้าและประสบการณ์การสอนวิชาทางด้านวิศวกรรมอาหารมาไม่น้อยกว่า 15 ปี หนังสือเล่มนี้เน้นปฏิบัติการต่างๆ ที่อาศัยทฤษฎีมาอธิบายผลการทดลองและการสร้างกราฟและสมการ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ ในแต่ละการทดลอง  รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณ  เพื่อให้เกิดการสังเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์  โดยเสนอแนวคิด วิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ผ่านการทดลองและวิจารณ์ผล พร้อมทั้งมีคำถามท้ายบท เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะสำหรับนิสิต  นักศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตทางอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อออกแบบการทดลอง


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle