.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 104 guests online
การตลาดบริการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การตลาดบริการ
ผู้แต่ง รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
ภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 147 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 978-616-556-063-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการ ความหมายของบริการ ลักษณะเฉพาะของบริการ การจำแนกประเภทบริการ ขอบเขตของการบริการ การพัฒนากลยุทธ์ และส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์บริการ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การกำจัดผลิตภัณฑ์บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งราคา วิธีการตั้งราคาค่าบริการ เทคนิคในการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย วิธีการจัดจำหน่าย ทำเลที่ตั้ง พนักงานบริการ ลูกค้า การจัดการลักษณะทางกายภาพ การออกแบบสภาพแวดล้อม กระบวนการและผลิตภาพการให้บริการ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle