.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 45 guests online
การวิจัยเชิงบูรณาการในงานส่งเสริมการเกษตร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิจัยเชิงบูรณาการในงานส่งเสริมการเกษตร
ผู้แต่ง รศ.ดร.เอมอร อังสุรัตน์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 343 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 978-616-556-115-0
เนื้อหาโดยย่อ

จากประสบการณ์ในการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก รวมถึง การทำงานวิจัยในสาขาส่งเสริมการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมากกว่า25 ปี พบว่า มีหนังสือสำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมในด้านนี้มีไม่มากนัก ดังนั้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยในสาขานี้แก่ผู้สนใจและนักวิจัยรุ่นเยาว์ ด้วยหลักปฏิบัติในการนำองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรหรือการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของภาคเกษตรกรรมไปประยุกต์ร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้หลักในการค้นหาคำตอบของโจทย์วิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “การวิจัยเชิงบูรณาการ” ในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมถึงสังคมชนบทต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle