.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 48 guests online
การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน(SLUSE)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 336 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-117-4
เนื้อหาโดยย่อ

เป็นตำราที่มุ่งเน้นการให้พื้นฐานความเข้าใจแก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่ดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ ระบบในสังคมแห่งชีวิต ความเป็นจริงของตัวมนุษย์เอง ปัญหาของโลก และข้อตกลงต่าง ๆ ระดับโลกที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปฏิบัติการที่ 21 อันเป็นข้อตกลงระดับโลกเป็นครั้งแรกที่จะดำเนินการร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในช่วงศตวรรษที่ 21 เน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของโครงการการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (SLUSE)
biletul zilei cu meciuri din fotbal omnibet biletul zilei de azi la pariuri sportive
อีกส่วนหนึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงต่าง ๆ ระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอนุสัญญาระหว่างประเทศสามฉบับที่ก่อตัวมาจากปฏิบัติการที่ 21 ซึ่งในการวางนโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติของประเทศจะต้องให้ความสำคัญ รวมไปถึงแนวคิด หลักการ ข้อเสนอแนะ และข้อแนะนำต่าง ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นในระดับโลก โดยเฉพาะแนวทางสู่ระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) แนวทางการจัดการภูมิทัศน์ (Landscape Management Approach) แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Concept) รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่วนสุดท้าย เป็นการวิเคราะห์ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรของประเทศ ความพร้อมด้านต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยหลักการ แนวคิด และข้อแนะนำระดับโลกและระดับประเทศ เพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินทางการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle