.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
ผศ.ดรชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 519 หน้า
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-066-5
เนื้อหาโดยย่อ

"ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน"  ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับปุ๋ยและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืนรวม 21 บท  ประกอบด้วยความรู้เรื่องดินกับการเกษตรยั่งยืน  ประวัติการพัฒนาปุ๋ย  การจำแนกปุ๋ย  หลักการผลิตปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยธาตุหลัก  ธาตุรองและจุลธาตุ  หลักการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก  คุณค่าของปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด  ประเภทของปุ๋ยชีวภาพและหลักการใช้ประโยชน์  การบำรุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์  ความต้องการธาตุอาหารของพืชเศรษฐกิจ  การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานตามผลการวิเคราะห์ดิน/พืช  เพื่อการผลิตข้าว  พืชไร่และพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพ  นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย  ประกอบด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้ปุ๋ย  เทคนิคการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่และการใช้ปุ๋ยในการเกษตรแบบแม่นยำ
"ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน"  จึงเป็นคู่มือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการและนักส่งเสริมการเกษตร  ตลอดจนนิสิต  นักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle