.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 310 หน้า
ราคา 270 บาท
ISBN 978-974-9934-67-8
เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาวิชา "เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี"  แบ่งออกเป็น 12 บท  สรุปโดยย่อได้ดังนี้
บทที่ 1 เป็นการเกริ่น นำถึงการบูรณาการมิติทางเศรษฐศาสตร์กับการดำเนินชีวิตที่ดี  ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจระดับต่างๆ  ต่อการดำเนินชีวิตที่ดี  และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ  ทางเศรษฐกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตที่ดี
บทที่ 2 เป็น การอธิบายความเป็นมนุษย์และบทบาทในสังคมเศรษฐกิจ  และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจ
บทที่ 3 ครอบ คลุมแนวคิดเบื้องต้นว่าด้วยเศรษฐศาสตร์  ปัญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานและความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐศาสตร์กระแสหลักและกระแสทางเลือก
บทที่ 4 เป็น การอธิบายถึงองค์กรและกิจกรรมในแบบจำลองระบบเศรษฐกิจเบื้องต้น  ความเชื่อมโยงระหว่างองค์กร  กิจกรรมและการทำงานของระบบเศรษฐกิจเบื้องต้นในระดับชุมชนและขยายไปสู่ระดับ ประเทศ  ความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับการดำรงชีวิตที่ดี
บทที่ 5 กล่าวถึงรูปแบบเศรษฐกิจสำคัญในปัจจุบัน  จากเศรษฐกิจการแข่งขันไปสู่เศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งที่เน้นความเป็นเศรษฐศาสตร์ ความร่วมมือ  รวมทั้งรูปแบบร่วมสมัย  เช่น  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น
บทที่ 6  และ  บทที่ 7 ชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจระดับต่างๆ  ทั้งในเศรษฐกิจระดับชุมชนและสังคม  และระดับครัวเรือน  ตามลำดับ  และครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การจัดการเศรษฐกิจ  การสร้างความร่วมมือ  แนวคิดพื้นฐานด้านรายได้  ค่าใช้จ่าย  การออม  และการกู้ยืมของครัวเรือน
บทที่ 8 กล่าวถึง ปัจจัย  องค์ประกอบ  เงื่อนไขต่างๆ  ที่มีความสำคัญ  ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสังคมไทย
บทที่ 9 เป็นการอธิบายองค์ประกอบทางธุรกิจ  การบริหารและหน้าที่ต่างๆ  ที่สำคัญในองค์การธุรกิจ  และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้
บทที่ 10 ศึกษาถึง  ความหมาย  บทบาท  ประเภท  คุณสมบัติของผู้ประกอบการ  และการจัดทำแผนธุรกิจ
บทที่ 11 ความเข้าใจในที่มา  ความหมายของจริยธรรมและธรรมาภิบาล  และบทบาทของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินชีวิตที่ดี  ครอบคลุมทั้งในระดับบุคคล  ชุมชนและสังคม  ในบทสุดท้ายคือ
บทที่ 12 เป็นการยกประเด็นร่วมสมัยที่สำคัญและควรรู้ในทาง เศรษฐศาสตร์และการจัดการ  ได้แก่  โลกาภิวัตน์  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ผลิตภาพแรงงาน  การเพิ่มผลผลิตกับความสามารถในการแข่งขัน  มูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม  ตลอดจนวิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของประเด็นเหล่านี้กับการดำเนินชีวิต ที่ดีของมนุษย์

top uk online casinos welcome bonus codes and promotions ukonlinecasinobonus.co.uk uk online casino welcome bonus at first deposit


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle