.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
ชีววิทยา : ปฏิบัติการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ชีววิทยา : ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์
ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
ดร.ลักษณา กันทะมา
สายวิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 13
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 152 หน้า
ราคา 110 บาท
ISBN 978-616-556-071-9
เนื้อหาโดยย่อ

ชีววิทยา : ปฏิบัติการ เป็นหนังสือที่ให้ผู้อ่านเรียนรู้ทฤษฎีทางชีววิทยาขั้นพื้นฐาน  ทำการทดลองปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ  ทุกบทจะประกอบด้วย  วัตถุประสงค์  วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละบท  ทฤษฎีสั้นๆ  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระก่อนทำการทดลองปฏิบัติการ  การทดลองและปฏิบัติการ  และแบบฝึกหัดท้ายบท  นอกจากนี้ยังมีบรรณานุกรมและภาคผนวก  เนื้อหาสาระมี 11 บท  ได้แก่  กล้องจุลทรรศน์  เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์  เนื้อเยื่อพืช  เนื้อเยื่อสัตว์  การเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์  การเปลี่ยนแปลงพลังงานในสิ่งมีชีวิต  การลำเลียงในสิ่งมีชีวิต  การแบ่งเซลล์  การสืบพันธุ์  การเจริญเติบโต  และนิเวศวิทยา  คาดว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นิสิต  และผู้ที่อ่านเรียนรู้และเข้าใจชีววิทยาขั้นพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle