.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 55 guests online
หลักชีววิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักชีววิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์
สายวิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 167 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 978-616-556-072-6
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ เน้นหลักชีววิทยาขั้นพื้นฐาน โดยกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ชีวภาพกับชีวิตประจำวัน เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารประกอบอินทรีย์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พลังงานของสิ่งมีชีวิต การสังเคราะห์แสง การหายใจระดับเซลล์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ ดีเอ็นเอ และไบโอเทคโนโลยี เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและหน้าที่ เนื้อเยื่อสัตว์และการจัดระบบการทำงาน การย่อยอาหารและการขับถ่ายของเสีย การหมุนเวียนของเลือด การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ซึ่งในแต่ละเรื่องจะมีคำศัพท์เฉพาะศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาชีววิทยาขั้นสูงต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle